Onsdag mottok kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) rapporten om barnehagelærerens rolle.
Onsdag mottok kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) rapporten om barnehagelærerens rolle.

Sanner: – Rapporten om barnehagelærerrollen kommer på riktig tidspunkt

– Nå skal vi lese, analysere og også diskutere den med partene i sektoren, slik at vi kan bli enige om veien, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om den nye rapporten om barnehagelærerrollen som ble lagt frem onsdag formiddag.

Publisert

I fjor sommer nedsatte regjeringen en ekspertgruppe for å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og en forståelse av barnehagelærerrollen.

Onsdag ble rapporten lagt fram.

Ekspertgruppen har sett på hva slags kunnskap som finnes på barnehageområdet, og særlig på forskning som har betydning for den videre utviklingen av barnehagelærerprofesjonen. Rapporten ser også på ledelse og styring i barnehagesektoren, på profesjonell yrkesutøvelse og på barnehagelærerutdanningen.

– Det er ingen tvil om at denne rapporten kommer på et riktig tidspunkt. Barnehagesektoren er i en rivende utvikling, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) etter at han fikk overlevert rapporten fra leder for ekspertgruppa, professor Kjetil Børhaug.

– Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. Gode barnehagelærere vet hvordan de skal tilrettelegge for at barn trives og utvikler seg. Til tross for dette har det vært for lite oppmerksomhet rundt barnehagelærerens rolle, sa Sanner.

– Hva blir neste skritt i arbeidet med rapporten?

– Det er for tidlig å konkludere fem minutter etter at jeg har fått rapporten. Nå skal vi gå grundig inn i den. Et av hovedpoengene er at det har vært mangel på et godt nok kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen. Nå har vi fått det, og vi har klare ambisjoner om å fortsette å heve kvaliteten i barnehagen. Nå skal vi lese, analysere og også diskutere den med partene i sektoren, slik at vi kan bli enige om veien, sier Sanner til barnehage.no.

Les hele rapporten her.

Da leder for ekspertutvalget Kjetil Børhaug la fram sin oppsummering av rapporten, pekte han blant annet på at de nye normene, pedagognormen og bemanningsnormen, må være operative det meste av dagen. 

– Nå har vi fått på plass en bemanningsnorm som er en minimumsnorm. Og så er det jo barnehageeiers ansvar, enten det er kommune eller private barnehageeiere, å sørge for at man har en forsvarlig bemanning hele dagen. Da er det lett å finne det spenningsfeltet som Børhaug pekte på: Mellom nasjonal styring og krav, og det lokale handlingsrommet. Normene er innført, men vi vet at det fremdeles er de som henger etter. Nå må de gjennomføres, og så er det eiers ansvar å ha forsvarlig bemanning på plass hele dagen. Både nok ansatte, og ansatte med riktig kompetanse, sier Sanner.

– Men er de midlene som er tilført, nok til å kunne gjennomføre dette? 

FAKTA Ekspertgruppens mandat

I fjor sommer nedsatte regjeringen en ekspertgruppe som har fått i oppdrag å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen.

Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

– Normene er finansiert, men barnehageeier har et utvidet ansvar. Jeg mener at vi nå har tatt noen veldig viktige skritt, når vi har fått på plass en minimumsbemanning og en pedagognorm, sier Sanner, som også framhever at kvalitet handler om andre ting enn utelukkende bemanning: 

– Ikke minst når det kommer til kompetanse og videreutdanning, der vi også har klare ambisjoner, sier han. 

Rapporten peker også på at barnehagelærere som tar videreutdanning, i alle fall på masternivå, bør få en lønnsuttelling for det, og gjerne også en noe annerledes stillingstittel. Barnehagelektor og barnehagelærer med opprykk er ord som virker noe fremmede, men som antyder hva det kan være tale om. Ekspertutvalget mener også det bør være et krav til styrere om å ha en mastergrad. 

– Det som har vært litt av utfordringen, er at mange utdanner seg ut av barnehagen. Kompetansen til de som har masterutdanning er etterspurt også andre steder enn i barnehagesektoren. Det er en felles utfordring. Kompetansen må etterspørres og brukes. Dette er et tema vi må diskutere videre med både partene, eierne og utdanningsinstitusjonene, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS