FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Kvalitetsmeldingen: Etterlyser bemanningsnorm

Foreldreutvalget for barnehager og Steinerbarnehageforbundet mener at bemanningsnorm er en forutsetning for å oppnå høyere kvalitet i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var det høring om stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» i Stortingets Familie- og kulturkomité.

Blant dem som kom med innspill til meldingen var Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Vi er veldig fornøyd med forutsetningen for meldingen, nemlig at regjeringen vektlegger betydning av personalets kompetanse for kvaliteten på barnehagetilbudet, og at kvaliteten på relasjonene og samhandlingene mellom voksne og barn er særlig viktig for barns trivsel, utvikling og læring. Vi er også godt tilfreds med at foreldres rett til medvirkning blir understreket, sa FUB-leder Marie Skinstad Jansen, som sammen med seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen, representerte FUB under høringen.

FUB er også glade for at regjeringen tar til orde for at arbeidet med et godt omsorgs- og læringsmiljø, inkluderer forebygging, avdekking og håndtering av mobbing i barnehagen.

Skeptisk til språknorm

Språk er et av hovedtemaene i stortingsmeldingen. FUB synes at regjeringens satsing på språkarbeid er viktig. De stiller seg imidlertid skeptisk til regjeringens forslag om at den nye rammeplanen skal tydeliggjøre det språklige og sosiale utbyttet barn skal ha med seg etter endt barnehagetid.

– For oss ligner dette på systematisk målearbeid for enkeltbarn, hvor arbeidet raskt vil komme til å handle om måling av enkeltbarns prestasjoner. Dette er vi sterkt imot, sier Skinstad-Jansen, og påpeker at FUB også er skeptisk til regjeringens forslag om presiseringer i regelverket om barnehagens dokumentasjon og vurderingsarbeid.

FUB-lederen understreker også behovet for en bemannings- og pedagognorm.

– Når det gjelder språk er det viktig at de ansatte har tid til språkaktiviteter, slik at barna gis mulighet til å bade i språk. I likhet med øvrige tiltak i meldingen er prinsippet om mange nok og gode nok ansatte en viktig forutsetning for å oppnå den gode barnehagen. Vi er utålmodige med å få på plass en bemanningsnorm og en styrket pedagognorm i barnehagene, sier Skinstad-Jansen.

– Leken skal prege barns læring

Regjeringen vil at de eldste barna i barnehagen skal møte et innhold som forbereder dem på skolen. FUB mener at fokuset, når det gjelder å gi barn en god overgang fra barnehage til skole, ikke bør være på å gjøre det siste barnehageåret om til en førskole.

– En god overgang fra barnehage til skole betyr etter FUBs mening, ikke at barnehagen skal ligne mer på skolen. For oss handler det om at leken er det viktigste. I barnehagen er det leken som skal dominere barnas hverdag og aktiviteter. Den uformelle læringen skal ha en fremtredende plass, og det er leken som skal prege barns læring. Barnehagen må beholde den sosialpedagogiske tradisjonen som preger de nordiske barnehagene, uttalte Skinstad-Jansen under høringen.

– Feil retning

At vi må holde fast ved den nordiske barnehagetradisjonen er høyskolelektor ved Steinerhøyskolen og styreleder i Steinerbarnehageforbundet, Frode Thorjussen, enig i.

– Vi er ikke uenige med regjeringen i at vi skal ha kvalitet i barnehagen, det vil vi alle ha. Spørsmålet er hvordan vi får kvalitet i barnehagen og hvilke tiltak og midler som må til for å skape god kvalitet? Vi mener at den språkbruken og de tiltakene som det er lagt opp til i stortingsmeldingen i dag, bryter med den nordiske barnehagetradisjonen, uttalte Thorjussen under høringen.

– I tillegg legges den nye stortingsmeldingen opp som et styringsdokument for rammeplanen og de føringene som legges her synes vi går i feil retning, legger han til.

Thorjussen er en av initiativtakerne til Facebook-aksjonen "Barnehageopprør 2016", som har vært svært kritisk til innholdet i stortingsmeldingen. Under høringen talte han også på vegne av aksjonsgruppa som på kort tid har fått over 5000 medlemmer.

– I stortingsmeldingen er det snakk om skoleforberedende tiltak. Det er fint å forberede barnehagebarn på skole, men det er hva det vil si å forberede dem på skolen som vi er uenige i. Barnehage er noe annet enn skole. Når vi da får en melding som egentlig heller vil ha en førskole slik vi ser det, er det å gå i feil retning, sier Thorjussen.

– Ha tillit til de ansatte i barnehagene

– Steinerbarnehageforbundet ser med sterk bekymring på Regjeringen Solbergs ønske om tydeligere målstyring og styring av det pedagogiske innholdet, økt fokus på progresjon, veiledende norm for språkferdigheter og større fokus på skoleforberedende aktiviteter. Etter vårt syn strider dette med norsk barnehagetradisjon, som kvalitativt skal skille seg ut fra skolelæring. Vi ønsker en lekende barnehage til barnas beste, oppsummerer høyskolelektoren.

På spørsmålet fra komitémedlem Geir Jørgen Bekkevold (KrF), om hvilke politiske grep som er viktigst for å kunne heve kvaliteten i barnehagene, svarer Thorjussen følgende:

– Det er å innføre en bemanningsnorm heller enn en språknorm, og å styrke utdanningen av barnehagelærere. Det er masse kompetanse i forskningsmiljøet, i barnehagelærerutdanningen og blant pedagogene, så ha tillit til de som jobber i barnehagene og skaff flere folk til barnehagene, oppfordret høyskolelektoren.

Powered by Labrador CMS