DEBATT

Maria Korsvik er styrer i Læringsverkstedet Solkollen barnehage Hånes.
Maria Korsvik er styrer i Læringsverkstedet Solkollen barnehage Hånes.

Private barnehager under press..... «Så e det på an igjen, på an igjen»

Gi oss midler fra statskassa det er mulig å leve av - så skal vi gi dere pedagogisk kvalitet - og kjærlighet til den oppvoksende generasjon, skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Kampen om rettferdige tilskudd til private barnehager tar ingen ende. For to år siden kjempet vi kampen for å få økonomisk like tilskudd som offentlige barnehager til å dekke lovpålagt bemanningsnorm. Nå må private barnehager på nytt kjempe for de økonomiske rammebetingelsene.

Tilskuddsordningene til barnehager er komplisert og består av statlige satser, men også økonomiske beregninger fra kommunen. Derfor blir tilskuddsordningene ulike for de private barnehagene fra kommune til kommune. Barnehager av samme størrelse, i to ulike kommuner, kan ha helt ulike tilskudd selv om lovverket man må følge er likt.

Nå går regjeringen inn og vil endre to av de statlige tilskuddssatsene dramatisk. I tillegg til dette vil mange kommuners dårlige økonomiske situasjon berøre private barnehager hardt.

Kapitaltilskuddet ble av Kongen i statsråd 23. oktober redusert med et snitt på 16 prosent fra 2021. Dette er tilskudd som skal kompensere for renter og avskrivninger, og gis etter nasjonale satser. I forslag til statsbudsjett ønsker regjeringen også å reduseres pensjonstilskuddet fra 13 til 11 prosent.

Finansdepartementet mener at private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017. Dette har Private barnehagers landsforbund (PBL), pensjonsleverandøren Storebrand og firmaet Lillevold & partners dokumentert er feil.

De viser til at departementet har hentet inn ufullstendige tall fra rapporteringssystemet BASIL. Storebrand viser at barnehager med PBL`s pensjonsordning omfatter om lag syv av ti private barnehager.

Reduksjon på 1,9 millioner

Læringsverkstedet Solkollen barnehage Hånes har 171 plasser og 38,5 årsverk. Det er en av de største barnehagene i min kommune. Regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet, samt allerede vedtatte kutt i kapitaltilskudd, vil for oss bety en reduksjon i tilskudd på 1,9 millioner.

Vi har allerede en presset økonomi etter at vi har oppfylt lovfestet bemanningsnorm uten tilskudd. I praksis har det betydd at vi i 2020 har ekstrautgifter til 1,5 årsverk uten å få økonomisk støtte til dette.

Vi har beregnet at vi fra 2021 skulle over til laveste tilskuddssats for kapitaltilskudd. Når denne satsen i tillegg reduseres og pensjonstilskuddet er foreslått redusert blir det enda tøffere tider. Regjeringen argumenterer med at vi har fått for høye tilskudd tilbake i tid og vil nå stramme inn. Det som ikke kommer frem i denne argumentasjonen er at i 2017 og 2018, og til dels 2019, hadde helt andre rammevilkår enn vi har i dag.

Ser ikke helheten

Nå er blant annet bemannings- og pedagognorm lovregulert, noe det ikke var tidligere. Sektoren har etterlyst en helhetlig vurdering av finansieringssystemet til private barnehager, men dette har ikke regjeringspartiene lyttet til.

I stedet for å se på helheten i finansieringen har de gått inn i enkeltfaktorer og trekker frem kapital og pensjonstilskudd. Samtidig må mange barnehager ennå finansiere en lovpålagt bemanningsnorm uten tilskudd.

Tall fra PBL viser at halvparten av deres medlemsbarnehager må budsjettere med underskudd i år. Enkeltstående barnehager opplever situasjonen så alvorlig at de tar opp lån for å dekke underskudd. De har ikke råd til å stå alene og søker seg til større kjeder, eller velger å legge ned barnehagen.

Læringsverkstedet er landets største barnehageaktør og utgjør 4 prosent av de private barnehagene i Norge. Læringsverkstedet har dyktige pedagoger i ledelsen av organisasjonen, nasjonale og lokale fagfellesskap og en ressursbank med faglig innhold tilgjengelig for over 6000 ansatte.

Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd gjennom vår pedagogikk, ledelse, administrasjon og økonomi. Dette drar alle nytte av, enten man hører til i en liten kommune eller en storbykommune. Kunnskapsutvikling og kvalitet blir fremsnakket av regjeringen som en viktig bærebjelke for fremtidens barnehage. Økt kunnskap koster penger, med de nye tilskuddene må vi kutte i denne satsningen.

Vi ble redningen

I 2003 var vi redningen for Norge. Full barnehagedekning ble vedtatt og barnehageforliket med politiske ytterkanter fra SV til FrP heiet private barnehager frem. Vi ble redningen for det det offentlige ikke kunne klare alene.

Barnehageforliket blir i mange sammenhenger fremhevet som noe av det beste som har skjedd mellom offentlig og privat sektor. Private barnehager tilbyr et mangfold i eierskap, størrelser, pedagogiske konsepter som idrett, musikk, natur, verdibaserte barnehager og ulike pedagogiske retninger. Regjeringens forslag vil bety kroken på døren for mange barnehager som allerede drifter på sparebluss og oppsparte midler.

Alle barn har rett til god kvalitet i sitt barnehagetilbud. Eierform skal ikke avgjøre dette. Vi trenger hverandre og vi trenger mangfoldet.

Gi oss midler fra statskassa det er mulig å leve av - så skal vi gi dere pedagogisk kvalitet - og kjærlighet til den oppvoksende generasjon!

Powered by Labrador CMS