Audun Lysbakken (SV. innfelt) og Bjørnar Moxnes (Rødt) gikk til felles sak for å få flere barnehager over på offentlige og ideelle eiere.
Audun Lysbakken (SV. innfelt) og Bjørnar Moxnes (Rødt) gikk til felles sak for å få flere barnehager over på offentlige og ideelle eiere.

SV og Rødt: Vant ikke fram med felles forslag

Rødt og SV får ikke gehør for forslaget om å stoppe det de oppfatter som kommersialisering av barnehagesektoren, men Utdannings- og forskningskomiteen går i sin innstilling inn for å se på finansieringssystemet - med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor..

Publisert

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV) gikk sammen om et felles forslag i mai i år for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

– Å stoppe profitt på skattebetaleres og foreldres penger, er et enormt populært krav i folket, men bare to partier mener det. Da slår vi kreftene sammen for å prøve å presse Stortinget i riktig retning, sa SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen da saken ble kjent.

Nå er saken behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Etter planen skal den opp i Stortinget torsdag i neste uke. 

FAKTA Her er forslaget fra SV og Rødt som nå er behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

2. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

3. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Kommer en gjennomgang

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har allerede varslet at det kommer en helhetlig gjennomgang av regelverket for private barnehager. 

– Det er imidlertid viktig at vi ser eventuelle regelverksendringer i sammenheng, slik at vi kan skape forutsigbarhet og utforme et regelverk som fungerer godt som helhet, skriver han i et svar til forslaget i juni. 

FAKTA Disse sitter i Utdannings- og forskningskomiteen

Ap: Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg.

Høyre: Kent Gudmundsen, Turid Kristensen, Marianne Synnes og Mathilde Tybring-Gjedde.

Frp: Stine Margrethe Knutsdatter Olsen og lederen Roy Steffensen.

Sp: Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand.

SV: Mona Fagerås.

Venstre: Guri Melby.

Krf: Hans Fredrik Grøvan.

I innstillingen fra komiteen står det blant annet at et flertall bestående av medlemmene fra Høyre, Frp, Venstre og Krf, viser til at det nå pågår en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren, og at dette arbeidet bør gjennomføres med en god utredning uten at Stortinget vedtar nye regler som direkte vil regulere sektoren og dermed endre forutsetningene for denne gjennomgangen.

Forslaget fra SV og Rødt var gjenstand for en høring i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 11. oktober.

I forkant av høringen uttalte Lysbakken blant annet at: 

– Vi er for private barnehager, men vi er mot at eiere skal kunne ta ut profitt fra pengene fellesskapet og foreldrene betaler inn.

Samtidig påpekte Espiras Jens Schei Hansen svakheten i hvor forskjellig kommuner praktiserer tilsynet innenfor nøyaktig det samme lovverket, og at man starter i feil ende hvis svaret er å begrense antallet barnehager organisert som aksjeselskap. 

– Hvis man skal ha god kontroll med en sektor der kommuner, ideelle og kommersielle aktører forvalter 44 milliarder kroner i året, tror jeg det er i alles interesse at det gjøres på en skikkelig måte, sa han. 

Vil ivareta de små og ideelle

Nå har Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget konkludert: Et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Krf har vedtatt denne innstillingen: 

Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager, med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.

En samlet komite uttaler blant annet at «Komiteen viser til at jevnt over er foreldre fornøyd med barnehagetilbudet i Norge, både i offentlige og private barnehager. Komiteen vil understreke at det er god kvalitet i norske barnehager, men det må satses videre på best mulig kvalitet for barna gjennom blant annet god bemanning, flere barnehagelærere, nok fagarbeidere og gode tilbud om kompetanseheving for barnehageansatte.»

Men medlemmene i komiteen var uenige på flere punkter. Blant annet uttaler den borgerlige siden (Høyre, Frp, Venstre og Krf) at: 

– Dette flertallet vil understreke viktigheten av å sikre de private barnehagene gode og forutsigbare vilkår. Dette flertallet viser til at det nå pågår en helhetlig gjennomgang av regelverket for private barnehager. Gjennomgangen omfatter blant annet økonomisk regelverk, tilsyn og vurdering av ulike krav for å sikre mangfold i sektoren og at offentlig tilskudd skal komme barna til gode. Når gjennomgangen er ferdig i løpet av 2019, har departementet varslet at de vil sende forslag til lovendringer på offentlig høring.

Dette flertallet råder Stortinget til å avvente vedtak til den helhetlige gjennomgangen er avsluttet.

FAKTA Her er forslagene i innstillingen

Forslag fra mindretallet

Forslag fra Ap, Sp og SV

Forslag 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

Forslag fra Ap

Forslag 2. Stortinget ber regjeringen legge fram sak om innføring av meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, inkludert en vurdering opp mot EØS-avtalens bestemmelser, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer.

Forslag fra Sp og SV

Forslag 3. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

Forslag fra SV

Forslag 4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

Forslag 5. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Ap, Sp, SV og Krf.

Komiteen viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager, med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.

Mens komiteens medlemmer fra Ap og SV uttaler at de er særlig opptatt av vilkårene for ideelle barnehager og viser til at Ap, Krf og SV i februar 2018 fikk flertall i Stortinget for et forslag om å utrede et lovmessig skille mellom ideelle og kommersielle aktører i barnehagesektoren, samt om det ved et slikt skille vil være formålstjenlig med alternative organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.

Grunn til å evaluere på nytt

Ap og SV viser også til at innføringen av bemanningsnormen, ny informasjon om profitt og overskudd i private barnehager og situasjonen for de ideelle barnehager er grunn til å gjennomgå finansieringssystemet for private barnehager på nytt. 

– Et strengt og rettferdig finansieringssystem er viktig for å sikre et system som legger til rette for god kvalitet for alle barn, at fellesskapets midler og foreldrebetaling brukes på barna og at ansatte sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Disse medlemmer mener en gjennomgang bør sees i sammenheng med vedtaket om å gjennomgå tilsynsordningen for private barnehager. En gjennomgang bør også se på hvordan små og ideelle barnehager kan sikres bedre vilkår når arbeidet med å utarbeide et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager er ferdig.

Powered by Labrador CMS