DEBATT

«Hvilke tiltak iverksetter den enkelte barnehage og hvilke grep tar politisk ledelse for å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle norske barnehager,» spør artikkelforfatteren.
«Hvilke tiltak iverksetter den enkelte barnehage og hvilke grep tar politisk ledelse for å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle norske barnehager,» spør artikkelforfatteren.

«Hvordan sikrer vi at vi svarer på utfordringene knyttet til kvalitet i barnehagen?»

«I FUS barnehagene benytter vi en observasjonsmanual som er forskningsbasert og utviklet over flere år», skriver Hege Cecilie Eikseth, fagsjef FUS barnehagene.

Publisert

I den nylig publiserte dybdestudien innen GoBaN-prosjektet har forskerne forsøkt å finne hva som beskriver kvalitativt gode barnehager.

Ikke overraskende kjennetegnes disse blant annet ved et stabilt personale som viser varme og entusiasme. De har felles målsettinger som er tuftet på lovverket og det legges opp til barne- og voksen initierte aktiviteter. Personalet organiserer barnegruppen i mindre grupper som er tilpasset det enkelte barns forutsetninger.

Liknende funn har GoBaN presentert over flere år, helt siden studien hadde oppstart. Det interessante nå, er hva sektoren gjør med funnene. Hvilke tiltak iverksetter den enkelte barnehage og hvilke grep tar politisk ledelse for å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle norske barnehager?

Hva gjør FUS barnehagene?

I FUS barnehagene benytter vi en observasjonsmanual som er forskningsbasert og utviklet over flere år. Ansatte får opplæring og blir sertifisert i manualen for å sikre at personalet har et felles blikk for hva som kjennetegner kvalitet, slik studien beskriver. Manualen forutsetter kollegaobservasjon på gruppenivå. Eksterne kollegaer observerer personalets handlinger og på bakgrunn av observasjonen, gis en tilbakemelding som skal sikre videre forbedringsarbeid.

Målet er at personalet skal ha samme blikk for hva som er kvalitet og at dette ikke skal avhenge av hver enkelt ansatt.

Classroom Assesement Scoring System (CLASS) kan gi oss svar på om det er høy grad av sosioemosjonell støtte, hvor man ser på graden av varme og sensitivitet hos personalet, og om de viser glede over å delta i barnas aktiviteter, samt om det er fravær av krenkelser fra de ansatte.

Videre observerer man i hvilken grad personalet evner god ledelse av barnegruppen. Har personalet lagt til rette for gode lekesoner med rikt og variert materiale og er personalet forberedt slik at barna slipper å bli sittende å vente i eksempelvis samlingstunden. Man ønsker god flyt med voksenstøtte i overgangen mellom måltidet og garderoben og at barna er sikret førstehånserfaringer og tid til lek.

Felles blikk

Det siste domenet man observerer er i hvilken grad personalet legger til rette for at barna kan utforske og lære i leken. Videre om personalet samtaler med barna ut i fra deres initiativ og interesse.

CLASS bidrar til at vi i FUS kjeden får et felles blikk og iverksetter tiltak som svarer på utfordringene gitt i GoBaN-studien, og er samtidig en god måte å implementere Rammeplanen på, da dimensjonene i CLASS tar for seg flere kapitler i denne. På denne måten skal vi sikre likeverdig og høy kvalitet på tvers av FUS barnehagene.

Powered by Labrador CMS