Styreleder i PBL, Eirik Husby.
Styreleder i PBL, Eirik Husby.

Ny finansiering kan gi viktig kvalitetsløft i barnehagene

Regjeringen har en unik mulighet til å forberede fremtidens satsing på kvalitet i barnehagene, nå som en ny modell for finansiering er ute på politisk høring.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2011 har kommuner og private barnehager strevet med dagens svært kompliserte modell for utregning av tilskudd til drift av private barnehager. Nå kan det snart være slutt på problemene. 

Nylig sendte Utdanningsdirektoratet to alternative modeller for finansiering av private barnehager på høring. Høringsfristen er 20. august og et nytt system skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

PBL mener tiden er overmoden for å gravlegge dagens kompliserte og urettferdige system. Denne høringen er en unik mulighet til å få på plass en bærekraftig og langsiktig finansieringsmodell for fremtiden.

En ny og enklere finansiering kan gi et kvalitetsløft for hele bransjen, til glede for de om lag 300.000 barnehagebarna og deres foreldre – og selvsagt 94.000 ansatte som hver dag gjør en så viktig jobb i barnehagene landet rundt.

I høringsforslaget åpnes det for å videreføre, med noen justeringer, dagens system der tilskuddet til private barnehager baseres på utgiftene i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune.

Dette er et urettferdig system fordi det gir store og uforklarlige forskjeller i tilskudd og kvalitet mellom kommunene. Foreldrene betaler det samme for en barnehageplass over hele landet, men forutsetningene for å tilby barnehager med høy kvalitet varierer svært mye fra kommune til kommune.

Videre er systemet svært komplisert og ressurskrevende, både for kommunene, barnehagene og andre aktører i sektoren. Nesten ingen barnehager og et fåtall kommuner synes å ha tilstrekkelig kompetanse om finansieringssystemet som har tappet sektoren for ressurser som heller burde vært brukt til kvalitetsutvikling.

Disse grunnleggende problemene med finansieringen løses ikke med justering av dagens system.

Derfor bør sektoren – både kommuner, private barnehager og alle andre som er opptatt av gode barnehager – samle seg bak det andre alternativet til ny finansiering. Dette er en modell som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager, med justering for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommune.

  • Dette forslaget innebærer en reell forenkling sammenlignet med dagens kompliserte system, i tråd med målsettingene i regjeringserklæringen. Ingen er tjent med å videreføre et regelverk som krever analyse av kommunale utgifter på både barnehage- og bilagsnivå. 
  • Forslaget utfordrer ikke lokaldemokratiets rett til å gjøre egne prioriteringer. Tvert i mot synliggjør systemet de lokale prioriteringene i hver enkelt kommune ved at tilskuddet åpent justeres for den kommunale bemanningstettheten. 
  • Forslaget vil gi mer rettferdige tilskudd til barn i barnehager, en mer rettferdig fordeling av de samme midlene som brukes i sektoren i dag. Forskjellene fra kommune til kommune blir mindre og tilliten til systemet vil øke. 
  • Og altså: Forslaget til ny modell vil legge til rette for fremtidig kvalitet og kvalitetsutvikling, som eksempelvis en nasjonal norm for bemanning og for andel pedagoger i barnehagene. En ny modell for finansiering må ta hensyn til Stortingets ønske om fremtidig nasjonal norm for bemanning.

PBL oppfordrer til engasjement rundt den pågående høringen. Vi håper kommunene og foreldre med barn i barnehager og andre sentrale aktører ser viktigheten av å få på plass en ny og forenklet kvalitetsmodell for fremtiden.

Powered by Labrador CMS