Barnehagelærer Sindre Andreas Borgund og daglig leder Hege Heiberg i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage i Røyken kommune.
Barnehagelærer Sindre Andreas Borgund og daglig leder Hege Heiberg i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage i Røyken kommune.

Tar den vanskelige samtalen: Spør foreldre om helse, rus og vold

I startsamtalen med nye foreldre som har barn i barnehagestiftelsen Kanvas, spør barnehagelærerne om både kjefting, alkoholvaner, sykdommer og krangling. – Det var vanskelig i begynnelsen, men mitt ubehag står jeg fint i om vi hjelper bare ett barn til en bedre hverdag, sier barnehagelærer Sindre Andreas Borgund (31).

Publisert Sist oppdatert

Startsamtalen som alle nye foreldre i en Kanvas-barnehage får, handler om at jo bedre barnehagen kjenner til barnets livssituasjon, jo bedre kan de ansatte møte barnet i barnehagen, og jo bedre kan barnets start på livet bli. Kanvas mener det har en bevisstgjørende og forebyggende effekt å snakke om blant annet vold, overgrep og rus med foreldrene og at det kan bidra til at familier kan få hjelp dersom de er i en vanskelig situasjon.

Barnehagestiftelsen Kanvas har rett og slett pålagt seg selv å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Hos Kanvas starter dette arbeidet med startsamtalen.

Daglig leder i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, Hege Heiberg, hadde blandede følelse i begynnelsen.

Viktig å spørre

– Hva tenkte dere om å ta denne type samtale med foreldrene?

– Vi drøftet innholdet i samtalene vi skulle ha, og jeg må innrømme at jeg kjente på en viss motstand. Jeg tenkte at dette var å gå for langt inn i privatlivet til foreldrene, men underveis i prosessen endret jeg ståsted. Det er viktig å snakke med foreldre om det som kan være vanskelig også. Vi jobber mye med tilknytning og har etter hvert tilegnet oss mye kunnskap om tilknytningsteori og ny hjerneforskning om hvor viktig barnets første leveår er, sier daglig leder i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, Hege Heiberg.

Hun har jobbet i barnehage i 25 år, og har solid erfaring med foreldresamtaler og –samarbeid. Likevel var denne nye nærheten til barnas livssituasjon noe nytt.

– Nå skulle vi stille noen spørsmål som det hadde vært unaturlig å stille tidligere. Som regel har disse spørsmålene vært en del av de helt spesielle sakene, men jeg hadde aldri stilt dem på forhånd før.

Frivillig

Startsamtalen er inspirert av Modellkommuneforsøket «Fra bekymring til handling», som hadde som mål å avdekke, forebygge og følge opp barn i risiko.

Foreldrene får beskjed i god tid, allerede på oppstartmøtet med nye foreldre før barna begynner i barnehagen. Da informerer barnehagen om samtalen og type spørsmål. Foreldrene får også beskjed om at det er frivillig å svare på spørsmålene. Så langt har dette blitt godt mottatt.

For barnehagelærer Sindre Andreas Borgund, var han først usikker på reaksjonen fra foreldrene når det kom til tema rus, vold og omsorg.

– Jeg satt i strategigruppa til Kanvas og visste hvor viktig dette er for barna. Og jeg kjente på et ubehag ved å tråkke så nær privatlivet til folk. Men allerede på første samtalen fortalte en mor at hun slet med depresjoner. Dermed kunne vi legge en plan for hvordan dagen best kunne tilrettelegges for barnet og familien under dårlige perioder, forteller Borgund.

Tillitsforhold,

I startsamtalen spør barnehagelæreren om barnets opplevelser så langt i livet, om familiens hverdag og om eventuelle utfordringer. De spør også om helse, rus, vold og overgrep og hvordan barn kan reagere på folk som er beruset.

Borgund opplever at dette har vært en god måte å etablere et godt grunnlag for foreldresamarbeid og et tillitsforhold mellom foreldre og barnehagen.

– Vi er også bevisste på hvor vår rolle slutter. Ved behov henviser vi videre, enten det er fysioterapi, logoped, PPT, helsestasjon eller annet, sier Heiberg.

Dialog

Samtalen er en dialog, ikke et intervju, og barnehagelæreren tar kun notater ved enighet om videre arbeid og oppfølging. Skjemaet blir låst ned sammen med barnets mappe.

Barnehagestiftelsen opplever at mange foresatte er åpne om utfordringer i familien, fordi de forstår at det kan hjelpe deres barn at barnehagen har kjennskap til deres utfordringer. Mulighetene for et nært samarbeid mellom hjem og barnehage øker når personalet vet om eventuelle sårbare sider hos barnet.

Tilbakemeldingene fra foreldrene er at dette er noe de gjerne gjør fordi de skjønner at et tett samarbeid med barnehagen kan påvirke barnets oppvekst til det bedre. Foreldrene har så langt svart på alle spørsmålene i startsamtalen.

– Vi informerer godt på forhånd. Vi ønsker å etablere tillit og en god relasjon, og det får vi ikke ved å overraske foreldrene, sier Heiberg.

Mye kan løses

Og all informasjon er viktig informasjon.

– Alt det foreldre deler med oss, gjør de fordi det er viktig for dem og bidrar til at vi kan møte familien med best mulig utgangspunkt, sier Heiberg.

Målet med startsamtalen er ikke først og fremst å avdekke alvorlige forhold. Det er ikke slik at foreldre nødvendigvis innrømmer alvorlig vold eller overgrep. Men mindre alvorlige tilfeller av psykisk eller fysisk oppdragervold, for eksempel et klaps på kinnet eller rumpa, kan foresatte fortelle om fordi de ønsker hjelp til å endre sine reaksjonsmønstre.

Borgund legger til at en god relasjon legger til rette for videre dialog om det oppstår noe.

Observerer samtalene

For å være best mulig forberedt, har de andre barnehagelærerne i barnehagen ved behov deltatt som observatører under foreldresamtaler mellom Borgund og foreldre, med foreldrenes samtykke, selvfølgelig.

– Vi må lufte ut gamle tabuer. Det bør være like naturlig å snakke om det som er vondt og vanskelig som det er å diskutere skiftetøy. Det handler om hva som er til det beste for barna, og det er jo det vi jobber med, sier Heiberg.

– Det snakker vi om under startsamtalen. Vi opplyser også om at vi har taushetsplikt og meldeplikt ved mistanke om alvorlige forhold. Vi anklager ingen, men spør alle.

Glad for samtalen

Kine Henriette Barreth (32) har sin 2 ½ år gamle datter i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage. Hun husker godt samtalen med barnehagen da datteren skulle begynne, og som rimelig fersk mamma følge hun seg betrygget over å vite at jenta skulle være så godt ivaretatt.

– Jeg ble veldig glad da vi fikk vite at barnehagen skulle gå så grundig til verks i foreldresamtalen. Jeg ble faktisk litt overrasket over at dette var en relativt ny type samtale, for de skal være sammen med barnet mitt hele dagen, og jeg tok det for gitt at de ville ha mest mulig informasjon om henne og familiesituasjonen vår, sier Barreth.

Hun mener denne nærheten til barnas hjem er utrolig viktig.

Gode råd

– De spurte om venner og familie og hva vi ønsket og ikke ønsket. De spurte om datteren vår eller vi hadde opplevd overgrep og andre alvorlige ting. Nå hadde ikke jeg noe spesielt å fortelle her, men jeg synes det er viktig å etablere et tillitsforhold til barnehagen og vet at jeg kan komme til dem om noe skulle oppstå, sier tobarnsmammaen.

Hun er for tide i foreldrepermisjon med lillesøster og er glad for all den gode informasjonen hun har fått av barnehagen, også når det gjelder kurs og kunnskap for henne som forelder.

– Under samtalen åpnet barnehagen for at man ikke trengte å fortelle alt, men at det var hjelp å få andre steder om det skulle føles riktig.

– Ikke ubehagelig

Barreth opplevde det ikke som ubehagelig å bli spurt om alkohol og hvordan de har det hjemme.

– Foreldrene har alt å si for hvordan barna har det. Det var også veldig fint å ha så god tid til å snakke sammen om det man har på hjertet som nye barnehageforeldre.

De valgte en Kanvas-barnehage nettopp på grunn av deres fokus på tilknytning og relasjoner.

– Nå går jeg på et kurs i Trygghetssirkelen (COS), som barnehagen tipset om, og jeg lærer så mye! sier Barreth fornøyd og føler seg trygg på at også lillesøster blir like godt ivaretatt når den tid kom

Barnehagen ser mange

En offentlig utredning, NOU 2017:12 «Svik og svikt», påpeker at barnehager har mulighet til å identifisere utsatte barn på et tidlig tidspunkt. Utredningen slår fast at det i Norge tidligere har vært anslått at 410 000 barn lever med foreldre med en psykisk lidelse, og at 90 000 har foreldre som misbruker alkohol. I 2015 var rundt 5400 av nye undersøkelsessaker i barneverntjenesten for aldersgruppen null til 12 år basert på bekymring for foreldres rusmisbruk, mens rundt 4400 var basert på bekymring for foreldres psykiske helse.

Les utredningen her.

Felles for disse er at de aller fleste går i barnehagen. Barnehagen ser mange barn tidlig og er i god posisjon til å oppdage omsorgssvikt. NOU 2017:12 slår også fast at vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt er en av de største truslene mot folkehelsa.

– Dette må opp og ut i dagen. Vi må ha kunnskap og guts til å gjøre dette for barna, avslutter Hege Heiberg.

  • Stiftelsen Kanvas’ startsamtale er inspirert av startsamtalen som Askøy og Fjell kommune har utviklet i forbindelse med Modellkommuneforsøket «Fra bekymring til handling», som hadde som mål å avdekke, forebygge og følge opp barn i risiko.

 

Powered by Labrador CMS