Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.
Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.

Deler ut kompetansemidler til private barnehager

Tildelingsbrev til Utdanningdirektoratet for 2016 inneholder gode nyheter for private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Årets tildeling er på totalt 387 millioner kroner. Av denne potten har Kunnskapsdepartementet (KD) gitt Utdanningsdirektoretet (Udir) i oppdrag å bruke 325 millioner kroner til studieplasser, oppfølging av kompetansestrategien og kvalitet i barnehagen. Dette en økning på 96,3 millioner kroner til tilsvarende tiltak i 2015.

Fordelingen ser slik ut:

- 325 millioner kroner til studieplasser, oppfølging av kompetansestrategier og kvalitet i barnehagene. Herunder:

  • Under forutsetning av at universitets- og høgskolesektoren har kapasitet til det, skal antallet midlertidige studieplasser innenfor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning økes med minst 150 plasser i 2016.
  • Kompetansehevingsarbeid for ansatte i åpne barnehager.
  • Økt satsing på språk- lese- og skrivestrategien.
  • Økt satsing på realfagstrategien.
  • Oppfølging av Djupedal-utvalget for et bedre barnehagemiljø og arbeid mot mobbing.
  • Igangsette et ettårig prøveprosjekt der midler til kompetanseutvikling for barnehageansatte i regi av Fylkesmannen tildeles private barnehageeiere. Det skal søkes for flere barnehager på tvers av kommunegrenser og gjerne i samarbeid med kommunene.

- 25 millioner kroner til system for å følge med på og forbedre kvaliteten i barnehagesektoren, inkludert statistikkinnhenting, analyser og forskning. Herunder arrangere regionale konferanser som ledd i å implementere kvalitetsvurderingssystemet.

- 18 millioner kroner for rammeplan og/eller implementering og ressurser.

Etterutdanning for private barnehager

For private barnehager er det særlig viktig å merke seg at Udir i 2016 har fått i oppdrag å igangsette et ettårig prøveprosjekt som gjelder en ny form for tildeling av midler til etterutdanning for barnehageansatte. Disse midlene deles ut til private barnehager i hele landet og administreres av fire fylker; Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hordaland, Østfold og Aust- og Vest-Agder.

– Dette er fylkene med flest private barnehageeiere, så det er mer oversiktlig at de administrerer tildelingen, sier seniorrådgiver i Udir, Bente Kristin Risan til barnehage.no.

Hun legger til at det ikke er noen minimumskrav med hensyn til antall barnehager.

– Om det er to eller ti, spiller ingen rolle. Vi ønsker å se midlene bli tatt i bruk og håper at flest mulig vil søke.

Fram til nå har dette vært midler som fylkesmannen har tildelt kommunale og private barnehager via den enkelte kommune som barnehagemyndighet.

I tildelingsbrevet fra Udir heter det at:

Ikke-kommunale barnehageeiere kan søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hordaland, Østfold og Aust- og Vest-Agder om etterutdanningsmidler til flere barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette er kompetansemidler som kommer i tillegg til de overfor nevnte 80 millioner som tildeles kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Samarbeid på tvers av grenser

Det skal søkes for flere barnehager på tvers av kommunegrenser og gjerne i samarbeid med kommunene. De private barnehagene søker selv til fylkesmannen i et av fylkene som er nevnt.

Hans Jacob Sundby, eier og daglig leder i barnehagekjeden Læringsverkstedet, var en av innlederne på PBLs frokostmøte med kunnskapsministeren i oktober 2015.

Sundby påpekte i sitt innlegg at det var en stor utfordring for private barnehageeiere å få tilgang på kompetansemidlene på lik linje med kommunale barnehager.

– Læringsverkstedet har erfart ulike utfordringer og store variasjoner i kommunenes håndtering av oppgaven og beslutninger om bruken av midlene som har fulgt med denne ordningen. Det har også vært en ulempe at det ikke har vært mulig for Læringsverkstedet som privat eier å søke om kompetansemidler samlet på vegne av sine barnehager,sier Sundby.

– Ett skritt i riktig retning

Sundby sier seg svært fornøyd med at det nå skal prøves ut en ny ordning for å sikre god bruk av statlige kompetansemidler:

– Prøveprosjektet er et skritt i riktig retning. Det er gledelig at eiere av private barnehager nå kan søke om midler for flere barnehager og på tvers av kommunegrenser. Vi ser fram til å prøve ut ordningen og se hvilken effekt den har for kompetansehevingen i våre barnehager.

Fylkesmannen i de aktuelle fylkene skal utbetale midlene direkte til barnehageeierne. Midlene skal nyttes til barnehagebaserte etterutdanningstiltak i henhold til de nasjonalt prioriterte fagområdene «Språkløyper» og «Tett på realfag».

Må vise til en plan for bruk

Risan i Udir presiserer at de øvrige midlene til kompetanseheving også er tilgjengelig for private barnehager, men at de da slår seg sammen og søker fylkesmannen via sin lokale barnehagemyndighet.

Her gjelder samme søkekriterier som for midlene øremerket private barnehager:

Barnehageeier må vise til en plan for hva de ønsker å utvikle innenfor de nasjonalt prioriterte satsingsområdene. Planen må bygge på en undersøkelse eller kartlegging av behovene i den enkelte barnehage. Barnehageeiere og barnehageledere som skal arbeide med kompetanseutviklingstiltak må ta utgangspunkt i lokale behov og forutsetninger. Der forutsetningene er til stede, oppfordres det til samarbeid mellom barnehager, og mellom barnehager og skoler, fordi det vil kunne styrke helhet og sammenheng i utdanningsløpet for barna og de ansatte i barnehagen.

Oppfordrer alle til å søke

Hans Jacob Sundby oppfordrer alle eiere av private barnehager, både små og store, til å gjøre bruk av ordningen.

– Søk om kompetansemidler og delta aktivt i arbeidet med kompetansehevingen i barnehagen!

Han sier at kompetansemidler fra staten vil være et kjærkomment økonomisk bidrag til barnehagenes arbeid med utvikling av kompetanse, innhold og kvalitet.

Som eiere av private barnehager er vi viktige aktører i barnehagesektoren og har mulighet til å bidra til endringer og utvikling. Vi må benytte anledningen til å delta og være med og bidra til varig endring av ordningen for tildeling og bruk av disse kompetansemidlene, sier Sundby.

I skrivende stund, venter fylkene på tildelingsbrevet fra Udir der rammene for utdeling av midlene, samt frister, vil bli offentliggjort. Fram til da, vil ikke fylkesmannen ha mulighet til å behandle søknadene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at de vil gå ut med informasjonen så snart de mottar brevet fra Udir.

Powered by Labrador CMS