Denne uken la personvernkommisjonen fram sin rapport.
Denne uken la personvernkommisjonen fram sin rapport.

Bekymret for håndtering av personvern i barnehager

Myndighetene må ta initiativ til å utarbeide en personvernnorm for skole- og barnehagesektoren, mener kommisjon.

Publisert

De siste årene har personvernkommisjonen kartlagt den samlede situasjonen for personvernet i Norge. Denne uken la de fram sin rapport. En av konklusjonene er at det ikke er nødvendige ressurser og kompetanse i skolene og barnehagene for å tilstrekkelig ivareta personvernet.

– Oppvekstsektoren er et område vi er bekymret for. Her har digitaliseringen gått kjempefort, og det brukes mange digitale læringsmidler, sier kommisjonens nestleder, Ingvild Næss, til NTB - gjengitt av en rekke medier.

Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa har ledet kommisjonen, som også består av blant annet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Nå mener kommisjonen statlige myndigheter må ta initiativ til å utarbeide en personvernnorm for skole- og barnehagesektoren.

En personvernnorm kan bidra til å sette kommunene bedre i stand til å ivareta behandlingsansvaret sitt og sikre en mer helhetlig og omforent ivaretakelse av barns personvern i barnehagen og grunnskolen. En norm kan også bidra til å forenkle kommunenes anskaffelsesprosesser ved å oppstille krav som leverandørene må etterleve og vil være kjent med, står det blant annet i rapporten.

Personvernkommisjonen mener det må etableres en helhetlig og offensiv statlig personvernpolitikk i skole- og barnehagesektoren. Per i dag er slik politikk nærmest ikke-eksisterende. Skole og barnehage er der barn og unge læres opp, og det er avgjørende at det offentlige går foran med gode eksempler hva angår grunnleggende verdier som personvern.

Personvernkommisjonen mener at den nasjonale personvernpolitikken for barnehage og skole må:

– sette kommuner, skoler og barnehager i stand til å bruke digitale tjenester og læringsverktøy på en måte som ivaretar barns og unges personvern.

– sørge for at både barns rett til utdanning og rett til vern av personopplysninger ivaretas, samtidig som kommunalt selvstyre og metodefrihet i skolen og barnehagen bevares.

– stille tydelige krav til kvaliteten på de digitale tjenestene også hva angår personvern. Det er et lovkrav at personvern alltid vurderes og vektlegges ved innføring av nye læringsmidler. Politikken må sørge for at lovkravet følges opp i praksis.

– inneholde og konkretisere krav til at leverandører av tjenester til skole- og barnehagesektoren ikke kan benytte forretningsmodeller som profitterer kommersielt på barns personopplysninger. I praksis betyr dette at det ikke er akseptabelt å benytte leverandører som forbeholder seg retten til å bruke barn og unges data til kommersielle formål, spesielt markedsføringsaktiviteter.

– fange opp tiltak som kommer frem i arbeidet til Ekspertutvalget som er nedsatt for å se på personvernutfordringer knyttet til bruk av læringsanalyse.

I februar 2022 lanserte Utdanningsdirektoratet for øvrig en kompetansepakke om personvern i barnehagen – for barnehageeiere, styrere og de som jobber i barnehagen.

Powered by Labrador CMS