Prosjekt «Lekeressurs» ble satt i gang i Lillehammer i 2009, og har senere spredt seg til flere kommuner, deriblant Stavanger og Gauselbakken barnehage hvor ungdomsskoleelev Samuel Falkeid (avbildet) var lekeressurs i 2013. 

– Viktig å starte rekrutteringen tidlig

I seks år har ungdomsskolegutter i Lillehammer fått muligheten til å prøve seg som barnehageansatte. Over halvparten oppgir i etterkant at de kan tenke seg å jobbe i barnehage i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Prosjekt «Lekeressurs» ble startet opp i Lillehammer i 2009, med en målsetning om å gjøre gutter kjent med arbeid i barnehage i ung alder og på sikt øke rekrutteringen av menn.

Spørsmålet er om prosjektet har knekket denne rekrutteringskoden.

Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret.

Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret, har sammen med Østlandsforskning, foretatt en «begrenset» evaluering av prosjektet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Hun har følgende svar:

– Resultatene viste at det var et veldig positivt syn blant guttene på det å jobbe i barnehage og at en del av dem kunne tenke seg det i fremtiden, men vi kan ikke slå fast med 100 prosent sikkerhet at prosjektet på sikt fører til flere menn i barnehagen. Til det trengs det mer forskning, sier hun.

Les hele rapporten Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen her.

Bør starte tidlig

Johannesen mener det er viktig å begynne å tenke rekruttering fra ung alder, slik man har gjort i Lekeressurs-prosjektet.

– Det er ikke lenger slik at man bare kan begynne å jobbe som assistent i barnehage uten å ha noen form for utdanning. Sånn var det ofte tidligere og da var det også lettere å rekruttere de som ikke hadde noen utdanning, blant dem en del menn. Nå stilles det i økende grad krav om å ha utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller barnehagelærer. Derfor tror jeg at det er veldig viktig å tenke rekruttering fra litt tidlig alder, sier seniorrådgiveren.

Regjeringen ønsker at menn skal utgjøre minst 20 prosent av de ansatte i barnehagen. Ifølge tall fra SSB for 2013, utgjorde imidlertid menn kun 8,6 prosent av alle ansatte i basisvirksomhet i barnehagen på landsbasis (styrere, pedagogiske ledere og assistenter). Sammenligner man med Oppland fylke, der prosjektet har pågått, er andelen noe lavere enn landsgjennomsnittet med 7,4 prosent.

Det er flere grunner til at andelen menn i norske barnehager bør opp, mener Johannesen.

– Man får et mer mangfoldig arbeidsmiljø og det er også bra for ungene å kunne forholde seg til både menn og kvinner, påpeker hun.

Populært

Prosjekt «Lekeressurs» ble startet av styreren i Lungaardsløkka barnehage, Jennie Furulund, og har senere spredt seg til flere andre kommuner og fylker i Norge.

Til nå har 145 gutter fra tre ungdomsskoler i Lillehammer vært lekeressurser i tre barnehager. Analyser av guttenes evalueringer i etterkant av arbeidsperioden i barnehagen, viser at litt over halvparten av guttene kan tenke seg å jobbe i barnehage i fremtiden.

Noen av guttene er klare på at de vil jobbe i barnehage, andre ser på det som et alternativ blant flere, mens noen kan tenke seg jobb i barnehage som sommerjobb, for en periode, eller deltidsjobb ved siden av noe annet. Flere av guttene oppgir dessuten at de har fått mer respekt for yrket, og en forståelse av at det er et krevende, men morsomt yrke.

Evalueringen avdekker også at det er konkurranse om Lekeressurs-jobbene. Nær en tredjedel av alle ungdomsskoleguttene har søkt jobb som lekeressurs i barnehage i årene prosjektet har pågått, langt flere enn det er jobber til.

Styrerne i barnehagene uttrykker på sin side at guttene bidrar positivt på flere måter i barnehagehverdagen;

 • de befinner seg mellom de voksne og barna i alder, og kan derfor bidra med noe de andre ansatte i barnehagen ikke kan,
 • de leker annerledes med barna enn de øvrige ansatte, de både leker og konstruerer samtidig,
 • de er en ekstra ressurs i aktiviteter og lek, og
 • de er populære blant barna, både blant guttene og jentene

Mer forskning

Østlandsforskning har nå, sammen med Likestillingssenteret og Dronning Mauds Minne Høgskole, fått midler gjennom Regionalt forskningsfond Innlandet til videre forskning på prosjektet.

– Den evalueringen vi har gjort så langt er ganske begrenset. Der har vi bare gått gjennom guttenes søknader, sett på evalueringene de har skrevet og intervjuet styrerne. Nå har vi et forskningsprosjekt som går frem til 2017. Da vil vi både kunne intervjue gutter og styrere og gå litt mer i dybden for å kunne utvikle denne rekrutteringsordningen og se om den kan gjøres bedre. Men også om den eventuelt kan overføres til andre områder, som for eksempel helse og omsorg, avslutter Johannesen.

Dette er Lekeressurs-prosjektet:

 • Tre barnehager og tre ungdomsskoler i Lillehammer samarbeider om å få guttene til å bli lekeressurser.
 • Målsettingen er å rekruttere flere menn til barnehagene.
 • Guttenes oppgave er å leke med barna. Guttene lærer gjennom å delta i arbeidet i barnehagen.
 • Guttene får en av mennene som er fast ansatt i barnehagen som veileder.
 • Guttene får lønn.
 • Styrer Jennie Furulund i Lungaardsløkka barnehage er initiativtaker for prosjektet som startet opp i 2009, etter at Fylkesmannen i Oppland hadde lyst ut midler til et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og ungdomsskole.
 • Prosjektet har spredt seg til flere fylker og er prøvd ut i ulike varianter, blant annet i Agderfylkene, Trøndelagsfylkene, Troms, Hordaland, Rogaland, Oslo, Akershus og Buskerud.
Powered by Labrador CMS