Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Anbefaler ny og forenklet modell for finansiering av barnehager

PwC har levert sin rapport til Utdanningsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet (Udir) oppdraget med å utrede modeller for finansiering av private barnehager — med et mål om forenkle finansieringen og å oppnå en forutsigbar og langvarig finansieringsordning.

I den forbindelse har Udir gitt PwC oppdraget med å lage en rapport med forslag til modell og ny beregning av pensjon og kapitaltilskudd. PwC har fått hjelp av Telemarksforskning — og den ferdige rapporten ble overlevert direktoratet i dag.

Nasjonal sats

I rapporten anbefaler PwC en forenklet modell for beregning av driftstilskudd som baserer seg på en nasjonal sats med lokal justering for bemanningstetthet og sosiale utgifter — samt at tilskuddssatsen settes til 100 prosent for alle barnehagene.

PwC påpeker i rapporten at modellen vil gi jevnere finansiering per plass til private barnehager, fordi finansieringen ikke lenger er direkte koblet til hver kommunes prioritering når det gjelder kostnader per plass i kommunale barnehager.

Dersom kommunene ønsker å satse på økt kvalitet i barnehagene i form av flere årsverk per barn i kommunale barnehager, vil det gi høyere tilskudd til private barnehager.

Det anbefales også at det innføres et kapitaltilskudd basert på byggeår — slik at nyere barnehager vil få vesentlig høyere tilskuddssats enn de eldste barnehagene. Samtidig skal eldre barnehager kunne søke om høyere sats for de plassene de har oppgradert med for eksempel ved utbygging av nye avdelinger.

Sjablongtillegg for pensjon

PwC har konkludert med at det ikke er formålstjenlig at kommunene bygger kompetanse og systemer for å beregne pensjonsutgifter for barnehageansatte som egen gruppe. De foreslår i stedet et årlig felles bevegelig sjablongtillegg.

Det skal ta utgangspunkt i et gjennomsnitt for aktive ansatte i kommunen, og med en vurdering slik at cirka 80 prosent av de private barnehagene vil få dekket sine kostnader med gitt sjablong. Barnehager som har høyere kostnader enn sjablong og dokumenterer det, får dekket kostnadene gjennom søknad.

Fokus på forenkling

– Hovedfokuset vårt i dette prosjektet har vært forenkling. Barnehagesektoren vil etter vår vurdering være tjent med å fokusere mindre på økonomi fremover enn det som har vært tilfelle siden tilskuddsmodellen ble innført fra 2011, skriver PwC i oppsummeringen av rapporten.

De påpeker at dersom det skal innføres en forenklet modell, må både kommuner og barnehager være innstilt på at det vil bli omfordelinger — uten at PwC kan anslå hvilke totale nasjonale konsekvenser det vil få for kommunesektoren og private barnehager.

Udir skal levere forslag til ny forskrift i løpet av mars, og denne skal da ut på høring. Målet er at ny finansieringsordning skal tre i kraft 1. januar 2016.

Powered by Labrador CMS