Barnehage.no har fått svar fra 11 av 15 bydeler i Oslo. Ingen av dem er i gang med matservering i barnehagene igjen.
Barnehage.no har fått svar fra 11 av 15 bydeler i Oslo. Ingen av dem er i gang med matservering i barnehagene igjen.

Oslo: Opp til bydelene om de vil servere mat - men ingen gjør det

De kommunale barnehagene i Oslo sverger fortsatt til matpakka, selv om både smittevernveilederen og byråden åpner for matservering.

Publisert Sist oppdatert

Mens både ungdomsskoler, videregående og voksenopplæringen i Oslo drives på rødt nivå, har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsket å skjerme barnehagene - som i likhet med grunnskolene har vært drevet på gult nivå siden gjenåpningen.

Bydelene har likevel fått beskjed om at de kan redusere åpningstiden i barnehagene dersom det er nødvendig for å klare å overholde smittevernreglene.

Startet med matpakke

Da barnehagene åpnet igjen i mars, var samtidig beskjeden til byens 317 offentlige barnehager at alle barna skulle ha med seg matpakke hjemmefra. Men i slutten av september ble smittevernveilederen endret, og åpnet for at barnehagene kunne gjenoppta matserveringen tilnærmet som normalt.

I oktober sendte byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap ut en ny anbefaling til alle Oslos bydeler. Der het det at de kommunale barnehagene kunne servere mat igjen, og begynne å kreve inn kostpenger fra foreldre - «men det må vurderes lokalt av den enkelte bydel».

I dag står det dette om matservering på Oslo kommunes hjemmesider:

«Barnehagenes mulighet for å servere mat påvirkes blant annet av bemanningssituasjonen og hvordan barnehagelokalene legger til rette for tilberedning av mat i gruppene. Derfor vil noen kunne servere mat, mens andre ikke har den muligheten når barnehagene organiseres etter såkalt «gult nivå». I de barnehager som ikke serverer mat må barna ha med matpakke for hele dagen. Det er den enkelte bydel som bestemmer hva som gjelder for din barnehage. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.»

Har ikke oversikt

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup hos byråden finnes det ingen oversikt over hvilken matservering de kommunale barnehagene har nå.

– Vi har tett dialog med bydelene om dette temaet og får tydelige tilbakemeldinger at hvis det er barn som har glemt matpakke så har barnehagene alltid ekstra mat de kan tilby. I tillegg er det mange barnehager som serverer frukt og melk. Vi har ingen oversikt over situasjonen i de private barnehagene, skriver hun i en epost til barnehage.no.

Vi har tatt kontakt med hver enkelt bydel med spørsmål om matservering, og fått svar fra 10 av i alt 15 bydeler. Samtlige av de som har svart, praktiserer ikke matservering som før pandemien, og serverer ikke mat ut over frukt og melk.

– I de kommunale barnehagene i bydel Bjerke er det per dags dato ikke matservering. Foreldrene betaler heller ikke matpenger, og har ikke betalt matpenger siden nedstengningen i mars. Grunnen til at barna spiser medbrakt matpakke, og det for tiden ikke serveres mat i barnehagene, er smittevern, knyttet til barnehagenes beredskapsplan, svarer opptakskonsulent barnehager bydel Bjerke, Hege Evadatter Bentzen.

Seksjonssjef barnehager Åse Merethe Bakkemyr i bydel Østensjø svarer som mange av de andre at det kun serveres mat til barn der foresatte har glemt å sende med barnet matpakke.

På spørsmål om hvorfor, svarer hun:

– Bydel Østensjø har etter en helhetlig vurdering valgt å ikke tilberede og servere mat i de kommunale barnehagene, så lenge barnehagene er på gult nivå. Beslutningen er begrunnet i generelle smittevernhensyn. Gult nivå i den nasjonale veileder for smittevern i barnehagene betyr at det fortsatt må være forsterket fokus på hygiene og renhold samt faste ansatte i kohortene. Ved at barna har med seg matpakke reduseres risiko knyttet til smitte ved at ansatte ikke må forlate sin faste gruppe for å tilberede mat. Et forsterket fokus på hygiene og renhold kan opprettholdes og det kan unngås å blande kohorter. Det foretas fortløpende vurderinger rundt alle igangsatte tiltak knyttet til den pågående pandemien. Matpenger trekkes fra foreldrebetalingen så lenge barnehagene ikke serverer mat.

Vil dempe belastningen

Peer Lohne, enhetsleder barnehager i bydel Alna, svarer at de ikke har gjenopptatt matserveringen for å dempe belastning/slitasje hos ansatte. For å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar tid har vi valgt ikke å servere mat så lenge barnehagen er i gul smittevernsone.

Seksjonsleder Aud Jane Stokkeland Stender i bydel Ullern svarer:

– Vi har nedfelt i vår beredskapsplan at det er matpakke på gult nivå. Beslutningen er tatt etter en grundig vurdering og i samarbeid med styrere. Gult nivå med blant annet begrensinger på samarbeid og fravær med milde symptomer gjør at barnehagehverdagen er annerledes enn til vanlig. Beslutningen er gjort for å ivareta på den ene siden smittevernet da barnehagene har ulik utforming og ulike utfordringer knyttet til dette, på den andre siden behovet for å ha faste voksnes tilstedeværelse sammen med barna. Tid som vanligvis brukes på matservering frigis til oppfølging av smittevernsrutiner og til samvær med barna i en periode hvor fraværet av faste ansatte kan være større enn i den vanlige hverdagen.

– Primæroppgavene først

Konsulent Marianne Haadem i Bydel Grorud svarer:

– Vi er på beredskapsnivå gult i henhold til smittevernveileder. Det åpner for matservering som normalt i barnehagene. Det er allikevel andre hensyn som gjør at vi har tatt beslutningen om å ikke servere mat i våre barnehager. Gult nivå innebærer begrensinger av samarbeid mellom kohorter, vi kan ikke samarbeide og hjelpe hverandre mellom kohortene ved fravær.

Dette gir lavere kapasitet og fleksibilitet enn normalt. I tillegg har vi en uforutsigbar hverdag med høyt fravær og liten tilgang til vikarer (lav kapasitet i vikarbyråer). Alle med milde symptomer skal være hjemme, de venter på testing og på svar på test, ansatte settes i karantene eller må være hjemme med egne barn må være hjemme med barn som er satt i karantene.

Barnehageansatte må få tid til å løse primæroppgavene først, det vil si være tett på barna og gi dem et barnehagetilbud av høy kvalitet. Andre oppgaver må prioriteres bort så lenge vi er på gult nivå.

Mens Lene Låge Sivertsen, seksjonssjef barnehager i Bydel Stovner, svarer:

– Barnehagene serverer ikke mat inntil videre da vi har gult nivå i barnehagene. Det er et tiltak for å ikke legge oppgaver på medarbeidere som tar tid vekk fra barnegruppen.

Flere hensyn å ta

I Bydel Günderløkka serveres det heller ikke mat. Seksjonssjef barnehage, Endre Håkonsen, svarer dette på våre spørsmål:

Begrunnelsen for å ikke servere mat i barnehagen ligger i den totale belastningen barnehagene står i.

  • Det er ikke mulig å samarbeide om måltidene på tvers av avdelinger eller baser slik det var tidligere da vi skal forholde oss til egen avdeling/kohort. Dette var noe avdelingene avlastet hverandre med før kohort-begrepet ble innført.
  • Det er flere arbeidsoppgaver og rutiner som er knyttet til hygiene, rengjøring og organisering som presser ansattes tid sammen med barna.
  • Barnehagene opplever et høyt fravær hos faste ansatte. Det settes inn vikarer, men de skal ha opplæring i kjerneoppgaver og skal bruke tid på å etablere relasjon til barna.
  • Temaet er drøftet med både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i bydelen, som er tydelige på at de støtter den avlastende effekten dette tiltaket har på barnehageansatte på gult og rødt nivå i smittevernveilederen.
  • Kjerneoppgaven for ansatte er å være sammen med barna. Vi ønsker å legge til rette for i størst mulig grad at ansatte kan være i relasjon med barna, og ikke på rutineoppgaver som tar fokus bort fra barnas aktivitet.

Prioriterer smittevern og tid med barna

Seksjonssjef barnehager Anne-Mette Bakke i Bydel Nordre Aker svarer:

Vi har valgt å ikke servere mat i barnehagene fordi:

  • Vi prioriterer at de ansatte er mest mulig sammen med barna
  • Vi prioriterer et strengt smittevern, for å unngå smitte. Det medfører at det er mye utetid, også i områder som ikke ligger helt nær barnehagen.
  • Høyt fravær av ansatte og utfordringer m å skaffe vikar, gjør at vi må prioritere hvilke oppgaver vi velger å gjøre
  • Smittevernregler krever arbeid i kohorter, noe som gjør det vanskelig å samarbeide på tvers
  • Smittevernregler krever mye og nøyaktig hygiene og ekstra renhold, det tar tid

Derfor serverer vi ikke mat i våre barnehager. Vi vurderer løpende, og gjeninnfører matservering når vi ser at kapasiteten er tilstede.

– Ny vurdering i januar

I Søndre Nordstrand svarer Wenche Petrohai, seksjonsleder for bhg. adm. / stedfortreder for enhetsleder, dette:

– Det er blitt sagt at så lenge vi er på gult og rødt nivå, serverer vi ikke mat i barnehagen. Fordi vi fortsatt jobber i kohorter avdelingsvis og ikke kan hjelpe hverandre på samme måte som vanlig. Vi er mye mer ute, og har større ansvar for å rengjøre barnehagen i løpet av dagen.

Ola Bertnes Strømme, enhetsleder barnehager i Bydel Frogner, svarer dette:

– Bydelen har vurdert at barnehagene ikke skal ha matservering per i dag. Det vil medføre økt belastning i en presset tid for barnehagepersonalet pga. smittevernstiltak og høyt sykefravær. Vår prioritering er derfor at de ansatte skal tilbringe mest mulig tid på avdeling sammen med barna.

Vi ser frem til å kunne tilby mat i barnehagene igjen, ettersom vi anser det som viktig, både pedagogisk og i et folkehelseperspektiv. Vi vurderer dette fortløpende, og vil foreta en ny vurdering i januar.

Hilde Skybakmoen, seksjonssjef barnehager i bydel St.Hanshaugen opplyser at heller ikke barnehagene hos dem har matservering.

– Tilbereding av mat gjennomføres i utgangspunktet av grunnbemanningen i barnehagen. I en situasjon med pandemi og også høyt sykefravær blant våre ansatte, ønsker bydelen at de ansatte i størst mulig grad skal være sammen med barna og konsentrere sin arbeidsinnsats omkring smittevern for å unngå å få smitte inn i barnehagen.

Powered by Labrador CMS