– Det er viktig å gi barn og unge gode erfaringer og opplevelser i naturen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
– Det er viktig å gi barn og unge gode erfaringer og opplevelser i naturen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

– Barnehagen er en viktig arena for å etablere friluftsvaner

– I dag er det mange barn som ikke får erfaringer med friluftsliv gjennom familien. Da blir friluftsliv og læring i naturen i barnehage og skole enda viktigere enn før, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til barnhage.no.

Publisert Sist oppdatert

Mange er i dag for lite fysisk aktive, og dette gir negative utslag i den nasjonale helsetilstanden. Som et ledd i arbeidet for å gjøre befolkningen mer aktive og styrke folkehelsa, lanserte regjeringen før påske stortingsmeldingen Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Regjeringens ønske er å legge til rette for at enda flere kan drive med friluftsliv jevnlig.

– Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

Regjeringen vil blant annet åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark, og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Barn, unge og personer med innvandrerbakgrunn er prioriterte målgrupper.

Barnehagen viktigere enn før

Ifølge stortingsmeldingen spiller familie en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. Regjeringen peker på frivillige organisasjoner som viktigere enn tidligere for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser. Også barnehage trekkes, sammen med skole og skolefritidsordning, frem som viktige arenaer for å etablere gode friluftsvaner.

– Det er viktig å gi barn og unge gode erfaringer og opplevelser i naturen. Forskning viser at barn som blir tatt med ut i naturen fortsetter med friluftsliv også i voksen alder. På den måten blir friluftsliv en kilde til høyere livskvalitet og bedre helse gjennom hele livet. I dag er det mange barn som ikke får erfaringer med friluftsliv gjennom familien. Da blir friluftsliv og læring i naturen i barnehage og skole enda viktigere enn før, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til barnehage.no.

– Forskning viser også at lek, ferdsel og opphold i natur har meget stor verdi for barn og unges utvikling. Disse effektene er blant annet opplevelse av tilhørighet og personlig identitet, bedret konsentrasjonsevne og positive effekter på sosial samhandling og utvikling av følelser og fantasi. Naturen stimulerer til fysisk aktivitet og lek, som også bidrar positivt til utvikling av motoriske ferdigheter, legger statsråden til.

Manglende kompetanse

Ifølge regjeringen viser undersøkelser at de fleste barnehagene jobber mye med rammeplanens fagområde Natur, miljø og teknikk, og at det er et av de fagområdene som er mest vektlagt av rammeplanens fagområder. Samtidig viser forskning at barnehagepersonalet en del steder har liten kompetanse til å tilrettelegge og støtte barns læring og utvikling i naturen.

Skal barn kunne ferdes i naturen og få de opplevelser som rammeplan legger opp til, forutsettes friluftslivsfaglig kompetanse blant personalet, påpekes det i meldingen.

– Hvordan kan man sørge for at barnehagepersonalet får den nødvendige friluftslivsfaglige kompetansen?

– Barnehageloven understreker at barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Betydningen av friluftsliv og naturkontakt er også understreket i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det er barnehagelærerutdanningen som skal sørge for at barnehagelærere har nødvendig kompetanse for å kunne tilrettelegge for gode opplevelser i naturen for barna, svarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Naturpilotene

Et eksempel på kompetansehevingstiltak for personalet i barnehagen som trekkes frem i meldingen, er prosjektet «Naturpilotene», i regi av PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Gjennom hele Friluftslivets år 2015 tilbød PBL dagskurset «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka» til alle landets private og kommunale barnehager. Målet var å utdanne naturpiloter i barnehagene, som skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke barnehagens nærområder til store og små turer. 2000 barnehageansatte deltok på kurs i 2015, og det er besluttet at prosjektet som i stor grad ble finansiert av statlige midler, skal videreføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv.

– Vi synes det er supert at de har lagt merke til prosjektet og ønsker at det skal fortsette, for vi satser nå videre på Naturpilotene og ønsker å videreutvikle det, sier prosjektleder i PBL, Kari Vold Jensen. Hun venter nå i spenning på hvor mye statlige midler de vil få tildelt til den videre satsingen.

I stortingsmeldingen understreker regjeringen at de vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Det er denne tankegangen Naturpilotene er bygget opp rundt, opplyser Vold Jensen.

– Vi må tilbake til det enkle friluftslivet! Det er hele tiden snakk om at dette skal ha en virkning i folkehelseperspektivet, og ofte er det for sent å begynne når barna har kommet opp i skolealder for da har de ikke fått den grunnleggende kjærligheten til skog og mark som er rett utenfor døren. Jo tidligere man begynner, jo bedre er det for at det skal bli en varig virkning av det, sier hun.

– Er barnehagene flinke nok til å bruke nærmiljøet sitt?

– Noen er veldig flinke, men det er mange som har alt for høy terskel for å gå ut. Vi ønsker å bruke alle rammeplanens områder utenfor husets fire vegger, det kan like godt jobbes med rammeplanen ute som inne i barnehagen, sier Vold Jensen, og legger til:

– Man trenger ikke gå lange turer for å få store opplevelser, små turer gir også store opplevelser.

Tviler på at stortingsmeldingen vil ha stor innvirkning på folkehelsa

Høgskolelektor Trond Løge Hagen ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds Minne Høgskole, synes det er bra at regjeringen ønsker å ta vare på friluftslivet som en del av den norske kulturarven, og at de fremhever barnehage og skole som viktige i rekrutteringen til friluftsliv. Han stiller seg imidlertid tvilende til at stortingsmeldingen vil ha stor innvirkning på folkehelsa.

– At dette er en den store løsningen for å bedre folkehelsa og befolkningens fysiske form, tror jeg ikke at det er noen automatikk i. Den fysiske formen blir ikke automatisk mye bedre bare du får folk ut på tur, sier Løge Hagen til barnehage.no og legger til:

– Skal man drive fysisk aktivitet for å få god fysisk form, må det være aktivitet med ganske høy intensitet og friluftsliv er ikke nødvendigvis fysisk aktivitet med høy intensitet, det er veldig mye mer enn det.

– Stilles andre krav til personalet når man er ute

I stortingsmeldingen påpekes det blant annet at høy voksentetthet er en viktig forutsetning for tilrettelegging for gode uteopplevelser for de yngste barna, men regjeringen kommer ikke med noen lovnader om midler.

– Jeg tror at barnehagene opplever det samme som vi opplever på barnehagelærerutdanningen, at man skal gjøre det samme og helst litt mer, for litt mindre ressurser, sier Løge Hagen.

Regjeringen trekker også frem fjellduk eller gapahuk som eksempler på tiltak for mykere overganger for de aller minste på uteområdene eller i nærmarka.

– Det blir litt platt å si at fjellduk eller gapahuk er gode eksempler på tiltak for mykere overganger for de aller minste. Det holder ikke å kjøpe inn en fjellduk eller å få bygget en gapahuk for at det skal bli bedre for de minste å være ute, for dette handler om de voksnes kompetanse og hvordan de legger til rette for de minste, sier Løge Hagen. Han mener det stilles andre krav til personalet når man skal organisere en barnegruppe ute, enn når man er inne i barnehagen.

– Det er dette vi driver med på Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv. Vi skolerer studentene til å bli gode på å ta i bruk rammeplanen for barnehagen i ulike utemiljøer. Da må man øve dem på en annen måte enn når man organiserer en barnegruppe inne. Det stiller andre krav til dem, avslutter Løge Hagen.

Dette er noen av tiltakene regjeringen foreslår i stortingsmeldingen:

  • Prioritere statlig sikring av ferdselsårer og friluftslivsområder i og ved byer og tettsteder.
  • Prioritere videreutvikling av tilbudet med lavterskelaktiviteter, aktiviteter i nærmiljøet og opplæring og utvikling av friluftslivsferdigheter hos barn og unge.
  • Oppfordre og legge til rette for at friluftsliv og bruk av naturen og nærmiljøet som læringsarena inngår i virksomheten til skoler og barnehager.
  • Videreføre den økte satsingen på tilskuddsordningen fra spillemidlene til friluftslivstiltak for barn, ungdom og inaktive voksne.
  • Legge til rette for gjennomføring av et nytt friluftslivets år i 2025.
  • Bidra til utvikling av tiltak som kan rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og funksjonshemmede til økt deltakelse i friluftsliv.
  • Oppfordre kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner til å etablere utstyrssentraler for friluftsliv.
  • Prioritere forskning som gir kunnskap som kan brukes til å sikre rekruttering og øke deltakelsen til friluftsliv, særlig blant barn og unge og de som i minst grad utøver friluftsliv.

Les hele stortingsmeldingen her.

Powered by Labrador CMS