Nyttig verktøy: Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave.
Nyttig verktøy: Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave.

Slik prioriterer barnehagene fagområdene i rammeplanen

Vurderer alle tre delene av rammeplanen som nyttige verktøy.

Publisert Sist oppdatert

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og resten av personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet — og rammeplanen er delt inn i tre deler:

DEL 1: Om barnehagens samfunnsmandat
DEL 2: Om barnehagens innhold
DEL 3: Om planlegging og samarbeid

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) en årlig spørring mot barnehagesektoren. Spørringen gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder — og et av områdene TFoU har spurt om er rammeplanen.

Gir gode føringer

Her er noen av tilbakemeldingene barnehagene gir om rammeplanen og bruken av den:

• Både styrere og eiere av barnehager vurderer alle tre delene av rammeplanen til å være nyttige verktøy i barnehagen.
• 80-85 prosent av eierne mener rammeplanen er et godt styringsverktøy for å følge opp barnehagens arbeid med kvalitet.
• 94-96 prosent av styrerne svarer at rammeplanen gir gode føringer for det daglige arbeidet i barnehagen.

Prioriteringer

Rammeplanen inneholder sju fagområder, og barnehagene har i størst grad jobbet med områdene kommunikasjon, språk og tekst og kropp, bevegelse og helse. Her er svarene barnehagene gir på spørsmålet om hvilke fagområdet de har jobbet ganske mye med:

79 %: Kommunikasjon, språk og tekst
67 %: Kropp, bevegelse og helse
52 %: Natur, miljø og teknikk
52 %: Antall, rom og form
47 %: Nærmiljø og samfunn
42 %: Kunst, kultur og kreativitet
28 %: Etikk, religion og filosofi

På spørsmål om områder som er arbeidet lite med, svarer barnehagene slik:

12 %: Etikk, religion og filosofi
5 %: Kunst, kultur og kreativitet
4 %: Nærmiljø og samfunn

Selv om fagområdet etikk, religion og filosofi er det området som prioriteres lavest av de sju fagområdene, er trenden at barnehagene er blitt flinkere til å prioritere også dette området. I 2008 oppga nemlig 22 prosent av barnehagene at de jobbet lite med området.

Les også: Slik har du filosofiske samtaler med barna

Bruk av temahefter

Utdanningsdirektoratet har utviklet 11 temahefter som barnehagene kan bruke som støtte til rammeplanens fagområder — og heftene brukes i svært varierende grad. Men om lag halvparten av styrerne svarer at bruk av heftene har ført til endring i barnehagen.

Dette er de mest populære temaheftene. De har barnehagene oppgitt at de har brukt, og til stor verdi:

60,7 %: Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
54,8 %: Barns medvirkning
52,6 %: De minste barna i barnehagen

I motsatt ende oppgir barnehagene at disse heftene er lite brukt:

62,3 %: Samisk kultur i barnehagen
57,4 %: Menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
43,5 %: Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
30,0 %: IKT i barnehagen

Heftet Menn i barnehagen har høyest andel «brukt, men ingen verdi», med 9,1 prosent.

Temaheftene kan du laste ned gratis HER.

Bruker ikke kompetansesentre

Det finnes flere nasjonale sentre som kan være støtteressurser for barnehagene. Men det er en liten andel av barnehagene som oppgir at de har benyttet tjenestene de nasjonale kompetansesentrene tilbyr.

Dette er de sentrene som er mest brukt av barnehagene:

8,9 %: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
8,7 %: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
8,4 %: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
8,2 %: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Dette er de sentrene som er minst brukt:

1,2 %: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen
2,0 %: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
2,3 %: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
2,8 %: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
3,7 %: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Powered by Labrador CMS