Trondalen barnehage i Fredrikstad har hatt et sykefravær på under to prosent de siste fire årene.
Trondalen barnehage i Fredrikstad har hatt et sykefravær på under to prosent de siste fire årene.

Økende forskjell på sykefravær i private og kommunale barnehager

– Det er nærliggende å tro at det er et sterkere fokus på sykefravær i de private barnehagene enn i de offentlige, sier professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo. KS hevder det er vanskelig å trekke noen slike slutninger.

Publisert Sist oppdatert

169 millioner kroner. Det er ifølge samfunnsøkonomisk avdeling i PBL et anslag på det beløpet AS Norge og barnehageeiere sparer hvert år dersom sykefraværet i private barnehager er ett prosentpoeng lavere enn i kommunale barnehager, gitt at alle andre forutsetninger er like.

I første kvartal i år var forskjellen i legemeldt sykefravær i private og kommunale barnehager på 1,3 prosentpoeng, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Over flere år har private barnehager hatt lavere sykefravær enn kommunale barnehager, viser statistikken som PBL (Private barnehagers landsforbund) presenterer på nettsiden enbedrebarnehage.no.

Vesentlig endring

Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, peker overfor barnehage.no på at tallene viser at det har skjedd en vesentlig endring de siste årene.

– I 2010 var sykefraværet ganske likt i offentlige og private barnehager. Siden den gang har det i samfunnet vært en tendens til at sykefraværet har gått mer ned i privat sektor enn i kommunal sektor, men den utviklingen er mer markert i barnehagesektoren enn det vi ser generelt, sier Mastekaasa.

– Vil du beskrive forskjellen som betydelig?

– Hvis du ser prosentvis, så er det cirka 12 prosent forskjell. Det er ikke en veldig stor forskjell, men det er heller ikke ubetydelig. Særlig ettersom vi sammenligner to grupper av folk med nokså like jobber og like arbeidstidsordninger.

Sammensetning av ansatte

Han peker på at det i samfunnet som helhet kan finnes dekkende forklaringer på forskjellene mellom offentlig og privat sektor.

En rapport som Proba samfunnsanalyse utførte på vegne av KS (kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i fjor, viste til at sammensetningen av ansatte var en vesentlig forklaring på forskjellene i sykefravær mellom private og offentlige virksomheter. Kjønn, alder, yrke og næring er faktorer som påvirker sykefraværet, og en høy andel kvinner og høyere gjennomsnittsalder trekker opp fraværet i offentlig sektor.

Vanskelig å forklare

Arne Mastekaasa sier det blir vanskeligere å forklare forskjellen mellom de private og de offentlige barnehagene.

– Kan det tenkes at offentlige barnehager har høyere gjennomsnittsalder ettersom den store utbyggingen av private barnehager skjedde etter den store utbyggingen av kommunale?

– Nei, ettersom forskjellene særlig har kommet til uttrykk de siste årene, er det ikke særlig sannsynlig at vi kan forklare det med alder.

– Kan det være rene tilfeldigheter?

– Nei, det virker veldig lite sannsynlig, for det vi ser er en sammenhengende trend over flere år. Det er mer nærliggende å tro at det er et sterkere fokus på sykefravær i de private barnehagene enn i de offentlige. Det er noe som vi også har sett fra andre områder innenfor privat og offentlig virksomhet. 

Egeninteresse og tiltak?

– Hvordan spiller det inn at en eier av en privat virksomhet kan ha større egeninteresse i å holde sykefraværet nede enn en leder i en kommunal virksomhet?

– Arbeidsgiver betaler selv første 16 dagene, og det er jo i seg selv en motivasjon for å få ned sykefraværet for en som driver privat. Da er det mer diffust i kommunal sektor, og kommunene får kanskje ikke like mye kostnadsfokus som private, sier professor Arne Mastekaasa.

Noe forskjell i ansiennitet

Barnehage.no har forsøkt å få noen tall som forteller om eventuelle forskjeller i alder blant ansatte i kommunale og private barnehager. Dette har ikke latt seg framskaffe.

Derimot forteller tallene i tabellen under noe om ansienniteten til de ansatte i de to gruppene:

Under to prosent i fire år

Trondalen barnehage som ligger på Gressvik i Fredrikstad fikk under PBLs lederkonferanse i forrige uke prisen Årets barnehage 2017. Juryen trakk i sin begrunnelse blant annet fram barnehagens lave sykefravær. Det har vært på under to prosent de siste fire årene.

– Jeg er som leder veldig tydelig på at folk har lov til å være syke. Men samtidig har vi fått en kultur her om at hvis du kan gå på jobb, så går du på jobb. Våkner du en morgen med hodepine, så kan du regne med at det trolig går over i løpet av formiddagen. Så dette smårusket, folk som er syke i en, to eller tre dager, det har vi nesten ingenting av, sier daglig leder Kristin Epland til barnehage.no.

– Trivselskultur

– Vi har fått inn en trivselskultur her – som sitter i veggene. Og den er vi veldig stolte av, legger hun til.

Ifølge Epland sitter det i ryggmargen hos de ansatte at:

  1. Når jeg ikke er på jobb, blir det tøffere for de andre. Og:
  2. Det skjer så mye her i barnehagen hver dag – som jeg ikke vil gå glipp av.

Må bry seg

– Når dere er så tydelige på at fravær går ut over andre, kan det da tippe over og gå for langt?

– Det spørsmålet har jeg fått veldig mange ganger. Men skal man ha bevissthet om sykefravær, må man også ha bevissthet på det å bry seg om sine ansatte. Da må arbeidsgiver også vise generøsitet når det skjer noe som faktisk gir grunn til å være borte fra jobb. Det er ingen her som går og biter negler og er redd for at Kristin skal komme etter dem hvis de blir syke. Det handler om å bry seg om hverandre, om å kjenne hverandre om å strekke seg langt for hverandre, sier Kristin Epland.

Får tydelig beskjed

Hun legger til at både studenter i praksis og andre nye som kommer inn for å jobbe i Trondalen barnehage får tydelig beskjed om hva som er forventet av dem.

– Noen kan nok bli overrasket. Men stort sett er folk komfortable med at vi er så tydelige, sier Epland.

Trondalen barnehage feiret tidligere i år sitt 20-årsjubileum. 40 prosent av personalet har vært med hele veien og dermed i sterk grad bidratt til kulturen som preger virksomheten.

– Ville denne kulturen vært vanskeligere å skape og bevare i en kommunal barnehage?

– Det tør jeg ikke mene noe om. Jeg forholder meg til barnehagen her og oss i Samvirkebarnehagene, sier Kristin Epland.

KS: Vanskelig å trekke slutning

Fagsjef for arbeidsliv stab og analyse i KS, Eirik Solberg, sier at det er vanskelig å trekke noen slutninger ut fra SSB-tallene alene.

– Vi vet at kjønnssammensetningen, andelen assistenter og alderssammensetningen er med på å påvirke sykefraværet. Når har jeg ikke kunnskaper om eventuelle forskjeller på disse områdene mellom offentlige og private barnehager. Dermed er det å gå detaljert inn på dette spørsmålet ikke så enkelt.

–  Er det noen grunn til å tro at det er slike vesentlige strukturelle forskjeller på kommunale og private barnehager?

– Det jeg vet er at det er gjennomgående yngre arbeidstakere i privat enn i kommunal sektor. Så trenger ikke stillingsinstruksene være de samme. Kjønnssammensetningen kan også være annerledes, uten at jeg vet det. Vi legger vekt på alltid å legge kunnskap og forskning til grunn for de analysene vi gjør, og jeg sitter ikke med den nødvendige informasjonen om de ansatte i private barnehager til å kunne svare på det.

– Kan det være sånn at barnehageeiers økonomiske egeninteresse i å holde sykefraværet nede, kan føre til at man i større grad setter i verk tiltak for å holde arbeidstakere i jobb enn man klarer i offentlig sektor?

– Det er et godt spørsmål, men jeg kan ikke svare direkte på det før jeg ser noen forskning på det. Når folk er syke, så er de syke. Og det kan ikke være lett å gå i barnehage når man er syk. Og når det gjelder forebyggende arbeid, så gjøres det mye av det i kommunal sektor også. Av Proba-rapporten går det også fram at kommunal sektor oftere enn privat sektor tilbyr tiltak til ansatte med varig nedsatt helse, sier Eirik Solberg i KS.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS