Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Målet kan kun nås om andelen pedagoger økes

PBL er positiv til store deler av forslaget til ny rammeplan, men mener at målene i planen kun kan nås om andelen pedagoger øker.

Publisert Sist oppdatert

PBL er positiv til at Kunnskapsdepartementet nå legger frem en ny forskrift om rammeplan for barnehager, som vi mener vil styrke barnehagens rolle som pedagogisk virksomhet.

Du kan lese hele PBLs svar på høringen her. Frist for å sende inn høringssvar er 20. januar. Det kan du gjøre her.

PBL mener at forslaget til ny rammeplan er et godt verktøy for å sikre god kvalitet i barnehagen. Men målene i rammeplanen bare kan nås dersom andelen pedagoger i barnehagene økes.

Egen veileder om de yngste

PBL mener at flere pedagoger er viktig for å styrke forståelsen og utviklingen av det pedagogiske arbeidet, samt for å kunne utnytte kompetansen hos fagarbeidere og assistenter i sektoren enda bedre.

– I forslaget til ny rammeplan formuleres krav til personalets bevissthet rundt sine egne funksjoner som rollemodeller, noe PBL stiller seg positiv til. PBL mener temaet likevel må kommuniseres tydeligere og framheves ytterligere i forslaget til ny rammeplan, for enda bedre å sikre kvaliteten på innholdet i barnehagen. PBL ønsker også en tydeligere prioritering av de yngste barna og mener det er behov for en egen veileder om de yngste barna, skriver interesseorganisasjonen på egne nettsider.

Ansattes rolle i leken

De er, i likhet med mange andre i sektoren, kritiske til hvordan ansvaret og rollene til barnehageeier er beskrevet i det nye forslaget.

– Arbeidsgivers styringsrett, som i barnehagen normalt er delegert til daglig leder, er godt innarbeidet i det norske arbeidsliv. Det er daglig leders rett til å fordele oppgaver. Oppgaver som skal løses må fremgå av forskrift, men uten at det nedfelles stillingsinstruks for de ulike gruppene.

PBL ønsker også en tydeligere bestilling til de ansattes rolle i leken.

– Slik dette nå omtales er det opp til hver enkelt medarbeider å være bevisst på og vurdere egen rolle og deltagelse i barnas lek. Vi mener det ikke er nok «å være bevist på egen rolle og deltakelse», skriver PBL.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

De anser det som positivt at læring har fått en så tydelig plass i forslaget til ny rammeplan. De er ikke like fornøyde med rettighetene for barn med behov for spesiell tilrettelegging, og mener at dette svekkes i forslaget, ved at barnehagen er tiltenkt et større ansvar for å løse deres behov innenfor den ordinære barnehagedriften.

– PBL mener derfor at forskriften i mye større grad må synliggjøre hvilke rettigheter barn med spesielle behov har og hvem som har ansvaret for å sikre de nødvendige ressursene, skriver PBL i sitt høringssvar.

Les hele høringssvaret til PBL her.

Powered by Labrador CMS