Finansminister Jan Tore Sanner (H) har lagt fram regjeringens budsjettforslag.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) har lagt fram regjeringens budsjettforslag.

Statsbudsjettet er lagt fram. Dette sier regjeringen om barnehagsektoren

Onsdag la finansminister Jan Tore Sanner fram regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Her er hva de sier om barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Gratis kjernetid

Regjeringen foreslår at det fremdeles skal være gratis kjernetid for barn mellom 2 og 5 år fra familier med lav inntekt. Familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner vil ha rett til gratis kjernetid.

Minstekrav til foreldrebetaling

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling, som innebærer at ingen skal betale mer enn seks prosent av den samlede inntekten for en barnehageplass, er foreslått videreført

Makspris

Regjeringen foreslår å øke maksprisen til 3.230 kroner fra 1. januar. Det er en økning på 95 kroner fra i år.

Heltidsplass for barn mellom 1 og 3 år i asylmottak

Regjeringen foreslår å sette av 8,3 millioner kroner til å dekke heltidsplasser for ett- to- og treåringer i asylmottak.

Økonomisk tilsyn

Det nye nasjonale tilsynet for private barnehager er under etablering. Regjeringen foreslår å øke bevillingen med 10 millioner kroner fra 2021. Dermed er det satt av 20 millioner kroner i statsbudsjettet slik at etableringen kan trappes opp.

Kutt i pensjonstilskudd

Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet til private barnehager med 350 millioner kroner. Samtidig vil regjeringen bruke 130 millioner kroner for å skjerme enkeltstående barnehager i 2021.

Forskning

Statped skal ikke lenger forske eller finansiere forskning. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å flytte FoU-midler fra Statped til å opprette et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering. I 2021 utgjør dette 3 millioner kroner. Forskingsrådet vil lyse ut senteret, som får oppstart i 2021. Formålet med senteret er en styrking av den spesialpedagogiske forskinga og økt kvalitet, kompetanse og kapasitet på feltet.

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Det settes av 144,5 millioner kroner på posten i 2021. Utdanningsdirektoratet tildeler tilskuddet til kommuner som oppfyller følgende to kriterier:

At minst ti prosent av barnehagebarna i kommunen er definerte som minoritetsspråklige, og at det må utgjøre minst 50 barn. Definisjonen omfatter barn med en annen språk- eller kulturbakgrunn enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Kommunene står fritt til å bruke midlene slik det passer best lokalt for å nå målet.

Tilskudd til økt barnehagedeltaking for minoritetsspråklige barn

Midlene skal gå til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid i kommuner som har særlige utfordringer med å få minoritetsspråklige barn til å starte i barnehage. Kommunene står fritt til å bruke midlene slik det passer best lokalt for å nå målet. Kommuner med 80 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke gikk i barnehage kan søke. Regjeringen vil sette av 17,3 millioner kroner for dette i 2021.

Tilskudd til svømming i barnehage

Det settes av 72,2 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagene. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2015, og blir forvalta av fylkesmennene. Målet med ordningen er at barnehagebarn i alderen 4-6 år skal bli trygge i vannet.

Kompetanseutvikling

Regjeringen setter av nærmere 200 millioner kroner til den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehagen.

Kompetanseløft i spesialpedagogikk

Regjeringens kompetanseløft for spesialpedagogikk skal gi alle barn og unge tilgang til faglig dyktige lærere og andre med spesialpedagogisk kompetanse i alle skoler og barnehager i hele landet. Det settes av 50 millioner kroner for 2021.

Mobbing

Departementet foreslår å videreføre 10,3 millioner kroner til arbeidet mot mobbing og for et godt barnehagemiljø. Departementet foreslår å videreføre 9 millioner kroner til fylkesmannen som klageinstans, og til at fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller.

Veiledning

Departementet foreslår å sette av 5 millioner kroner til videreføring av et treårig pilotprosjekt for veiledning av barnehageeire.

Kvensk barnehagetilbud

Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 0,8 millioner kroner til kvenske barnehagetilbud.

Barnas Verneombud/Stine Sofie barnehagepakke

I forbindelse med revidert statsbudsjett ble det satt av 5 millioner kroner til Stine Sofies barnehagepakke og Barnas Verneombud. Midlene skulle gå til et kursopplegg utarbeidet i samarbeid mellom PBL og Stine Sofies Stiftelse. Det er ikke satt av nye midler til dette for neste år.

Powered by Labrador CMS