– Det aller viktigste er at vi skal leke mye, sier barnehagelærer Charlotte von Hafenbrädl (øverst) og daglig leder Hege Thormodsen Cook.
– Det aller viktigste er at vi skal leke mye, sier barnehagelærer Charlotte von Hafenbrädl (øverst) og daglig leder Hege Thormodsen Cook.

Overgangen fra barnehage til skole: – Barnas stemme må komme tydelig frem

I Svartdalsparken Kanvas-barnehage har de gjort flere endringer i opplegget for de eldste barna dette barnehageåret.

Publisert Sist oppdatert

– I rammeplanen understrekes det at skole, hjem og barnehage skal tilrettelegge for en trygg og god overgang for de barna som skal begynne på skolen. Dette er ganske krevende å få til fordi overgangen er så stor, sier barnehagelærer Charlotte von Hafenbrädl i Svartdalsparken Kanvas-barnehage i Oslo.

Gjennom 2022 arbeidet hun i en strategigruppe med seks andre ansatte i Kanvas, der målet var å lage en felles veileder og en verktøykasse for å styrke arbeidet med nettopp overgangen mellom barnehage og skole i alle Kanvas-barnehagene.

– Vi har laget en ramme for arbeidet med de eldste barnehagebarna, som bygger på fag, forskning og viktigheten av lek og medvirkning. Så har barnehagene stor frihet til å gjøre tilpasninger innenfor denne rammen, forteller hun.

– Målet er å gi alle barn en best mulig overgang til skolen.

von Hafenbrädl mener det er viktig at barna selv får være med på å forme det siste året i barnehagen.

– Det er tross alt de som skal begynne på skolen. De er bærerne av denne overgangen og må få være aktører i eget liv, sier barnehagelæreren.

Må gi mening

– Vi har som mål at barna opplever at det vi gjør i barnehagen det siste året og det som møter dem på skolen har et slags kontinuum. At det gir mening for dem, sier Torkild Freihow Sande i en pressemelding.

Han er daglig leder i Prismen Kanvas-barnehage og har sittet i strategigruppa sammen med von Hafenbrädl.

Overgangen fra barnehage til skole har lenge vært et fast punkt på årsplanen i alle Kanvas-barnehager, men frem til nå har det vært opp til hver enkelt barnehage hvordan barnas siste år legges opp.

– Vi hadde behov for noen felles tanker rundt overgangen fra barnehage til skole, derfor har vi sett på hva vi kan bli bedre på, forteller Sande.

Forventningsgap

Da strategigruppa kartla gjennomføringen av det siste barnehageåret i de ulike Kanvas-barnehagene, kom det frem at det ofte var et gap mellom foreldres forventninger til barnas siste år i barnehagen og barnehagelærernes planer for de eldste barna.

– Mange foreldre ser for seg at barna skal lære å bli elever, venne seg til å sitte stille og lære tall og bokstaver, mens barnehagelærernes forventninger først og fremst handler om lek og vennskap, sier Sande.

Gruppa fant også ut at det i flere barnehager manglet reell medvirkning fra barna når det gjaldt mål og arbeidsmetoder det siste året i barnehagen.

Disse og andre resultater fra kartleggingen ble førende for verktøyene og veilederen strategigruppa utarbeidet.

Dette er hovedpunktene:

- Ha et tydelig fokus på lek, sosial kompetanse og selvstendighet

- Gjennomføre forventningsavklaring med barna

- Gjennomføre forventningsavklaring med foreldre

- Sette mål og metoder for det siste året i barnehagen, i samarbeid med barna

- Ta initiativ til samarbeid om grenseobjekter med skolene

- Gjennomføre barnesamtaler på våren for å snakke med barna om skolen og overgangen

(Kilde: Kanvas)

Barnesamtaler og tettere samarbeid med skolene

Gruppa har blant annet utviklet maler for barnesamtaler med de eldste barna, som tar for seg barnas tanker og refleksjoner rundt det siste barnehageåret og det å begynne på skolen.

– Disse samtalene tydeliggjør at barna selv skal være med på å utvikle det siste året de går i barnehagen, at leken skal stå sentralt og at barna skal få tid og rom til å utvikle vennskap, forteller von Hafenbrädl.

Også foreldrene involveres:

– Barnehageåret skal begynne med en forventningsavklaring sammen med foreldrene. Der må vi være tydelige på at det er skolen som tar seg av det faglige når barna begynner på skolen, mens vi i barnehagen skal fokusere på leken. Skolen ønsker at barna skal gå ut av barnehagen med god selvfølelse, og det er det vi skal prøve å gi dem, sier Torkild Freihow Sande.

Det er skolene som har ansvar for å kalle inn barnehagene til samarbeidsmøter, men strategigruppa har også utarbeidet en liste med tips til hvordan barnehagene kan få et tettere samarbeid med skolene barna skal begynne på.

Blant annet at barnehagene tar kontakt med skolene for å identifisere mulige grenseobjekter som barna kan ta i bruk i barnehagen. For eksempel et spill, en bok eller en aktivitet som barna også vil møte på skolen.

– Det vil gi oss en kobling mellom barnehage og skole, og kan samtidig skape et felleskap, sier Sande.

Flere endringer

Siden Charlotte von Hafenbrädl var med i strategigruppa, fikk hun mulighet til å teste ut verktøyene og strategien i forkant av implementeringen i de øvrige Kanvas-barnehagene.

Inneværende barnehageår har de ansatte i Svartdalsparken gjort flere endringer i opplegget for de eldste barna.

Blant annet har barna i større grad vært med på å bestemme mål og arbeidsmetoder for året og barnehagen har etablert et tettere samarbeid med skolene barna skal begynne på.

– Vi har tydeligere mål for arbeidet vårt og har blitt enda mer reflekterte rundt innholdet for de eldste barna. Vi passer på at det ikke er for mye voksenstyrte aktiviteter, at det er mye lek og at barna får medvirke både når det gjelder mål og arbeidsmåter, ikke bare når det gjelder aktiviteter, forteller barnehagelæreren.

Starter på høsten

Forberedelsene til skolestart 2023 startet allerede på høstens foreldremøte, opplyser von Hafenbrädl.

– Da holdt jeg et innlegg der jeg viste til forskning og barnehagepedagogikk, informasjon om hvilket ansvar barnehagen og skolen har i denne overgangen, og hva skolene ønsker at barna skal ha lært før de begynner på skolen.

Foreldrene fikk også se den overordnede planen for det siste barnehageåret, og de fikk tips om hvordan de selv kan bidra til å forberede barna sine til skolestart, for eksempel ved å lese bøker, synge sanger og spille spill.

På slutten av møtet ble foreldrene spurt om hvilke forventninger de hadde til barnas siste år i barnehagen.

– Noen ganger kan foreldre ha litt forventninger om at barna skal lære seg skolerelaterte ting som å lese og regne, men denne gangen var det ingen som hadde slike ønsker, forteller von Hafenbrädl.

Tvert imot hadde alle foreldrene en forventning om at forberedelsene i hovedsak skulle handle om lek, utvikling av sosial kompetanse og selvstendighet.

Vennskap

For å finne ut hvilke forventninger barna hadde til sitt siste år i barnehagen, ble det i løpet av høsten gjennomført barnesamtaler – enten en-til-en eller i mindre grupper.

– For oss er det viktig å la barnas stemme komme tydelig frem i både mål, arbeidsmåter og innhold. Barnesamtalene har hjulpet oss med dette. Resultatene fra samtalene viser hvor viktig lek og vennskap er for barna, så da har vi for eksempel formulert mål for året som handler om sosial kompetanse, hvor lek er den viktigste arbeidsmåten, forteller daglig leder Hege Thormodsen Cook.

– Mye lek

I Svartdalsparken samles de eldste barna hver torsdag.

På planen står blant annet diverse utflukter, overnatting i barnehagen, overnattingstur til Vangen og svømmeopplæring. Også kropp og grenser, trafikksikkerhet og rollespill, er temaer de skal innom i løpet av året.

– Det aller viktigste er at vi skal leke mye, og at det skal være litt ekstra stas å være skolestarter, sier von Hafenbrädl.

– På turene vi drar på er det også mye selvstendighetstrening, legger hun til.

Seks skoler

Barna i Svartdalsparken Kanvas-barnehage sokner til seks ulike barneskoler i tre Oslo-bydeler, samt i en annen kommune.

von Hafenbrädl har vært i kontakt med alle skolene for å avtale besøksdager, ha samtaler med sosiallærer, og for å høre om de har noen spill, sanger, bøker eller liknende som kan egne seg som grenseobjekter.

– Musikkverktøyet «Sprell i jungelen» er et grenseobjekt for én av bydelene, og spillet Villkatten er et grenseobjekt for flere av skolene. Ved at barna kjenner til disse på forhånd, vil de lettere kunne komme i lek og samspill med nye barn i en ny skolehverdag, sier barnehagelæreren.

– Vi sender barna våre til mange ulike skoler og samarbeidet varierer. Et mål fremover blir derfor å få til et tettere samarbeid med alle skolene, legger hun til.

Daglig leder Hege Thormodsen Cook er imponert over arbeidet von Hafenbrädl har lagt ned det siste året.

– Charlotte skal ha mye ros for innsatsen. Dette arbeidet vil vi bygge videre på uavhengig av hvem som skal jobbe med de eldste barna fremover, sier hun.

Endre vaner

– Det gjør kanskje litt vondt for noen å legge bort aktivitetsheftet de har brukt over flere år, og det kan være tøft å endre på tradisjoner som enkelte barnehager har rundt førskolebarna, men av og til er det nødvendig, sier Torkild Freihow Sande i Prismen Kanvas-barnehage.

Han håper at mange av Kanvas-barnehagene vil ta de nye verktøyene i bruk allerede dette halvåret, men anslår at man vil se størst effekt til skolestart 2024.

– Skolene synes det er viktigere at barna har med seg god sosial kompetanse fra barnehagen, enn at de har kjennskap til bokstaver og tall. For å få til det må vi ha arbeidsmetoder som kan levere på dette, sier Sande.

Powered by Labrador CMS