Regjeringens forslag til statsbudsjett ble utlevert i historisk sal. Nå har alle opposisjonspartiene kommet med sine forslag.
Regjeringens forslag til statsbudsjett ble utlevert i historisk sal. Nå har alle opposisjonspartiene kommet med sine forslag.

Slik vil partiene bruke penger på barnehagesektoren

Like sikkert som at regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett, kommer opposisjonspartiene med sine alternative budsjett. Her er oversikten over hva partiene vil gjøre med barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Det kan du lese mer om her.

Ikke uventet ønsker opposisjonspartiene å prioritere noe annerledes. Barnehage.no har gjennomgått opposisjonens alternative statsbudsjett. Her er oversikten over hva partiene selv skriver.

Rødt

Rødt har kalt sitt alternative statsbudsjett for «Rødt 2021 – Fordi det er mulig»

Kort oppsummert ønsker partiet:

 • En gradvis innføring av gratis barnehage
 • Økte overføringer til kommunene for å oppfylle bemanningsnormer
 • Flere fagarbeidere og barnehagelærere
 • Holde maksprisen på 2020-nivå
 • Endre innretningen av pensjonstilskudd. Barnehager skal kun få dekket faktiske pensjonsutgifter

I programmet skriver partiet:

«Rødt vil styrke fellesskapet også i barnehagesektoren, og ønsker på sikt at barnehage skal være gratis på linje med skole. Vi starter denne velferdsreformen gjennom gradvis innfasing, årskull for årskull. Vi begynner med femåringene, så alle barn kan bli en del av et større fellesskap før de begynner på skolen. Rødt øker overføringene til kommunene med flere milliarder kroner, slik at de har økonomisk rom til å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene og råd til vikarer fra dag en. I tillegg bevilger vi midler til flere fagarbeidere og barnehagelærere i barnehagene, og reverserer regjeringas siste økning på 95 kroner i maksprisen, for alle barn.

Samtidig som foreldrene må betale mer for barnehageplass, insisterer regjeringa på at kommersielle aktører fortsatt skal få ta ut penger bevilget til barnehage i profitt. Rødt styrker derimot velferdstjenestene, ikke velferdsprofitørene. Dagens pensjonstilskudd til private barnehager belønner eierne av barnehagene som har de dårligste pensjonsordningene med et tilsvarende stort overskudd de kan putte i egen lomme. Derfor foreslår Rødt å endre fra en modell som tar utgangspunkt i lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, helt uavhengig av hva barnehagen har hatt av reelle kostnader til pensjon. Til kostnadsdekning av de faktiske pensjonsutgiftene, slik at penger bevilga til pensjon faktisk går til pensjon.»

Slik vil partiet bruke pengene

Rødt vil spare 606 millioner kroner i reduksjon av pensjonstilskuddet til private barnehager, og bruke tilsvarende beløp på flere fagarbeidere og barnehagelærere. Partiet vil også bruke nesten 1,2 milliarder kroner på gratis barnehageplass for 5-åringer, og reverseringen av regjeringens foreslåtte økning i makspris. Rødt ønsker også å erstatte kontantstøtten med en form for ventestøtte for barn som ikke har barnehageplass. Partiet legger til grunn at det er behov for 2900 ekstra barnehageplasser. Til sammen setter partiet av 310 millioner kroner til dette.

Her kan du lese hele Rødts alternative statsbudsjett (ekstern lenke)

SV

Kort oppsummert ønsker partiet:

 • Opprettholde tilskudd til bemanningsnormene
 • Redusere regjeringens foreslåtte økning i makspris
 • Etablere 3800 flere barnehageplasser

I programmet skriver partiet:

«Barn i barnehage trenger nok voksne rundt seg med kompetanse og forståelse for barns behov. Frem til nå har kommunene fått tilskudd til å nå bemanningsnormen i barnehagen, men dette har regjeringen kuttet helt. Barna skal ikke være taperne i trange kommunebudsjetter. Derfor opprettholder og styrker vi dette tilskuddet til kommunene.

Alle barn skal få muligheten til å gå i barnehagen, uavhengig av foreldrenes inntekt. Derfor reduserer vi maksprisen for foreldrebetaling.»

Slik vil partiet bruke pengene

Partiet ønsker å gi 300 millioner kroner til kommunene for å finansiere bemanningsnormen. SV vil også bruke 232 millioner kroner på å redusere maksprisen i barnehagene. For å få på plass 3800 flere barnehageplasser, ønsker partiet å bruke 407 millioner kroner, samtidig vil partiet avvikle kontantstøtten – og regner en innsparing på dette på 745 millioner kroner.

Her kan du lese hele SVs alternative statsbudsjett (ekstern lenke)

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har kalt sitt budsjett «et budsjett for arbeid og sosial rettferdighet».

Kort oppsummert ønsker partiet:

 • Etablere 2900 flere barnehageplasser
 • Øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent
 • Redusere maksprisen i barnehagen
 • Styrke finansieringen av bemanningsnorm
 • Redusere tilskudd til private barnehager

I programmet skriver partiet:

«Høyreregjeringen har økt maksprisen i barnehagen for vanlige familier hvert år. Vi kutter heller i den inkluderingshemmende kontantstøtten for å kunne gi en forutsigbar barnehagepris for alle småbarnsfamilier. Derfor foreslår vi at barnehageprisen reduseres med 2 805 kroner i året for ett barn, slik at vi tar prisen tilbake til nivået som ble avtalt i barnehageforliket. Vi vil også opprette 2 900 nye barnehageplasser, for at verken pris eller plassmangel skal hindre at barn får gå i barnehage.

Regjeringen prioriterer ikke nok trygge voksne med riktig kompetanse i barnehagene. Arbeiderpartiet vil ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, med krav om at minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger. Og vi vil fortsette å gi barnehagene mer penger til høyere bemanning i et krevende år.

For å styrke bemanningen i barnehagene, reduserer vi tilskuddet til de private barnehagene, et moderat nedtrekk på 1,5 % som gjenspeiler de private barnehagenes lavere reelle pensjonsutgifter.»

Slik vil partiet bruke pengene

Arbeiderpartiet vil bruke 310 millioner kroner på 2900 flere barnehageplasser. Samtidig vil de bruke 267 millioner kroner på å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent. Reduksjon av makspris og bedre finansiering av bemanningsnorm i små, ideelle og enkeltstående private barnehager beregner partiet til at skal koste henholdsvis 283 og 147 millioner kroner. Partiet har beregnet at de vil spare 147 millioner kroner på å kutte i tilskudd til private barnehager.

Les hele Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Miljøpartiet De Grønne

«For mennesker og miljø», det er tittelen på Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett.

Kort oppsummert ønsker partiet:

 • Fullfinansiere pedagog- og bemanningsnormer i barnehagene
 • Innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier Bekjempe mobbing i barnehager
 • Bekjempe mobbing i barnehager

Dette skriver partiet om barnehager

«Barnehagen er som regel barnets første møte med en institusjon utenfor hjemmet. Tid til omsorg og trygg tilrettelegging for læring og mestring er grunnsteiner i en god barnehagehverdag for voksne og barn. Vi mener staten må dekke kostnadene for flere pedagoger og voksne i barnehagen, og vi vil tilby lavinntektsfamilier gratis barnehage.»

Slik vil partiet bruke pengene:

MDG har beregnet at innføringen av gratis barnehager for lavinntektsfamilier vil koste 180 millioner kroner. De legger også KS’ beregninger til grunn, og setter av 690 millioner kroner til fullfinansiering av pedagog- og bemanningsnormen. Partiet ønsker også å bekjempe mobbing. 15 millioner kroner settes av i potten til dette. Via kommunerammen ønsker partiet å sette av 325 millioner kroner for å sikre alle barn som er født i desember en barnehageplass fra de fyller ett år.

Les hele MDGs alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Senterpartiet

«Hele Norge» er navnet på Senterpartiet alternative statsbudsjett.

Kort oppsummert vil partiet:

Kompensere kommunene for bemanningsnormen

Tilbakeføre kutt i pensjonstilskudd

Få på plass flere plasser i barnehagelærerutdanningen

Skrote det nasjonale økonomiske tilsynet

Dette skriver partiet om barnehage

«Barnehage og skole er noe av det viktigste kommunene og fylkeskommunene har ansvar for. Det har gjennom mange år vært et stort sprik mellom de krav og forventninger som stilles fra nasjonale myndigheter og de ressursene som regjeringen stiller til rådighet. Senterpartiet mener regjeringens budsjettforslag for 2021 setter barnehager og skoler i en ytterligere vanskelig situasjon. En sterkt svekket kommuneøkonomi, og store merutgifter som følge av koronasituasjonen, gir røde tall i barnehage- og skolebudsjettene.

Krav til økt bemanning og flere pedagoger i barnehagene er bra. Men nok en gang unnlater regjeringen å dekke kommunenes merutgifter til økt bemanning. En fortsatt sterkt underfinansiert barnehagesektor i 2021 gir risiko for redusert kvalitet i barnehagene og kutt i andre velferdstjenester i kommunene. Senterpartiet er i tillegg bekymret for at underfinansieringen vil føre til flere oppkjøp fra kommersielle kjeder og nedlagte barnehager dersom reformene ikke fullfinansieres. I vårt alternative budsjettforslag foreslås derfor en økning i rammeoverføringene til kommunene for blant annet å fullfinansiere barnehagereformene. Dette er nødvendig for å sikre god kvalitet både i kommunale og private barnehager. Vi går også imot det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager. Dette forslaget fra regjeringen truer både økonomien i små private barnehager, de ansattes pensjonsopptjening og økonomien i kommuner uten private barnehager»

Slik vil partiet bruke pengene:

Til sammen ønsker partiet å gi kommunene 694 millioner kroner ekstra for nettopp å sørge for å få bemannings- og pedagognormene finansiert. Partiet ønsker også å tilbakeføre regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Prislapp: 215 millioner kroner. Som eneste parti i komiteen på Stortinget, var Senterpartiet motstander mot etableringen av et nytt nasjonalt økonomisk tilsyn. Dette kommer også til uttrykk i budsjettet. Partiet vil like godt fjerne regjeringens budsjettpost med et pennestrøk, og på den måten spare 20 millioner kroner. Partiet ønsker også å kutte 40 millioner av Kunnskapsdepartementets budsjett og 50 millioner av Utdanningsdirektoratets budsjett.

Les hele Senterpartiets alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Fremskrittspartiet

Kort oppsummert vil partiet:

 • Reversere regjeringens pensjonskutt
 • Sette av penger til Barnas Verneombud
 • Fryse kapitaltilskuddet
 • Kutte i tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Dette skriver partiet om barnehage:

«Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre de private barnehagene, både små og store, kommersielle og ideelle. Private barnehager sparer skattebetalerne for 2 milliarder kroner årlig, og gir økt kvalitet og valgfrihet. Det er et godt samspill mellom private aktører og det offentlige, der private står for omtrent halvparten av tilbudet nasjonalt. Fremskrittspartiet vil fjerne unødvendige byråkratiske reguleringer, og sørge for reell likebehandling av private og offentlige barnehager. De private barnehagene må få dekket sine reelle utgifter til pensjoner, bemanningsnorm og andre offentlige pålegg. Fremskrittspartiet vil derfor ikke kutte i pensjonstilskuddet til de private barnehagene. Vi øremerker også midler til kompetanseprogram mot vold og overgrep mot barn.

Regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til de private barnehagene er en målrettet giftpil inn i de private barnehagene. Dette forslaget vil sette en rekke private barnehager i fare for konkurs. Private barnehager er et viktig supplement til de kommunale barnehagene, og foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyd enn foreldre med barn i de kommunale barnehagene.

Fremskrittspartiet ønsker en fullstendig gjennomgang av finansieringen av de private barnehagene. Derfor vil det være helt feil å trekke ut ett av elementene i denne finansieringen og gjøre endringer i den, før man ser hele systemet i sammenheng. Fremskrittspartiet kan ikke akseptere dette kuttet, og prioriterer derfor å reversere regjeringens kuttforslag.»

Partiet har følgende verbalforslag:

«Stortinget ber regjeringen om å fryse kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-nivået, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg bestående av KS, PBL m.fl for å ta en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager, med sikte på å sikre bærekraftige rammevilkår for hele den private barnehagesektoren»

Slik vil partiet bruke pengene:

Konkret vil partiet sette av 10 millioner kroner til Barnas verneombud. De vil også reversere regjeringens foreslåtte kutt i pensjonstilskudd. Partiet ønsker også å fjerne adgangen til kontantstøtte med én måned slik at en ikke lenger mottar kontantstøtte lenger enn til barnehageplass er gitt. Totalt vil partiet spare 103 millioner kroner på dette. Samtidig ønsker Frp å kutte i tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehagen med nesten 14,5 millioner kroner. Partiet vil også spare 1,7 millioner kroner på kutt i tilskudd til økt barnehagedeltaking blant minoritetsspråklige barn.

Les hele Frps alternative budsjett her (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS