– Skal man kunne bekjempe og forebygge mobbing må man ha god kompetanse og de riktige holdningene til å kunne fange opp det som skjer. Man må også være mange nok ansatte til å kunne se, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
– Skal man kunne bekjempe og forebygge mobbing må man ha god kompetanse og de riktige holdningene til å kunne fange opp det som skjer. Man må også være mange nok ansatte til å kunne se, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB om mobbelov: – Viktig at det innføres en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre

– Noen barnehager håndterer allerede saker der barn opplever ugreie ting i barnehagen på en god måte, mens andre ikke gjør det. Derfor er det fint at det gis noen nasjonale føringer for hvordan denne typen saker skal håndteres, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Publisert

Mandag 12. august sendte regjeringen sitt forslag til mobbelov for barnehagen på høring.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er blant dem som i lengre tid har ment at barnehagene, i likhet med skolene, bør få en egen mobbelov.

– Vi er veldig glade for at forslaget endelig foreligger. Førsteinntrykket er at dette ser bra ut, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen om regjeringens forslag. Hun understreker at de ikke har gått igjennom hele høringsnotatet i detalj enda.

Vil lovfeste aktivitetsplikt

Regjeringen ønsker blant annet å innføre en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt i barnehagen.

– Jeg tror dette vil bety en styrking for barn i barnehagen. At det innføres en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre er veldig viktig, for det er viktig at saker der barnet ikke opplever at det har det trygt og godt i barnehagen blir håndtert på en god måte, sier FUB-lederen.

– Vi vet at noen barnehager håndterer slike saker godt allerede i dag, mens andre ikke gjør det. Derfor er det fint at det gis noen nasjonale føringer for hvordan denne typen saker skal håndteres, fortsetter hun.

Skinstad-Jansen tror også det vil oppleves som en trygghet for foreldrene at det innføres en aktivitetsplikt.

– Da får de et «papir» som sier noe om hva de kan kreve av barnehagen, om hva som skal skje, hvem som skal ta ansvar og hvordan det skal følges opp videre, sier hun.

Får henvendelser om mobbing

Å forebygge mobbing er en av hjertesakene til FUB, som sammen med regjeringen og 11 andre sentrale organisasjoner innen skole og barnehage, er med i Partnerskap mot mobbing.

Ifølge FUB-lederen er mobbing også blant temaene de har fått flest henvendelser om de siste tre årene.

– Disse henvendelsene går både på at barna opplever ugreie ting i barnehagen og at foreldrene opplever at dette ikke blir godt håndtert fra barnehagens side. Følgen av det er ofte at samarbeidet mellom foreldre og barnehage blir dårlig, sier Skinstad-Jansen.

Hun mener godt foreldresamarbeid er en avgjørende faktor for at man skal klare å løse saker som handler om mobbing og utestenging.

– Har ikke foreldrene tillit til at barnehagen klarer å håndtere disse sakene blir foreldrene usikre. Det kan igjen smitte over på barnet, sier FUB-lederen.

– Det at man har en aktivitetsplikt, hvor det typisk vil foreligge en tiltaksplan som sier noe hvem som skal gjøre hva og hvordan barnehagen skal følge opp saken, tror jeg i seg selv vil kunne trygge foreldrene på at barnehagen skal håndtere det. Da kan det også kanskje bli lettere for barnet å finne tilbake til at barnehagen er et trygt og godt sted å være, sier hun.

– Må være mange nok ansatte til å kunne se

I et debattinnlegg publisert på barnehage.no skrev barnehagestyrer Royne K. Berget følgende i forbindelse med at regjeringen la frem sitt forslag til mobbelov for barnehagen: «Flere krav uten flere hender skaper ikke en bedre barnehage fri for mobbing».

– Noen mener at man har behov for flere ansatte gjennom hele barnehagedagen for å kunne oppdage og forebygge mobbing. Hva mener du?

– Vi er veldig opptatt av at både bemanningsnormen og pedagognormen bør gjelde gjennom hele barnehagedagen, sier Skinstad-Jansen.

– Skal man kunne bekjempe og forebygge mobbing må man ha god kompetanse og de riktige holdningene til å kunne fange opp det som skjer. Man må også være mange nok ansatte til å kunne se, sier hun.

Skal vurdere forslaget nøye

Skinstad-Jansen opplyser at FUB skal ha et møte i september der de skal vurdere forslaget til regjeringen nøye før de gir sitt høringssvar.

– Vi vil lese mer i detalj for eksempel om hvem som skal følge opp overfor kommunale barnehager. Spesielt i mindre kommuner kan det kanskje være én og samme person som både fungerer som barnehageeier for de kommunale barnehagene og barnehagemyndighet for alle barnehagene i kommunen, sier hun.

Til barnehage.no sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner i midten av august at det blir kommunen som vil ha ansvaret for tilsyn og veiledning i forbindelse med saker som omhandler mobbing i barnehagen.

Med mål om å sikre at kommunen som barnehagemyndighet har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene og at kommunen likebehandler kommunale og private barnehager, foreslår regjeringen å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver kommunen har som barnehagemyndighet.

– Vi er spente på tilbakemeldingene fra kommunene hvor det er én person som har begge disse jobbene i dag, på hvordan de ser for seg at de vil klare å løse det. Det er veldig bra at det foreligger en aktivitetsplikt, men det er også viktig at det finnes et kontrollorgan som kan følge opp at barnehagene gjør det de skal, sier Skinstad-Jansen.

Fristen for å si sin mening om regjeringens forslag til mobbelov for barnehagen er 13. november. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

Powered by Labrador CMS