Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte.
Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte.

Arbeiderpartiet har hatt landsmøte. Dette vil de gjøre med barnehagesektoren

I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte, ble også partiets program vedtatt. Dermed har partiet fastsatt politikken de går til valg på.

Publisert Sist oppdatert

Barnehage.no har gått gjennom programmet, og her er det de skriver om barnehage:

– Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt. Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, innenfor trygge og gode rammer. Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. Barnehager må ha en rimelig pris, og eventuelle overskudd i private barnehager må komme barna til gode. For Arbeiderpartiet er det et mål at barn skal få plass i barnehagen uavhengig av når på året barnet er født, skriver partiet i programmet sitt.

Arbeiderpartiet vil:

 • Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.
 • Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk, mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte og krav om barnehagefaglig kompetanse hos eier.
 • Jobbe for at flest mulig kommuner innfører minimum to barnehageopptak i året.
 • Bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon.
 • Gjøre barnehagen gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.
 • Inntektstap og merkostnader for denne reformen må kompenseres fra staten.
 • Sikre at barna får sunn og variert mat.
 • Forbedre ordningen med gratis kjernetid i barnehagen, særlig i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.
 • Utrede rett til å få barnehageplass i nærmiljøet.
 • Rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage.
 • Innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager ved å:
 • Endre det økonomisk regelverket for private barnehager, for å sikre at skattepengene og foreldrebetalingen går til bedre barnehager og ikke uakseptable verdiuttak av eiere.
 • Ha strengere regulering av kjøp og salg av barnehager og hindre kortsiktige eiere som utenlandske oppkjøpsfond å kjøpe seg opp i barnehagesektoren.
 • Ha et finansieringssystem for private barnehager som gir kommunene større mulighet til å regulere barnehagesektoren lokalt, og som sikrer reelt mangfold av barnehager.
 • Innføre et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager. o gi kommuner adgang til å stille samme krav til private som offentlige barnehager, inkludert krav til åpningstider, kvalitet, innhold og inntak av lærlinger.
 • Jobbe for søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i SFO.
 • Bedre overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
 • Fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass.
 • Øke antallet samiske barnehageplasser.
 • Sørge for at ansatte i barnehage og skole har flerkulturell kompetanse.

Videre skriver partiet at de vil styrke kommunenes arbeid med kunnskapsbasert oppfølging av mobbesaker og veiledning av berørte familier.

– Særlig knyttet til skoler og barnehagers oppfølging av aktivitetsplikten, og arbeide for at alle kommuner får tilgang til kunnskap og veiledning fra aktuelle fagmiljø i sitt arbeid.

I programmet tar partiet også til orde for å prioritere innsatsen mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

– Arbeiderpartiet vil bekjempe voldtekt, blant annet ved å skjerpe lovverket og sørge for at politi, barnevern, barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester samarbeider tettere om å bekjempe denne typen kriminalitet, heter det.

Powered by Labrador CMS