Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til informasjon og dialog om den nye ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling.
Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til informasjon og dialog om den nye ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling.

– Det er spesielt viktig at de private barnehageeierne kommer på banen

Fra det kommende årsskiftet blir det en helt ny ordning for kompetanseutvikling i barnehagene. I høst inviteres aktører i barnehagesektoren i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus til informasjons- og dialogmøter.

Publisert

Ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene.

– Dette vil innebære at barnehageeierne får en helt ny rolle. Tidligere har barnehagemyndighetene fått tildelt midler til kompetanseheving til etterutdanning i barnehagene. Den nye ordningen tar høyde for at barnehageeierne skal ha en styrket rolle i dette, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Inviterer til dialog

For inneværende år har hun hatt 18 millioner kroner å fordele til kompetansehevingstiltak i barnehagene i kommunene. Til neste år vil kartet se annerledes ut: Oslo og Viken blir landets største fylkesmannsembete med i alt 1,8 millioner innbyggere, som strekker seg fra svenskegrensa til Hardangervidda. 

FAKTA Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage.

Barnehagebasert kompetanseutvikling tar utgangspunkt i rammeplanens innhold og intensjoner, er basert på kartlegging og analyse av barnehagens kompetanse- og utviklingsbehov, og gjennomføres med støtte fra eksterne fagmiljø som universitet, høgskole og/eller nasjonale kunnskapsentre. Arbeidet gjennomføres i barnehagen, går gjerne over tid som langsiktig prosjekt, og skal styrke barnehagens implementering av rammeplanens innhold og endring av praksis. Barnehagens styrer leder arbeidet.

Det gir også noen helt nye muligheter for å utnytte ressursene bedre. 

25. september inviteres aktører i barnehagesektoren i Buskerud, Østfold og Akershus til det første informasjons- og dialogmøtet om temaet. 9. oktober inviteres det til et tilsvarende møte for Oslo.

Målet er å organisere barnehagene etter hvilke behov de har for kompetanseutvikling; uavhengig av geografi, hvordan de er organisert og drives, og eierform. 

– Tanken er at barnehagene ikke bare skal få et tilbud fra barnehagemyndighetene. Her kan de selv være med og påvirke ut fra hvilke behov de har. På disse møtene skal vi presentere en modell der vi samler dem med samme behov i lokale nettverk. Om det er en barnehage som har et spesielt behov i en kommune, kan de være en del av et nettverk med barnehager i andre kommuner. Slik skal vi best mulig få utnyttet midlene til god kompetanseheving, sier Parr. 

Regional ordning vektlegger at tiltakene utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med universitet og høgskoler, som har barnehagelærerutdanning. Målet med dette er synergieffekter som gir utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter.

Ulike behov

Invitasjonen går til alle aktørene i barnehagesektoren. 

– Det som ligger i loven, at det er eier som har ansvar for kompetanseheving, blir tatt på alvor. Derfor er det spesielt viktig at de private barnehageeierne kommer på banen. Vi vil at alle skal få mulighet til informasjon og gi oss innspill til det videre arbeidet. Det er viktig for at vi skal få til en ordning som treffer best mulig for flest mulig, sier sier hun, og legger til: 

– Fordeler vi midlene flatt, blir det så lite. På denne måten kan vi utnytte ressursene bedre. 

I likhet med de andre fylkesmennene i landet har Oslo og Akershus fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å organisere regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. 

– Der er det noen føringer, og noe som er opp til oss - innen de rammene som er gitt. Jeg vet at det noen steder legges opp til en mer geografisk inndeling. Men som det ligger i begrepet: Kompetanseutviklingen skal være barnehagebasert, altså skje i barnehagen, og innen arbeidstiden. Med de mulighetene man har i dag når det kommer til teknologi og kommunikasjon, trenger vi ikke å ta like store hensyn til geografien, sier hun, og legger til: 

FAKTA Informasjons- og dialogmøter i høst

25. september inviteres aktører i barnehagesektoren i Buskerud, Østfold og Akershus: 

 • Eiere av kommunale barnehager i Buskerud, Østfold og Akershus
 • Eiere av private barnehager; både enkeltstående små og store barnehager, og barnehagekjeder i Buskerud, Østfold og Akershus
 • Barnehagemyndigheten i samtlige kommuner i de tre fylkene
 • fylkeskommuner Buskerud, Østfold og Akershus
 • OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold
 • KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet

9. oktober inviteres aktører i barnehagesektoren i Oslo: 

 • Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap
 • Eierrepresentanter for kommunale barnehager i Oslo
 • Eiere av ikke-kommunale barnehager i Oslo; både enkeltstående små og store barnehager, og barnehagekjeder
 • Akershus fylkeskommune
 • Barnehagemyndigheten i samtlige bydeler i Oslo
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet

– Vi tror ikke det er sånn at behovene nødvendigvis er de samme selv om to kommuner er naboer. Behovene skiller gjerne fra barnehage til barnehage. 

Powered by Labrador CMS