Linda Næsheim Dahl (til venstre) er glad for at Sissel Knutsen Hegdal (H) overtar som ordfører.
Linda Næsheim Dahl (til venstre) er glad for at Sissel Knutsen Hegdal (H) overtar som ordfører.

Full av forventning etter maktskiftet: – Sissel kjenner oss

PBLs lokallagsleder i Stavanger har stor tro på at endringene er til det bedre.

Publisert Sist oppdatert

‒ Dette er en gledens dag. Vi er virkelig fornøyde med skiftet, sier Linda Næsheim Dahl etter at siste rest av tvil var feid til side i den meget jevne valgduellen i Stavanger – og det er klart at Sissel Knutsen Hegdal (H) tar over ordførerkjedet fra Kari Nessa Nordtun (Ap) i landets fjerde største by.

Som følge av velgernes dom, mister koalisjonen med Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet SV og Folkets parti sin posisjon. Inn kommer Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet.

– Veldig fin dialog

Linda Næsheim Dahl leder PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sitt lokallag i Stavanger. Hun er dessuten daglig leder for Dronningåsen barnehage, som er en andelsbarnehage eid og drevet av foreldre med plass til hundre barn.

‒ Forventer du at det politiske skiftet i Stavanger vil få betydning for de private barnehagene i kommunen?

‒ Ja, det har jeg voldsomt store forventninger til. Hun som nå skal bli ordfører har en veldig fin dialog med oss som driver private barnehager. Vi opplever at hun kjemper for likebehandling og mangfold, som vi er opptatt av. Sissel kjenner godt til oss, og har snakket mye med oss, sier Dahl – som ikke legger skjul på at hun oppfatter den borgerlige siden som mer lydhør enn venstresiden.

‒ Det jeg liker er at de har fokus på gode barnehager og kvalitet uavhengig av eierform og om det er kommunal eller privat barnehage.

Ressurssenter forsvant

Lokallaget har jobbet aktivt opp mot politikerne over tid, og forsøkt å bidra med sitt perspektiv på grepene som er gjort Stavangers barnehagesektor de senere år.

‒ Vi har snakket mye om bemanning, likebehandling og nedleggelse av et ressurssenter for spesialpedagogikk, forklarer Dahl.

‒ Kommunen har omorganisert og plassert spesialpedagogene ut i de kommunale barnehagene. Det medfører en skjevfordeling som gjør det vanskeligere å få spesialpedagoger til barn med behov for slik hjelp i private barnehager, utdyper hun.

At Stavanger har gjort om på barnehagestrukturen og dannet større kommunale virksomheter, bidrar heller ikke til å gjøre hverdagen enklere for private.

‒ Det har vært et ønske om at den nye kommunale strukturen skal overføres til oss i de private barnehagene.

‒ Det har også vært mye fokus på styrking av de kommunale barnehagene.

Mindre likebehandling

Opplevelsen er at tilværelsen har blitt stadig tøffere de senere år. For ti år siden var man nærmere likebehandling enn nå, fastslår Dahl.

‒ Og det er viktig for oss: At barn skal ha samme rettigheter uansett barnehage. Om den er kommunalt eller privat eid, om det er en kjede- eller andelsbarnehage, så bør barn få det samme.

Dessuten bør foreldrenes valgfrihet ligge til grunn for opp- og nedjustering av kapasitet, mener hun.

For tiden pågår for øvrig et prøveprosjekt knyttet til sekstimersdagen ved en av Stavangers kommunale barnehager. Dahl sier at interessen for å være med på denne typen forsøk og bemanningssatsinger også er stor blant private barnehager. Men at det i praksis har vist seg umulig.

‒ Vi har fått tilbud om å låne penger av kommunen for å være med, men det kan vi ikke ta sjansen på. Vi vet ikke om prosjektet blir videreført, og det ville uansett være høyst usikkert om vi fikk noe av våre kostnader dekket inn på sikt.

– Handler om kunnskap

Lokallagslederen har inntrykk av den nye posisjonen har forståelse for mange av disse argumentene.

Men hun har uansett tanker om å invitere dem til ny barnehagedebatt snarest, for å forsikre seg om at de husker og står ved det som tidligere er blitt sagt om å arbeide for de private barnehagene.

‒ Selv om det har vært maktskifte lokalt, er det fortsatt regjeringen som styrer mye av barnehagepolitikken. Har du likevel tro på at lokalpolitikerne har vilje og påvirkningskraft nok til å endre situasjonen til det bedre for private barnehager i Stavanger?

‒ Ja. Jeg tror egentlig det. Jeg tror mye handler om kunnskap – om å kjenne til hvordan det er rundt om – når man skal gjøre politiske bestillinger hos egen administrasjon. Vi opplever at mange av politikerne ønsker å snakke med oss, men ikke alle. Forsøk på dialog med oppvekstutvalget har vi opplevd som utfordrende. Så vi tror det har noe å si hvem som styrer lokalt i Stavanger, svarer Dahl.

Løftene for barnehagepolitikken

Her er noen av grunnene til å stemme Stavanger Høyre, ifølge partiets nettsider:

Valgfrihet i barnehagetilbudet

  • «Ingen barn i Stavanger er like og familier har ulike behov. Vi vil ta vare på et mangfoldig barnehagetilbud – offentlige, private og ideelle – og legge til rette for temabarnehager.»

Løpende barnehageopptak

  • «Mange foreldre må i dag ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet, og dette rammer i særlig grad kvinner. Høyre vil innføre løpende opptak til barnehagene, slik at fødselstidspunkt ikke har betydning for hvor lenge foreldre må vente på barnehageplass. Vi har som mål at alle skal få tilbud om barnehageplass fra fylte ett år etter endt permisjon.»

Stavanger-barnehagen

  • «Barnehagen skal være en trygg omsorgs- og læringsarena, hvor foreldre er sikre på at barna trives og utvikles. Derfor prioriterer vi innhold, kvalitet og mangfold. Høyre er opptatt av at Stavanger skal ha en familievennlig barnehagepolitikk – tilbudet skal tilpasses familienes behov, ikke systemet. Alle barn skal bli sett og få den hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer at kompetansen bør være så nær barna som mulig.»

Familievennlig barnehagepolitikk

  • «Mange småbarnsfamilier opplever i dag utfordringer med å få en barnehageplass. Dette til tross for at Stavanger gjennom mange år har hatt for mange barnehageplasser. Barnehagene skal være et trygt og godt sted å være der hvert enkelt barn blir sett og møtt ut fra deres behov. Høy kvalitet i barnehagene henger sammen med tilstrekkelig bemanning med høy kompetanse. Høyre vil ha løpende barnehageopptak og gi alle barn rett på barnehageplass fra de fyller ett år. Vi vil ha en pedagogtetthet på 50 % i barnehagene og gi ufaglærte tilbud om utdanning. Flere barnehageansatte skal sikre gode leke- og utviklingsarenaer, og bidra til at barn opplever mestring i hverdagen.»

Kilde: Stavanger Høyre

Powered by Labrador CMS