Torsdag skal Stortinget ta stilling til forslag fra henholdsvis Rødt og SV.
Torsdag skal Stortinget ta stilling til forslag fra henholdsvis Rødt og SV.

Rødt ville hindre eiendomsspekulasjon og SV ville stoppe profitt. Nå har utdanningskomiteen sagt sitt

Torsdag skal Stortinget ta stilling til representantforslagene fra henholdsvis Rødt og SV. Et flertall i utdanningskomiteen på Stortinget vender tommelen ned.

Publisert

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har tatt stilling til to representantforsalg som gjelder offentlige tilskudd og eiendomsforhold for private barnehager, fra henholdsvis SV og Rødt. Kort oppsummert tok SV til orde for en profittfri barnehage, mens Rødt ønsket å fjerne muligheten til fortjeneste på eiendomssalg i barnehagesektoren.

Da Utdannings- og forskningskomiteen la fram sin innstilling i forrige uke, gikk et flertall inn for at forslagene ikke skal vedtas.

– Komiteen peker på at sektoren har utviklet seg mye de senere årene og gitt oss noen utfordringer som dagens regelverk ikke tar høyde for. Komiteen registrerer at regjeringen jobber med en ytterligere revidering av barnehageloven, og ser frem til at regjeringen legger frem nye forslag for Stortinget snarlig, heter det i innstillingen fra komiteen.

Forutsigbarhet

Representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, og Arbeiderpartiet benytter også anledningen til å bemerke at det i arbeidet med en bedre regulert sektor er nødvendig å sørge for at de private barnehagene har en bærekraftig og forutsigbar økonomisk situasjon.

– Dette tilsier at den enkelte barnehage må ha mulighet til å ha tilstrekkelig overskudd for å sikre stabil og forutsigbar drift, samt muligheter for å gjøre investeringer i barnehagen.

De pekte videre på at barnehagens mulighet for å ta utbytte allerede er regulert av den alminnelige selskapslovgivningen og barnehageloven.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti pekte på at det er nødvendig med et lovverk som sikrer at offentlige tilskudd til barnehagedrift skal gå til dette, og ikke til utbytte til private.

Du kan lese hele innstillingen her (ekstern lenke).

Mens flertallet i komiteen gikk inn for å avvise forslagene til SV og Rødt, kom komiteens mindretall med følgende forslag:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i barnehageloven, slik at offentlige tilskudd utelukkende kommer barna til gode, og at disse pengene ikke kan tas ut i form av utbytte for private barnehageeiere.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som uavhengig av kommunal eller ikke-kommunal drift av offentlige oppgaver sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og pengestrømmer, samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendige for reelt innsyn i offentlig drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at kommunesektoren reelt kan kontrollere eventuelt misbruk av offentlige tilskudd.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt til og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager og fremme eventuelle forslag om nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen legge fram lovforslag tilsvarende reguleringen i friskoleloven, som sikrer at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår som minst er likeverdige med kommunale barnehager.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som gir kommunen anledning til å foreta en balansert tildeling av plasser mellom kommunale og private barnehager, slik at hensynet til forutsigbarhet og driftsgrunnlaget for både kommunale og private barnehager i kommunen sikres i tråd med foreldrenes ønsker og hensynet til en desentralisert barnehagestruktur.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan regjeringen skal sikre tilstrekkelig tilsyn med en stadig mer kommersiell barnehagesektor.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i lovverket som sikrer offentligheten innsyn i regnskap for virksomheter som mottar offentlige overføringer til barnehagedrift. Forslag 8 Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges, må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til endring av barnehageloven § 53 første ledd, slik at kommunen fortsatt skal foreta økonomisk tilsyn med de private barnehagene i egen kommune.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av barnehager for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av lovverket som sikrer kommunen råderett over fordelingen av antall plasser mellom private og kommunale barnehager dersom kommunen opplever reduksjon i barnetall.

Saken behandles etter planen i Stortinget 12. november.

Powered by Labrador CMS