Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti, og tidligere kunnskapsminister.
Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti, og tidligere kunnskapsminister.

Presenterer ny integreringspolitikk: – Barnehage fra dag én

Sentrale politikere fra fem partier presenterte i dag forslag til ny integreringspolitikk der rett til barnehage er sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Politikken presenteres i rapporten «10 bud for bedre integrering», og er utarbeidet gjennom hyppige møter de siste månedene i regi av Tankesmien Agenda.

Bård Vegar Solhjell har ledet utvalget og sier til Dagbladet at det er et viktig punkt at integreringen skal starte umiddelbart, blant annet ønsker de at alle asylsøkerbarn skal få barnehageplass fra dag én.

I rapporten heter det at:

«Kommuner der det etableres asylmottak får vertskommunetilskudd fra staten. Dette er en kompensasjon for kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det er mottak i kommunen. Siden 2011 omfatter dette tilskuddet også dekning av barnehageplass for 4- og 5-åringer som bor i asylmottak. Vi ønsker å styrke denne ordningen slik at også to- og treåringer sikres tilbud om gratis kjernetid i barnehage.»

Utvalget mener at norske myndigheter har et særskilt ansvar for å ivareta barnas interesser og behov uavhengig av foreldrenes status i Norge.

Under punktet Rett til barnehage heter det at:

«Deltakelse i barnehage er en god investering for barna, uavhengig av om de blir i Norge eller ikke. Vi vil lovfeste retten til barnehageplass for barn i asylmottak. Den praktiske gjennomføringen av dette bør ses nærmere på i forbindelse med det lovforberedende arbeidet.»

Les hele rapporten her.

Her er utvalgets ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk:

1. Integrering fra dag én

 • Raskere saksbehandlingstid - desentralisering av UDI.
 • Flere midlertidige arbeidstillatelser.
 • Styrket barnehagetilbud.
 • Tilrettelegging for at flere kommuner og humanitære organisasjoner driver asylmottak.

2. Rask og spredt bosetting av flyktninger

 • Mer bruk av kontrollert selvbosetting.
 • Strategisk bosetting - der jobbene finnes.
 • Forpliktende bosetting av enslige mindreårige.

3. Felles verdier for alle

 • En mer aktiv formidling av felles verdier, som likestilling, ytringsfrihet, solidaritet, vitenskapelig tenkemåte, etc. via barnehager, skoler, integreringsprogrammer osv.
 • Både trossamfunn og sekulære krefter trekkes inn i dialogprosesser.

4. Alle må delta

 • Styrking av deltakelsen i sivilsamfunn helt fra mottaksfasen.
 • Tilrettelegging for en mer inkluderende frivillighet.
 • Forby nikab i skolen og som hovedregel også i offentlig sektor og i kontakt med offentlige organer.

5. Bedre kvalifisering for å få innpass og utvikling i arbeidslivet

 • Styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet.
 • Styrking av karriereveiledning med særlig ansvar for innvandrere.
 • Digitale fellesløsninger for godkjenning av utdanning fra utlandet.

6. Arbeidslinja skal styrkes

 • Økt bruk av lønnstilskudd, særlig i kommunene.
 • Bekjempe svart arbeid gjennom pålegg til digitale plattformer og økt kontroll.

7. Bruk skolen, vår viktigste integreringsarena

 • Styrking av fellesskolen som en arena for formidling av samfunnets grunnleggende verdier.
 • Hindre segregering av elever på bakgrunn av religion eller kjønn.
 • Det skal ikke åpnes for kjønnsdelt svømmeundervisning.

8. Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn

 • Ingen blankofullmakt, men trossamfunn må aktivt søke dispensasjon fra likestillingsloven.
 • Språkkrav og introprogram for religiøse ledere fra utlandet.
 • Restriksjoner mot finansiering av trossamfunn fra utlandet.

9. Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet

 • Bedre registreringsordninger og bedre klagemuligheter i diskrimineringssaker.
 • Styrke opplæringen om hatkriminalitet, i skolen og i politiet.

10. Aldri parallellsamfunn

 • Spredt bosetting av flyktninger og forebygging av sekundære flyttinger til Oslo-regionen.
 • Spredning av sosiale boliger og områdesatsing.
 • Økt innsats mot ekstrem sosial kontroll – etablering av en støttetjeneste for religiøse avhoppere.

Disse sitter i utvalget:

Fra politikken: Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (leder), Jette F. Christensen, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Arbeiderpartiet, Dagrun Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder Senterpartiet og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant Venstre.

Fra forskning: Roger Bjørnstad, sjeføkonom Samfunnsøkonomisk Analyse, Hanne C. Kavli, seniorforsker Fafo, Simen Markussen, seniorforsker Frischsenteret og Axel West Pedersen, forsker 1 ved Institutt for Samfunnsforskning.

Fra Agenda: Marte Gerhardsen, leder Tankesmien Agenda.

Sekretariatet har bestått av: Sigrun Aasland, fagsjef Agenda, Sylo Taraku, rådgiver Agenda og Emil André Erstad, rådgiver Agenda.

Powered by Labrador CMS