Kommuneanalysen har blitt gjennomført årlig av UNICEF Norge siden 2014.
Kommuneanalysen har blitt gjennomført årlig av UNICEF Norge siden 2014.

UNICEF: Tokke er beste kommune for barn og unge

For andre året på rad havner Tokke kommune på topp i UNICEFs kommuneanalyse. Det er store sprik i hvordan kommunene prioriterer tjenester for barn og unge, ifølge analysen.

Publisert Sist oppdatert

– Det skal ikke være adressen som avgjør hvilket liv et barn i Norge får. Alle barn har lik rett til en trygg og god oppvekst, ifølge Barnekonvensjonen. De store sprikene i både kvalitet og type tjenester kommunene tilbyr barn og unge er dessverre noe vi har sett i flere år, sier Kristin Oudmayer i en pressemelding. Hun er direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

Kommuneanalysen 2022 ser på de fem sektorene: Barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Analysen baserer seg på tall som kommunene selv har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå (SSB) og tar for seg budsjett og tjenester for barn og unge mellom 0 og 20 år.

Les hele rapporten her.

På topp for andre år på rad

Tokke kommune i Vestfold og Telemark troner øverst på Topp 10-listen, noe de også gjorde i fjor. Kommunen gjør det særlig bra innenfor sektorene helsetjenester, barnehage og kulturtilbud. Namsskogan i Trøndelag og Stor-Elvdal i Innlandet er nummer to og tre på listen.

Åtte av de ti kommunene som ifølge UNICEF har aller best tjenestetilbud for barn og unge, er små kommuner med innbyggertall under 10.000. Felles for dem er en gjennomgående stabil prioritering av barn og unge innen de fem sektorene som er vurdert.

Klepp kommune i Rogaland havner nederst i årets analyse, etter Bærum og Nittedal.

Åtte av de ti kommunene med lavest score tilhører Viken fylke, og syv av dem er store kommuner. Et fellestrekk for kommunene som kommer dårligst ut i Kommuneanalysen 2022 er at de har lave bundne inntekter.

Søk opp tallene for din kommune her.

Hjemmebesøk

Det er spesielt innen barnevernsektoren at Topp 10-kommunene gjør det bra.

Når barnevernstjenesten har grunn til å anta at et barn har behov for hjelp fra barnevernet, skal de undersøke barnets omsorgssituasjon. Hvis det er grunnlag for å åpne undersøkelse, skal barnevernstjenesten snarest og senest innen tre måneder undersøke innholdet i bekymringsmeldingen de har mottatt.

Syv av de ti kommunene (Sørfold, Nore og Uvdal, Stor-Elvdal, Åseral, Namsskogan, Høylandet og Lyngen) oppfyller plikten om undersøkelses- og behandlingstid på under tre måneder i 100 prosent av tilfellene, skriver UNICEF i pressemeldingen.

Totalt har 88 kommuner innrapportert at de overholder fristen i 100 prosent av tilfellene. 13 kommuner har rapportert at de overholder fristen i under 50 prosent av tilfellene.

Også innen helsetjenester utmerker Topp 10-kommunene seg. Seks av Topp-10-kommunene har avlagt hjemmebesøk hos nyfødte og familiene deres innen to uker etter fødsel (Sørfold, Tokke, Heim, Namsskogan, Høylandet og Åseral).

I alt har 121 kommuner innrapportert at nyfødte barn får hjemmebesøk en eller flere ganger. I 23 kommuner får under 50 prosent av de nyfødte hjemmebesøk innen to uker etter at de har kommet hjem fra sykehuset.

– Begge disse tjenestene er lovpålagte i kommunene, og helt avgjørende for at barn og unge skal sikres en god og trygg oppvekst der de bor, sier Kristin Oudmayer.

Sprik i oppholdsareal

Kommuneanalysen 2022 finner store sprik mellom kommuner i alle kommunegruppene som er analysert: Små, mellomstore, store og rike kommuner, samt de store byene.

Et eksempel på sprik er leke- og oppholdsareal per barn i barnehagen (m2). Det spenner seg fra 4,20 m2 til 35,70 m2.

Herøy er den kommunen som her tilbyr minst plass, mens Namsskogan tilbyr størst.

– Forbedringspotensial

Oudmayer mener at mange kommuner har et forbedringspotensial når det gjelder å prioritere viktige tjenester for barn og unge.

–Kommunene skal fungere som et sikkerhetsnett og de må oppfylle lovpålagte tjenester. Det skal ikke være kommunegrensene som avgjør hvordan barn og unges liv og oppvekst blir, sier hun.

Samtidig roser hun kommunene for mye godt arbeid for barn og unge.

– Kommuneanalysen er ikke ment å henge ut eller premiere kommuner, men å skape debatt om forskjellene i barns oppvekstsvilkår og øke bevissthet om barns rettigheter i kommunene før neste budsjettrunde, sier Oudmayer i pressemeldingen.

Om Kommuneanalysen:

Kommuneanalysen fra UNICEF Norge har blitt gjennomført årlig siden 2014.

Kommunene vurderes basert på både en budsjettanalyse og en sektoranalyse. I budsjettanalysen undersøkes det hvor mye penger hver kommune har i brutto driftsutgifter per barn i alderen 0-20 år, og på hvor stor andel av en kommunes driftsutgifter som brukes på barn. I sektoranalysen undersøkes fem tjenestesektorer der kommunen møter barna direkte: barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Analysen baserer seg på tall som kommunene selv har rapportert inn til SSB gjennom Kommune Stat Rapportering (KOSTRA).

Kommunene rangeres etter en poengscore fra 1 til 5, der 5 er høyest og 1 er lavest.

De fem sektorene som er undersøkt:

BARNEHAGE

• Brutto driftsutgifter per barn 1-5 år

• Brutto investeringsutgifter per barn 1-6 år

• Andel barn i barnehagen, i forhold til innbyggertall

• Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

• Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn

GRUNNSKOLE

• Brutto driftsutgifter per barn 6-15 år

• Brutto investeringsutgifter per barn 6-15 år

• Andel lærerutdannede fra universitet- eller høyskole.

• Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.trinn

• Antall elever per lærer

BARNEVERN

• Brutto driftsutgifter per barn 0-17 år

• Antall stillinger i barnevernstjenesten etter fagutdanning per barn

1 000 barn 0-17 år

• Undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder

HELSETJENESTE

• Brutto driftsutgifter per barn 0-20 år

• Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst

• Antall årsverk per 1 000 barn 0-20 år innen helsestasjon- og

skolehelsetjeneste

KULTURTILBUD

• Brutto driftsutgifter aktivitetstilbud per barn 6-20 år

• Brutto investeringsutgifter idrett per barn 6-20 år

• Timer åpent årlig per 1000 barn 6-20 år, kommunale fritidssenter

• Antall elevplasser i kommunens kulturskole per barn 6-15 år

Kommunenes statistikk er dynamisk. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden man har jobbet med analysen (juni – august 2022). UNICEF Norge hentet ut siste tabell for statistikk 7.7 2022.

Powered by Labrador CMS