Antall barn som går i private barnehager går fortsatt opp selv om det totale antallet barn i barnehage går litt ned. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Antall barn som går i private barnehager går fortsatt opp selv om det totale antallet barn i barnehage går litt ned. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Steinerbarnehagene om ny rammeplan: – Lar seg ikke gjennomføre

Steinerbarnehageforbundet er svært kritiske til forslag til ny rammeplan og vil kjempe for metodefrihet for barnehagelærerne, også når det gjelder bruk av digitale verktøy eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

Steinerbarnehageforbundet har levert sin høringsuttalelse til ny forslag til ny rammeplan på vegne av landets 45 steinerbarnehager med rundt 650 ansatte og nesten 2000 barn.

– Vi ønsker en rammeplan til barnas beste, ikke tilpasset samfunnets målstyringskrav, sier Frode Thorjussen, styreleder i Steinerbarnehageforbundet.

Høringsfristen går ut 20. januar. Her kan du levere ditt høringssvar.

Ikke gjennomførbart

Forbundet skriver i høringsuttalelsen at de stusser på at Kunnskapsdepartementet har fjernet punktet fra den gamle rammeplanen fra 2006, der det legges vekt på at rammeplanen skal bygges på den nordiske barnehagetradisjonen.

Steinerbarnehageforbundet mener høringsforslaget slik det foreligger i dag rett og slett ikke er gjennomførbart, hverken ut fra barnets natur, de gitte rammebetingelser eller fra det rådende hensynet til barnets beste.

«Vi er også meget skeptiske til at alle høringsforslag skal behandles i løpet av kun fire til seks uker før planen skal foreligge allerede i mars. Dette er for kort tid for en seriøs behandling», heter det i svaret.

Her kan du lese forslag til ny rammeplan.

Vil vektlegge leken

Oppsummert etterlyser Steinerbarnehageforbundet en bedre sammenheng mellom det verdigrunnlaget som beskrives i innledningskapitlene, og de sterke føringene som legges for hva barnehagelærerne og øvrige personale skal gjøre under de ulike fagområdene.

Forbundet mener at hverdagen må gi rom for spontanitet og barns innspill. At der nettopp er gjennom en slik lekende og undrende tilnærming små barn tar til seg ny læring.

«Dette må i langt større grad vises i den nye rammeplanen for barnehagene. Barnehagebarn leker og lærer på andre måter enn skolebarn», skriver Steinerbarnehageforbundet og ber om den nordiske barnehagetradisjonen bevares, og at profesjonen styrkes med både pedagogisk frihet og gjennomføringsansvar.

Digital dømmekraft hører skolen til

Steinerbarnehageforbundet synes samtidig at det er mye god innhold i forlaget, som i kapittelet om barns medvirkning og barnehagens verdigrunnlag, samt kapittelet om barnehagens formål og innhold.

Som forventet er forbundet uenige i at digital dømmekraft hører hjemme i barnehagen, og mener dette hører skolen til.

«Et barnehagebarn bør få slippe slike bekymringer», heter det i høringssvaret.

Skaper ikke økt kvalitet

De mener det også er en fare for at økt fokus på digital praksis i småbarnsalderen åpner veien for kommersielle programvareleverandører til å lage læringsopplegg og pedagogiske kartleggingsverktøy rettet mot de minste barna.

«Dette skaper ikke økt kvalitet i barnehagen, snarere tvert imot. Barnehager med lav kvalitet i dag trenger å jobbe med relasjoner og det gjøres ikke gjennom nye digitale verktøy», skriver forbundet og mener at «skal»-krav til barnehagene i forhold til digital praksis ikke er forenlig med punktene om å fremme kommunikasjon og sosial kompetanse eller livsmestring og helse, som tidligere er betont i planen.

De skriver videre at uten en bemanningsnorm, er kravene som stilles i høringsforslaget urealistiske. De mener også at det må legges mer vekt på lek som grunnlag for den pedagogiske virksomheten, og at de yngste barnas behov må gis større plass.

For mange krav

«Dette er et styringsdokument som åpner opp for en styring utenifra, og som ikke ivaretar møtet mellom enkeltmennesker i øyeblikket. Det er interessant at høringsutkastet velger denne posisjonen, da senere forskning blant annet synliggjør at målstyring utenifra på ingen måter har den ønskede effekten. Tvert imot ytes det motstand når krav/mål ikke ivaretar møtene i øyeblikket», heter det i høringssvaret.

Steinerbarnehageforbundet stiller seg også undrende til alle kravene – noe som mange andre i sektoren nettopp liker med forslaget. De mener at alle «skal»-kravene undergraver pedagogenes kompetanse. Da er dagens rammeplan et bedre arbeidsdokument.

Her kan du lese hele Steinerbarnehageforbundet sitt høringssvar.

Powered by Labrador CMS