Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frykter for metodefriheten

– Forslag til ny rammeplan for barnehage åpner for mer styrende eierinteresser, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, Solveig Østrem.

Publisert Sist oppdatert

Forslag til ny rammeplan for barnehage ble sendt ut på høring torsdag. I tre måneder skal sektoren engasjere seg i innholdet og ta del i utformingen av den endelige rammeplanen som skal tre i kraft til neste år.

Et av problemene med norsk barnehage, er de store kvalitetsforskjellene i de forskjellige kommunene. Innføring av ny rammeplan skal bidra til å jevne ut forskjellene, blant annet fordi det er mindre rom for tolkning.

– Ny rammeplan blir kortere og mer presis i formen. Det blir tydeligere for barnehagene og ansatte hvilke forpliktelser de har, lettere for foreldre å vurdere om barna har et godt nok tilbud og lettere å føre tilsyn med den pedagogiske kvaliteten i barnehagens tilbud, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en epost til barnehage.no.

– Barn skal trives i barnehagen

Han mener også at en viktig del av arbeidet med kvalitet, er forpliktelser og rollefordeling i arbeidet med omsorg, lek, danning og læring.

– I dagens rammeplan er det uklart hva som konkret er barnehagens forpliktelser knyttet til omsorg, lek, danning og læring, og hvem som skal oppfylle dem. Dette arbeidet er konkretisert, og personalet får tydelige plikter for å sikre at barnas behov blir ivaretatt på en god måte, sier Røe Isaksen.

– Livsmestring og helse er nytt. Hvorfor er dette viktig?

– Barn skal trives i barnehagen, men ikke alle barn gjør det. Derfor er dette viktig. Gjennom forskning de senere årene vet vi nå mer om at barns fysiske og psykiske helse er viktig både for å ha det bra her og nå og i fremtiden. Det kom inn i innholdsparagrafen i 2010 at barnehagen er en helsefremmende arena. Derfor har det ligger i oppdraget vårt å tydeliggjøre dette, sier kunnskapsministeren.

Godt grunnlag

Han ser klare sammenhenger mellom de erfaringer og vaner barn får i barnehagen i dag og grunnlaget og muligheter senere i liver.

– Det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen alder. Derfor er det vesentlig at barnehagen er bevisst på å gi barn et godt grunnlag for livsmestring og helse videre i livet, sier Røe Isaksen.

– Er det et bevisst trekk at ordet «oppdragelse» er mindre brukt?

Begrepet danning kom inn med ny formålsbestemmelse og er et videre begrep enn oppdragelse. Derfor bruker vi begrepet danning i rammeplanen, avslutter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Utdanningsforbundet peker på ansvar og roller som et svakt punkt og ønsker at det skal gå klart fram at det er pedagogens ansvar å velge verktøy og metoder. Kommentar til dette?

– For å gi barna et best mulig barnehagetilbud er det viktig med et godt samarbeid mellom eier, styrer, pedagogisk leder og andre ansatte. Vi foreslår blant annet at det presiseres at styrer leder arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og at hele personalet involveres, sier kunnskapsministeren og foreslår videre at det presiseres at pedagogisk leder leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

Barnehagens redaktørplakat

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, Solveig Østrem, mener at dette ikke er godt nok. Rollene må bli enda tydeligere for å unngå at eierne, ikke pedagogene, styrer innholdet i barnehagen.

– Jeg er enig med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal som mener det er nødvendig med tydeligere avklaring av roller og ansvar. Rammeplanen kan ses som barnehagens Redaktørplakat. Redaktørplakaten er det dokumentet som sikrer at redaktørens faglige og etiske vurderinger, ikke eierens økonomiske interesser, avgjør hva som står i avisa. Regjeringens forslag til ny rammeplan åpner for at eierinteressene kan bli mer styrende. Altså må det pedagogiske ansvaret tydeligere plasseres hos styrer, sier Østrem.

Hun presiserer hvor viktig det er at folk med rett kompetanse blir satt til å gjøre den krevende jobben det å jobbe med barn i barnehagen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Frykter for metodefriheten

– Barnehagen har et komplekst og krevende mandat. Å fortolke mandatet krever mye kunnskap og kompetanse. Barnehageeier må derfor sikre at de som tilsettes i stilling som styrer og pedagogisk leder har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse til at det blir mulig å realisere mandatet. Det er også avgjørende at regjeringen følger opp med tilstrekkelig ressurser til etter- og videreutdanning, sier Østrem.

Hun stiller seg også undrende til hvorfor regjeringen vil fjerne denne formuleringen i nåværende rammeplan: «Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov», og frykter at dette er et trekk som vil påvirke metodefriheten til pedagogene i barnehagen.

Har du reaksjoner eller meninger om rammeplanen? Del i kommentarfeltet under eller send til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS