I Ullensaker vurderer politikerne hvilke grep de skal gjøre for å få ned kostnadene til barnehagesektoren.
I Ullensaker vurderer politikerne hvilke grep de skal gjøre for å få ned kostnadene til barnehagesektoren.

Vurderer å slå sammen kommunale for å få kutte tilskudd til private

Hvis ett barn slutter i en kommunal barnehage i Ullensaker, skyter tilskuddene til de private barnehagene i været. Sånn vil ikke kommunen ha det.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av våren kan det bli vedtak om færre, men større kommunale barnehager i Akershus-kommunen.

På oppdrag fra kommunestyret har administrasjonen i Ullensaker kommune skrevet et saksframlegg om effektivisering av kommunale barnehager.

«Det bes om en sak som beskriver konsekvensene av å etablere 1 eller 2 kommunale barnehager med mest mulig effektiv drift. En nedleggelse av dagens kommunale barnehager må utredes i samme sak,» heter det i et vedtak fra budsjettbehandlingen i desember.

Ullensaker har sju kommunale barnehager. De representerer 17 prosent av kommunens barnehageplasser.

Foreldre bekymret

Saken skal opp til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret henholdsvis 2. og 9. mai. Den er nå ute på høring, og foreldre har ifølge Romerikes Blad tatt initiativet til en underskriftskampanje for å berge de eksisterende barnehagene.

– Mange av familiene i barnehagen er innflyttere, og en barnehage i nærmiljøet er viktig for å skape et sosialt nettverk og vennskap i nabolaget. Barna har trygghet i å ha venner når de begynner på skolen. Vi er bekymret for at vi kan miste et samlingspunkt, sier mødrene Nina Melum og Christina Bromose i FAU ved Fladbyseter barnehage til Romerikes Blad.

Overfor barnehage.no understreker ordfører Tom Staahle (Frp) at Romerikes Blad er litt tidlig ute ettersom saken ennå ikke har vært til politisk behandling. Han påpeker at det finnes andre barnehager i nærområdet, men understreker at han tar signalene fra foreldrene på alvor.

Små forskjeller, store utslag

Bakgrunnen for saken er at tilskuddene til ett barn i private barnehager følger hva kommunene brukte på ett barn i kommunal barnehage to år tidligere. I Ullensaker var det i 2016 totalt 379 barn i sju kommunale barnehager. Den minste barnehagen hadde 39 barn, mens den største hadde 69 barn, ifølge saksframlegget.

Hvis antallet barn i en kommunal barnehage reduseres uten at bemanningen umiddelbart blir kuttet, blir kostnaden per gjenværende barn høyere.

Ettersom andelen barn i kommunale barnehager i kommunen bare er 17 prosent, vil ekstrakostnaden i den kommunale barnehagedriften måtte ganges med mellom fem og seks når de private barnehageeierne skal få sine tilskudd.

Gjør et hopp

Ifølge egne tall betaler Ullensaker kommune i 2017 tilskudd på 203.753 kroner for barn under tre år, mens tilskuddet er 98.924 kroner for barn over tre år. Dette er en økning på henholdsvis drøyt 20.000 og kroner og 10.000 kroner sammenlignet med 2016.

I saksframlegget tar kommunen utgangspunkt i tre mulige modeller for organisering:

  1. Effektiviseringstiltak innenfor nåværende struktur.
  2. Etablere to eller fire store kommunale barnehager i stedet for sju mindre.
  3. Legge ned alle kommunale barnehager og helprivatisere sektoren.

Mer forutsigbart

Ordfører Tom Staahle sier til barnehage.no at saken er satt i gang for å få mer forutsigbare kostnader i barnehagesektoren.

– På det meste har svingningene i barnehagetallene ført til at vi har måttet betale 15-20 millioner kroner ekstra fra det ene året til det andre, forklarer ordføreren.

Han understreker at ingen vedtak er gjort om å legge ned barnehager.

– Men ballen ruller raskt. Saken skal opp i kommunestyret om litt over en måned?

– Ja, ballen ruller raskt fordi dette har budsjettmessige konsekvenser, sier ordføreren.

Kan spare millioner

Han sier at kommunen over tid har hatt utfordringer med utgiftene til barnehagene.

– Poenget er at vi ønsker å ha en optimalisert barnehagedrift, både kommunalt og privat. Vi ønsker et kvalitativt bra tilbud med full dekning og løpende opptak. Men vi har en utfordring på kostnadssiden og har bestilt en sak for å se hvordan vi kan optimalisere driften slik at det blir mer forutsigbart over tid. Vi har ikke fattet noe vedtak om å legge ned barnehager, men vi ser nå på om større enheter er veien å gå.

– Hvor stort er innsparingspotensialet for kommunen?

– Uten at jeg har de nøyaktige tallene her, så er det millioner av kroner.

Barnas beste?

I saksframlegget til administrasjonen er det ingen vurderinger av hva som er den beste løsningen for barna.

– Bør ikke det være en del av vurderingen når dere skal avgjøre ny barnehagestruktur?

– Jo, men vi gjør aldri noen vedtak i Ullensaker kommune som går på bekostning av brukerne våre. Vårt utgangspunkt, både administrativt og politisk, er at vi hensyntar brukerne våre. Så må vi se barnehagestrukturen opp mot etterspørselen i de respektive barnehagene. Vi har full barnehagedekning, og det ligger en rekke barnehager i nær avstand fra hverandre. Avstandene på Jessheim er ikke store. Og hvor mange barnehager vi har innenfor en radius på for eksempel to kilometer vil kunne være en avgjørende faktor når vi fatter vedtakene, sier ordføreren.

Flere å velge i

– Vil det ikke gå ut over kvaliteten i barnehagene hvis dere skal kutte flere millioner kroner i tilskudd til sektoren?

– Per dags dato har vi ikke kuttet noen ting. Det saken skisserer, er et potensial for innsparing. Ut over det skal jeg ikke foregripe behandlingen.

– Foreldrene som bor i Fladbyseter er negative til å skulle flytte barna til Jessheim sentrum. Forstår du den reaksjonen?

– I Fladbyseter ligger det flere barnehager. Det finnes i dag private barnehager 600 meter begge veier fra den kommunale. Så det finnes barnehageplasser i umiddelbar nærhet. Når det er sagt, har jeg ingen vansker med å skjønne at folk ønsker å opprettholde et eksisterende tilbud. Og vi tar de signalene på alvor.

Valgfrihet

– Er det blitt for høy grad av privatisering når små forskjeller i de kommunale barnehagene kan gjøre så store utslag i tilskuddene til de private?

– Nei, det som må gjøres noe med er tilskuddordningen. Uten private barnehager hadde vi aldri hatt full barnehagedekning. De som ikke aksepterer det premisset, er ute å kjøre.

– Men en litt høyere andel kommunale barnehager ville vel gjort dere mindre sårbare for svingninger som det vi nå ser?

– I Ullensaker har vi sluppet til private for å skaffe full barnehagedekning og for å gi foreldre valgfrihet. Om den som driver barnehagen heter Per eller Pål, er jeg egentlig likegyldig til, så lenge de leverer høy kvalitet til en fornuftig pris, sier ordfører Tom Staahle.

PS! Ifølge Statistisk Sentralbyrå hadde Ullensaker kommune i fjor 9.077 kroner per innbygger i netto driftsutgifter til barnehage. Landsgjennomsnittet var på 8.148 kroner.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.  

Powered by Labrador CMS