Verktøyet EBBA er utviklet og allerede tatt i bruk i flere Kanvas-barnehager, blant annet Bekkestua Kanvas-barnehage.
Verktøyet EBBA er utviklet og allerede tatt i bruk i flere Kanvas-barnehager, blant annet Bekkestua Kanvas-barnehage.

Ny app analyserer barnehagedagen – skal gjøre de ansatte bedre

Kan et nytt digitalt verktøy bidra til å heve kvaliteten i norske barnehager? Ja, mener forskerne Erik Eliassen og Rasmus Kleppe, som i samarbeid med Kanvas nå lanserer verktøyet EBBA.

Publisert Sist oppdatert

– Nyere forskning, blant annet fra GoBaN-prosjektet, viser at kvaliteten på norske barnehager ikke er så er høy som vi har likt å tro. Derfor trenger vi bedre systematikk for å sikre at barna får den barnehagehverdagen de har krav på, sier barnehageforsker Erik Eliassen.

Sammen med blant andre medforsker Rasmus Kleppe og barnehagestiftelsen Kanvas står han bak EBBA (En bedre barnehage for alle), et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager.

I sin egen forskning har han testet ulike kvalitetsverktøy for barnehagesektoren, og erfart at ingen av dem er godt nok tilpasset den norske barnehagehverdagen.

– Vi så at det var behov for et systematisk kvalitetsvurderingsverktøy basert på objektive kriterier, for å heve kvaliteten i norske barnehager.

Han mener strukturelle faktorer, som høy voksentetthet, areal og utdanningsgrad, i for høy grad har vært avgjørende for kvalitetsvurderingen av dagens barnehager. Mens kjernekvaliteten, hvordan det faktisk er å være barn i barnehagen, frem til nå har vært vanskelig å måle.

– Høy voksentetthet og stort areal er ikke ensbetydende med kvalitet, og vi vet at det er store variasjoner mellom norske barnehager når det gjelder kvaliteten på barnehagedagen for øvrig, sier Eliassen.

Han viser til rammeplanen for barnehager der observasjon og refleksjon over egen praksis er et viktig punkt.

– Det mangler gode metoder og systematikk på dette området. Spesielt når det gjelder å se på hva som skjer gjennom en hel barnehagedag, sier han.

Eliassen har en doktorgrad i barnehagepedagogikk. Samtidig har han utviklet den teknologiske løsningen bak EBBA.

– Før jeg begynte som forsker, hadde jeg et tidligere liv som programmerer.

Pedagogene gjør observasjonene

EBBA tar utgangspunkt i faktiske observasjoner gjennom dagen, og det er pedagoger i barnehagen som står for observasjonene.

– Det er de ansatte som driver prosessen fremover, og det gjør at terskelen for å ta i bruk systemet blir lav. Verktøyet er svært ressurseffektivt og kan gjennomføres med et minimum av opplæring og forberedelser. Har du barnehagefaglig utdanning, er du kompetent til å bruke EBBA, sier Eliassen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Erik Eliassen har forsket på tidlig start i barnehagen, og sentral i Goban-prosjektet. Nå er han en av forskerne bak EBBA.</span>
Erik Eliassen har forsket på tidlig start i barnehagen, og sentral i Goban-prosjektet. Nå er han en av forskerne bak EBBA.

Flere Kanvas-barnehager har vært involvert i prosessen med å utvikle verktøyet. Etter at det var ferdig, har også andre barnehager tatt det i bruk.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Vi har vært positivt overrasket, for tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, sier Eliassen, og fortsetter:

– Mye av debatten som går knyttet til både kartlegging og bruk av ulike verktøy, handler om å få noe tredd ned over hodet. Her er det barnehagene som selv velger om de vil ta det i bruk, og kan bruke det akkurat som de vil.

– Hvordan er det å omstille seg fra forskning til å jobbe så praktisk med kvalitetsutvikling?

– Akkurat det er veldig spennende. Vi har snakka litt om det underveis i arbeidet: Veldig ofte når man driver med forskning, er det for de få. Man bruker lang tid på en avhandling, men så er det få som leser den - og den når ikke ut til bredden. Men i dette arbeidet er det helt motsatt. Plutselig jobber vi i nær kontakt med barnehagene, og er direkte med på å påvirke livet til barna i barnehagen. Det er veldig givende.

EBBA (En bedre barnehage for alle)

EBBA er et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager, laget av barnehageforskere.

Appen skal hjelpe barnehager med å vurdere kvaliteten på barnas vilkår for omsorg, lek, læring og danning. Ved å analysere barnehagens observasjoner, gir EBBA forslag til hva barnehagene kan gjøre for å gi barna et enda bedre tilbud.

Barnehagene får også mulighet til å følge utviklingen over tid, slik at utviklingsarbeidet blir systematisk.

10. mars arrangeres et gratis webinar for alle barnehager som ønsker å finne ut mer.

Kilde: Kanvas

EBBA skal drives av forskerne som har laget tjenesten. I starten er det er gratis for alle barnehager å prøve EBBA på én avdeling, men å abonnere på den vil på sikt medføre en kostnad for barnehagene.

– Vi har lagt prisen lavt slik at den skal være tilgjengelig for flest mulig. Men det vil koste å drifte og utvikle EBBA videre. Dette er ikke et prosjekt som er finansiert av det offentlige, sier Eliassen.

– Skal dere forske videre på barnehagenes bruk av EBBA, for å finne ut om verktøyet faktisk fører til en kvalitetsheving?

– Hovedformålet med EBBA er først og fremst til bruk i barnehagene. EBBA lar barnehagene følge kvalitetsutviklingen sin over tid og på den måten vil de selv kunne erfare om EBBA har bidratt til å heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Samtidig vil vi fortsette å kvalitetssikre og videreutvikle verktøyet.

Ikke kartlegging av barna

I en pressemelding fra Kanvas beskrives det hvordan verktøyet fungerer:

EBBA har en egen app, der man systematisk går gjennom barnas dag i barnehagen, og krysser ja og nei på ulike spørsmål. Verktøyet har fokus på relasjoner og den voksnes tilnærming til barna, og dekker de aller fleste aktivitetene barnehagen er gjennom i løpet av en dag, som utetid, overganger i garderoben, dobesøk og lek, i tillegg til barnehagens fysiske miljø.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er et verktøy som skal kartlegge barna. Dette er en analyse av tilbudet barna får, sier Eliassen.

Selve observasjonen tar seks timer, og gjennomføres på en vanlig barnehagedag. Når dagen er over produserer EBBA umiddelbart en rapport over hva avdelingen er god på, og hva som kan jobbes med for å heve kvaliteten. Gjennomgangen i etterkant av observasjonen gir rom for refleksjon, der hvert enkelt punkt kan utdypes og diskuteres.

Tilrettelegger for tilbakemeldinger

– EBBA er ingen kvikk fiks, men det er et steg i riktig retning. Barn har krav på en viss kvalitet i barnehagen, med utgangspunkt i barnekonvensjonen og lov om barnehager, og da må vi ta noen grep for å prøve å oppfylle det, sier Rasmus Kleppe i pressemeldingen fra Kanvas.

Han er rådgiver og forsker i Kanvas, og har vært med på utviklingen av EBBA sammen med Erik Eliassen.

– EBBA er et egenvurderingsverktøy som produserer en meningsfylt rapport for den enkelte barnehagen. Målet er at vi gjennom systematisk observasjon og refleksjon, lettere kommer frem til kvalitetsfremmende tiltak i barnehagen. Det er hvordan barnehagen bruker resultatene som får konsekvenser for barna og for pedagogikken. Det er da jobben begynner, sier Kleppe.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">– EBBA er ingen kvikk fiks, men det er et steg i riktig retning, sier Rasmus Kleppe.</span>
– EBBA er ingen kvikk fiks, men det er et steg i riktig retning, sier Rasmus Kleppe.

Med objektive testkriterier og en app som guider deg gjennom ulike områder av barnehagehverdagen, mener han at EBBA kan hjelpe personalet til å gi hverandre både positive og negative tilbakemeldinger.

– Vi er glade i å snakke om tilbakemeldingskultur i barnehagen. Tanken er at vi skal gi hverandre åpne og ærlige tilbakemeldinger, men i realiteten kan dette være utfordrende. Ekstra vanskelig er det å gi nære kollegaer tilbakemelding på ting du mener kan bli bedre. I form av et verktøy som EBBA har man noe konkret å vise til og du får hjelp til å gi de kanskje litt ubehagelige innspillene. Og det er jo de som er viktige for barna, sier Kleppe.

Han mener vi må tørre å si at noe er bedre enn noe annet, når det gjelder kvalitet på barnehager.

– Vi må åpne opp for at hvis vi gjør noe på en bestemt måte, vil vi oppnå en høyere kvalitet, som til syvende og sist kommer barna til gode, sier han.

Fyller et behov

Verktøyet er utviklet med støtte fra Kanvas.

– Vi har vært en fødselshjelper, og er veldig glade for at vi nå er kommet så langt at vi kan ta det i bruk.

Daglig leder Robert Ullmann forteller at utviklingen av EBBA for barnehagestiftelsens del er et underprosjekt i et større prosjekt, som handler om barnehagen som lærende organisasjon.

I det arbeidet har barnehagene kjent på behovet for nettopp et slikt verktøy.

– Det har vært en mangel å ikke ha gode, objektive vurderingsverktøy som er lette å ta i bruk, og som man kan integrere i arbeidstiden. Skal barnehagen ha et lærende miljø mens man er på jobb, må du ha et utgangspunkt. Det er det du lager med dette verktøyet, sier han.

Han understreker at målet med å gjennomføre en analyse ikke er at det skal rapporteres eller sendes noe sted, og at det heller ikke er noe mål å oppnå det best mulige resultatet.

– Man må heller ikke gjøre hele analysen, men kan gå rett inn i for eksempel det som handler om språkmiljø, som er veldig aktuelt akkurat nå. Nøkkelen til å bruke EBBA er egen vurdering.

Nå skal verktøyet implementeres i flere Kanvas-barnehager.

– Vi har hatt noen webinarer internt der vi har introdusert verktøyet, og starter med eksterne webinarer i mars. Der kan alle som ønsker det melde seg på.

Powered by Labrador CMS