DEBATT

- En barnehage og en skole er mer enn et bygg. Uteområdet rundt byggene er en vel så viktig arena for det daglige danningsarbeidet, skriver Knut Berntsen og Annette D. Hals.
- En barnehage og en skole er mer enn et bygg. Uteområdet rundt byggene er en vel så viktig arena for det daglige danningsarbeidet, skriver Knut Berntsen og Annette D. Hals.

«Krisen har synliggjort hvor viktig uteområdene er for en trygg hverdag og god læring»

Uteområdene ved barnehagene og skolene er viktige aktivitets- og læringsarena. Det er behov for et politisk løft, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

Koronakrisen har vist oss hvor viktige barnehagene og skolene er for at samfunnet skal fungere. Krisen har også vist oss lærernes unike kompetanse og deres evne til omstilling fra klasseromsundervisning, via heldigital undervisning og til å bruke uterommet som læringsarena.

Krisen har synliggjort hvor viktig uteområdene er for en trygg hverdag og god læring. Nye læreplaner gir sterke føringer om økt bruk av naturen som læringsarena. Skolen skal medvirke til å gi alle elevene både «naturglede» og «bevegelsesglede». Rammeplanen for barnehagene sier at barnehagen «skal bidra til at barna blir glade i naturen».

Uteområdet er et viktig verktøy lærerne må bruke for å nå de statlige målene. Da er det avgjørende at uteområdene både er store nok og at de inneholder aktivitets- og læringsfremmende element tilpasset både alder og fag.

Noen kommuner har vist vei

Uteområdene har over flere tiår vært neglisjert av mange skoleeiere. Statlige myndigheter har vegret seg fra å legge føringer.

De siste årene har vi sett at noen kommuner har vist vei. Ved nybygde skoler er uteområdene ikke lenger en salderingspost. Vestmyra skole i Fauske kommune er et eksempel til etterfølgelse. Vi har også sett at enkeltkommuner har satt i gang et omfattende arbeid for å rette opp i gamle synder. Gjennom langsiktig og helhetlig planlegging har Rødøy kommune brukt ti år og har nå gitt uteområdene ved alle kommunes seks grunnskoler et skikkelig løft.

Og i år starter Bodø kommune en lignende langsiktig prosess.

Hvordan skape kvalitet i utformingen?

Stortingsmeldinga om friluftsliv har som ett av to hovedmål at «naturen skal i større grad tas i bruk som læringsarena og aktivitetsarena for barn og unge.». Skal lærerne kunne nå dette og alle de andre målene staten har satt, må det komme sterkere statlige krav og virkemidler.

Tiden er overmoden for å fastsette arealnormer for uteområdene rundt skolene. Rapporten «Uteområder i skoler og barnehager. Hvordan skape kvalitet i utformingen» (NMBU 2019) gir et godt faglig grunnlag for handling. Rapporten peker også på nødvendigheten av statlige tilskuddsordninger hvis skole- og barnehageeierne skal kunne skape gode uteområder.

Spillemidlene kan i dag brukes til noen få utvalgte element, men da kun på uteområdene ved skolene og ikke ved barnehagene. Med økt krav til - og kunnskap om viktigheten av å bruke uteområdet som læringsarena, bør det være en selvfølge at staten tilbyr tilskuddsordninger tilpasset dagens behov.

Vi trenger et politisk løft

En barnehage og en skole er mer enn et bygg. Uteområdet rundt byggene er en vel så viktig arena for det daglige danningsarbeidet.

Nå er tiden overmoden for et politisk løft. Lærerne er i omstilling til mer læring i friluft. De trenger en stort og solid pedagogiske verktøykasse i form av gode uteområder. Vi trenger et politisk løft.

Powered by Labrador CMS