Bente Aronsen, Signe Bechmann Hansen, Sissel Oxholm og Anne Schjelderup i Kunnskapsdepartementet. Firspannet er vertskap for høringskonferansene for forslag til ny rammeplan for barnehage.
Bente Aronsen, Signe Bechmann Hansen, Sissel Oxholm og Anne Schjelderup i Kunnskapsdepartementet. Firspannet er vertskap for høringskonferansene for forslag til ny rammeplan for barnehage.

Roser barnehagesektoren: – Et imponerende engasjement!

Med bare én høringskonferanse igjen, har Kunnskapsdepartementet fått en viss oversikt over sektorens meninger om høringsforslaget for ny rammeplan.

Publisert Sist oppdatert

– Den viktigste tilbakemeldingen fra høringskonferansene er at barnehagesektoren er fornøyd med at den nordiske barnehagemodellen videreføres, sier pedagog og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet (KD), Anne Schjelderup.

Høringsfristen går ut 20. januar, og KD har som et ledd i høringen, invitert sektoren til debatt 18 ulike steder i Norge. Så langt har drøyt 4000 representanter fra sektoren deltatt, og det har vært ventelister på å få delta.

– Vi er imponerte over engasjementet. Alle nivåer i sektoren har stilt opp, ansatte, eiere, lokale myndigheter, fagforeninger, høgskoler og universitet med flere , sier seniorrådgiver i KD, Sissel Oxholm.

Målet er lik kvalitet

På konferansene har KD i samarbeid med fylkesmennene informert om jobben som er gjort så langt og hvilke endringer det er snakk om. Og ikke minst hva dette vil bety for barn og ansatte i barnehagen.

Hele formålet ny rammeplan for barnehage, er å utjevne kvaliteten i barnehagen. Den er for ulik slik det er i dag, og dagens rammeplan gir rom for mye skjønn og egne vurderinger. Det vil den nye rammeplanen endre på.

Som utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen sa da hun ønsket velkommen til høringskonferanse i Bodø;

– Jobben som gjøres i barnehagen, er det viktigste jobben som gjøres i samfunnet vårt.

En garanti

Hun fortsatte med å oppfordre til engasjement og innspill.

– Den nye rammeplanen skal være en garanti for at barna får en best mulig barndom. Dette dokumentet er det viktigste vi har for alle som jobber i og med barnehage. Så gi tilbakemelding og husk å levere den skriftlig også. I dag er det slik at ikke alle barn opplever å ha en trygg barnehagehverdag, sier Iversen, som er svært fornøyd med så mange fulltegnede konferanser.

– Høringsprosessen er demokrati i praksis. Her kan alle som vil si sin mening, og ingen politikere eller statsråder må få lov til å lage dette dokumentet uten vår påvirkning.

Endrer ikke formålsparagrafen

En del av KDs jobb under konferansene, er å informere om hva en forskrift egentlig er. En forskrift er en lovmessig forpliktelse og er i sum regelverk i praksis. Det er ikke en lov, men er tuftet på barnehageloven og barnehagens formålsparagraf.

Forskrift for rammeplan for barnehage er i praksis jusen, pedagogikken og faget samlet i ett dokument og utgjør bakteppet for alle valg som gjøres i barnehagen. Den nye rammeplanen blir i så måte et tydeligere styringsdokument enn den gamle av 2006.

KD presiserer også at barnehagens formålsparagraf fra 2010 ikke berøres.

Barnehagen skal!

De aller fleste «bør» er borte fra forslaget. De er byttet ut med «skal». Barnehagen skal og personalet skal. Dette mener Iversen er et ganske klart mandat. Rammeplanen forteller tydelig hva som er barnehagens plikter, men barnehagen kan i stor grad selv velge hvordan det skal utføres.

Tydeliggjøringen krever også kompetanseheving, god ledelse og en tydeliggjøring av hvem som sitter med det juridiske ansvaret i barnehagen.

– Når vi vet hvor viktig barnehagen er, er det desto vanskeligere å akseptere kvalitetsforskjeller, sier Iversen.

Forskningsbasert

Førstekonsulent og jurist i KD, Signe Bechmann Hansen påpeker også behovet for en oppdatert rammeplan basert på endringene i sektoren de siste ti årene.

– Vi har flere flerspråklige barn og flere småbarn enn i 2006. Vi har nå mer kunnskap om barnehager enn noen gang tidligere, og den nye rammeplanen må også være forskningsbasert, sier Hansen og viser til at det har vært over 100 fagpersoner fra sektoren involvert i selve utarbeidelsen av høringsutkastet.

– Den nye rammeplanen skal bygge på det beste fra nordisk barnehagetradisjon, der formålsbestemmelsen og innholdsbestemmelsen ligger fast som de aller viktigste premissene, sier Hansen

Hun viser også til at bemanning og systemer rundt barnehagen ikke kan reguleres av rammeplanen.

Ingen gjentagelser

Anne Schjelderup forklarer at utkast til ny rammeplanen vektlegger demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likeverd, likestilling, livsmestring, barns medvirkning og samarbeid mellom barnehage og hjem.

– Det er for store forskjeller i kvaliteten i barnehagene. Et eksempel her er kvaliteten på måltidene, både med hensyn til et sunt kosthold og måltidet som en god pedagogisk arena.

Rammeplanen er kortere og mer presis.

– Hvis det er skrevet én gang, gjelder det, sier Schjelderup.

Klart juridisk ansvar

Punktene om omsorg, lek og læring, danning, sosial og språklig kompetanse er nytt, og det er formulert formål for hva personalet under hvert tema.

Ansvar og roller er blitt et eget kapittel. Juridisk ansvar innebærer at pliktene ikke oppfylles i samsvar med loven, vil man få straff eller erstatningsplikt. Eier må stå til ansvar og dette kan ikke delegeres bort.

Den nye rammeplanen fastsettes av KD medio mars og iverksettes fra høsten. Dette vil gi barnehagene tid til å forberede implementeringen. Schjelderup sier at de på ingen måte forventer at barnehagene skal ha alt klart til høstens barnehagestart. Dette vil ta tid å jobbe inn.

Kartlegger behov for støtte

Utdanningsdirektoratet har fått i oppgave å kartlegge behovet for støtte- og veiledningsmateriell for barnehagene. Allerede er mye gjort tilgjengelig på Udir.no, og mer vil komme til etter hvert som den nye rammeplanen trer i kraft.

Avdelingsdirektør for barnehage i KD, Bente Aronsen, sier at konferansene har vært svært nyttig for å få innspill til arbeidet med rammeplanen.

– Det hjelper oss til å forstå bedre hvordan sektoren tenker og hvordan rammeplanen vil påvirke barnehagen i praksis. Det er disse menneskene som gjør jobben. Det er en god start på den nye rammeplanen og gir sektoren eierskap til dokumentet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Kan ikke pålegge andre plikter

– Utkast til ny rammeplan er en forskrift som skal utdype barnehagens innhold og oppgaver slik det er beskrevet i barnehageloven, sier Schjelderup.

– Det gir visse begrensninger for hva som kan reguleres i rammeplanen.

– Vi skal vurdere alle innspill nøye. Målet er at den nye rammeplanen skal bli så god som mulig.

– Vi vil også legge til at kapitlet om ansvar og roller ikke er nytt, men en utdyping av det som allerede står i barnehageloven, legger Aronsen til.

– Implementeringen starter her med dette imponerende engasjementet. Det er tydelig at sektoren ønsker å bli hørt og med dette arbeidet kjenner barnehagene allerede til dokumentet og har gjort det til sitt, avslutter Sissel Oxholm.

Har du levert høringsforslag? Hvis ikke kan du gjøre det her.

Powered by Labrador CMS