Knut Thomas Johansen eier og driver barnehagen Barnas Moa på Levanger.
Knut Thomas Johansen eier og driver barnehagen Barnas Moa på Levanger.

Vil samle enkeltstående barnehager til felles front mot Storberget-forslaget

De siste månedene har Knut Thomas Johansen viet mye oppmerksomhet til rapporten «Du er henta!» – om finansiering av private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har holdt på gjennom sommerferien og nå. Brukt tiden etter at rapporten kom, sier Knut Thomas Johansen.

Resultatet er blitt et 40 siders høringssvar, fra perspektivet til en enkeltstående barnehage. Utarbeidet av Johansen, som er eier og driver av barnehagen Barnas Moa på Levanger.

Det som startet som en familiebarnehage for rundt 20 år siden, fordi han ikke fikk plass til eget barn, har etter hvert blitt bygd ut på hjemgården – og rommer nå som regel omkring 30 barn.

Stort engasjement

Det siste halvannet året har Johansen også vist sterkt engasjement omkring barnehagehverdag og barnehagepolitikk, særlig knyttet til små og enkeltstående barnehager, gjennom debattinnlegg og bloggen barnehage.tv.

Nå inviterer han andre til å slutte seg til høringssvaret, som inneholder momenter initiativtakeren tror mange vil kjenne seg igjen i, og som tar for seg felles utfordringer.

– Dette er alt for viktig til å overlate til tilfeldighetene, eller la andre bestemme, fastslår han.

Storberget-rapporten

Det var i juni at utvalgsleder Knut Storberget la frem rapporten «Du er henta» som presenterer to forslag til hvordan private barnehager skal finansieres i fremtiden.

Flertallet bestående av KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Virke og Storberget stiller seg bak «Lokal samhandlingsmodell», som de mener vil bidra til økt demokratisk styring og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. PBL har kommet med et eget forslag til finansieringsordning kalt «Kvalitets- og mangfoldsmodellen», som de mener vil føre til høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til barna og bidra til å sikre mangfoldet.

Johansen forteller om en prosess hvor alle enkeltstående internt i egen kommune har fått anledning til å komme med innspill, før han har gått bredere ut.

Først ble enkeltstående barnehager i Trøndelag kontaktet, men per midt på dagen onsdag, sto nærmere 140 barnehager fra flere deler av landet på lista over dem som støtter uttalelsen.

– Et supplement

Alle typer enkeltstående barnehager er med.

– Alt fra små familiebarnehager til store barnehager med omkring hundre barn har skrevet under, både ideelle og andre driftet som aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, forteller initiativtakeren.

– Jeg tror en av årsakene er at høringsuttalelsen i større grad belyser hvor underfinansiert sektoren egentlig er, og samtidig legger fram forslag som kan heve kvaliteten i samtlige barnehager, uavhengig av eierskap, størrelse og kommunetilhørighet, reflekterer han.

Johansen oppfordrer flere til å lese og signere uttalelsen som må leveres innen 1. oktober. Da går høringsfristen ut.

– Dette er ikke tenkt som erstatning for individuelle høringsuttalelser, men som et supplement. Alle private barnehager i Norge som ikke er del av en stor kjede kan signere.

Vil danne nettverk

Parallelt med initiativet om den felles høringsuttalelsen, lanserer Johansen en ny nettverkstjeneste, barnehagealliansen.no, hvor han selv er prosjektleder.

– Tanken er å samle oss i et nettverk som kan følge opp rapporten interessepolitisk. Prosjektet har som mål å sikre at mangfold og egenart skal bestå, og bevare enkeltstående barnehager, forklarer han.

– Er det fordi du tenker at andre som jobber interessepolitisk ikke har gjort nok?

– Ja og nei. PBL har gjort veldig mye bra, og er en kjemperessurs på tilskudd og støttefunksjoner. Men jeg føler de kunne jobbet enda mer for å ivareta de mindre. Det er ikke til å legge skjul på at medlemsmassen har endret seg de siste ti årene, sier Johansen.

Ønsker vedtektsendring

Han peker på at det er landsmøtet der alle barnehagene har stemmerett som velger styre og beskriver strategivalg som ledelsen i PBL skal jobbe ut fra i kommende periode.

– Det er over 2000 medlemsbarnehager i PBL, men mange av disse er ikke representert i landsmøtet. Disse er i hovedsak enkeltstående barnehager, da de ofte ikke har mulighet til å prioritere å reise på grunn av økonomi og forpliktelser i den daglige driften.

Dermed er denne kategorien underrepresentert når strategivalg skal fattes, poengterer Johansen.

– Derfor har vår medlemsbarnehage foreslått vedtektsendring i PBL som åpner for utvidet bruk av fullmakter slik at flere barnehager kan være representert og tilrettelegge for en mer demokratisk organisasjon. Det vil gi større tillit til organisasjonen, hevder han.

– Vil være brobygger

Johansen understreker at hans engasjement handler om å styrke enkeltstående barnehager generelt, og at han ikke har noen skjult agenda eller ønske om å bidra til splittelse i en tid hvor mange barnehageeiere kjenner på usikkerhet.

Barnehagealliansen ønsker å være en brobygger i den polariserte debatten om private barnehager slik at interesseaktørene kan danne en felles front mot Stortinget for å få hevet kvaliteten i alle barnehager, ifølge prosjektlederen.

Om høringssvarets innhold sier han:

– Dokumentet belyser i detalj sårbarhet rundt drift av enkeltstående barnehager og reiser spørsmålet hvorvidt det er ønskelig med et faktisk mangfold eller om sektoren skal bli helt «konsernifisert» med kun barnehager bestående av fire eller flere avdelinger eid av kommuner eller store kjeder.

Glad for engasjement

– Det er utrolig bra at det er et så stort engasjement i denne saken. Over store deler av landet står private barnehager og deres støttespillere nå opp mot de radikale forslagene fra flertallet i utvalget. Forslagene er inngripende og kan få store konsekvenser for alle typer private barnehager, og for barna og de ansatte i disse barnehagene. Derfor er det viktig at mange ulike aktører setter seg inn i saken og sier sin mening i høringen, uansett om man er helt enig med PBL i denne saken eller ikke.

Det sier Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Private Barnehagers Landsforbund.

– De radikale forslagene fra Storberget-flertallet vil ramme alle typer barnehager og vi ser derfor at alle typer private barnehager nå står sammen i kampen mot disse forslagene, og det synes vi er veldig bra.

Bærekraftig drift

Iversen peker videre på at bærekraftig drift i mindre barnehager er prioritert i den finansieringsmodellen PBL har foreslått.

– Situasjonen til de små barnehagene er noe som også opptar oss i PBL. Mindre barnehager har over år hatt lavere gjennomsnittlig årsresultat enn større barnehager og er mer sårbare for endringer i økonomien enn større. I kvalitets- og mangfoldsmodellen, som PBL har foreslått, er det derfor lagt inn mekanismer som skal bidra til å sikre bærekraftig drift i mindre barnehager. Grunntilskuddet skal sikre alle barnehager finansiering av nasjonale krav og i tillegg har PBL foreslått at små barnehager skal få et høyere administrasjonspåslag per barn, sier han.

Det felles høringssvaret

Følgende trekkes fram som de viktigste momentene i høringssvaret fra barnehagealliansen:

  • Lokal samhandlingsmodell vil gi større usikkerhet for private aktører både økonomisk, med en total mindre ramme å drifte barnehage på. Og politisk hvor driftsvilkår kan endre seg over natten dersom kommunestyret selv skal kunne regulere dette, uten noe form for rettsvern for eksisterende barnehager.
  • Det er en manglende tillit til lokalt selvstyre blant private aktører siden innføring av rammeoverføringer. Dette er et erfaringsgrunnlag både ideelle, enkeltstående og kommersielle har erfart i flere kommuner. Lokal samhandlingsmodell vil slik den er utformet sannsynlig medføre betydelig økning i styringskostnader og konflikthåndtering. Ressurser som bedre kunne vært kanalisert til økt bemanning og kvalitetsutvikling.
  • Lokal samhandlingsmodell vil forsterke og øke ulikhetene mellom tjenestetilbudet i de ulike kommunene. Den eneste måten å sikre god kvalitet i alle kommuner med en slik modell, vil være skjerpende nasjonale kvalitetskrav som alle kommuner må forholde seg til utover dagens lovkrav, blant annet knyttet til faktisk bemanning i løpet av dagen samt ledelse.
  • Kvalitets- og mangfoldsmodellen sikrer en større utjevning mellom kommunene og like tilskudd. Den krever en mer tydelig presisering når det kommer til utjevning av forskjell mellom private barnehager som i dag har god økonomi og de som har dårlig økonomi der dette er knyttet til strukturelle faktorer.
  • Barnehagealliansen støtter ikke flertallets Lokal samhandlingsmodell slik den er presentert i rapporten.

Her finner du høringssvaret i sin helhet.

Powered by Labrador CMS