Barnehagen ikke så bra som ventet

Barnehagetilbudet til barn under tre år har en rekke svakheter og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Det viser de første hovedresultatene fra to store forskningsprosjekter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Goban og Blikk for barn. Ved hjelp av internasjonale kvalitetsvurderingsverktøy har forskerne undersøkt og sammenliknet kvaliteten i 206 barnehagegrupper over hele Norge.

– Barnehagetilbudet til barn under 3 år er ikke så godt som vi trodde på forhånd. Undersøkelsen viser at barnehagesektoren står overfor flere utfordringer for å bedre barnehagetilbudet til de minste barna, sier forsker Elisabeth Bjørnestad ved HiOA.

Analysene som Bjørnestad sammen med forsker Ellen Os har gjennomført, viser at norske barnehager ligger omtrent på samme nivå som andre europeiske land.

– Kvaliteten i tilbudet til barn under tre år er på et middels nivå. Det er på tide å styrke kvaliteten. Det krever blant annet mer kunnskap om de minste barna, sier forsker Ellen Os ved HiOA.

Grunnleggende omsorg er god

Forskningsundersøkelsen viser at den grunnleggende omsorgen for barna er god. De ansatte er både nærværende og omsorgsfulle overfor barna. Barna får rom til å fremme egne meninger og tanker. Barnehagene ser dermed ut til å være tilpasset barnas behov og interesser.

– De ansatte i barnehagene støtter imidlertid ikke like tydelig opp under barns nysgjerrighet og utvikling, for eksempel når det gjelder språklig, tankemessig, sosial, motorisk og kreativ utvikling, sier Bjørnestad.

Forskningen tyder på at det er størst forbedringsmuligheter i arbeidet med barna som gruppe og det å styrke positive relasjoner mellom barna.

Lite utstyr går ut over kvaliteten

Barnehagene har også lite utstyr og leker, og det som finnes er ofte utilgjengelig for barna, noe som begrenser barnas muligheter til inspirerende og lærerike erfaringer, påpeker forskerne.

Manglende leketøy og materiell kan begrense barnehagens tilbud av utviklingsfremmende aktiviteter og innhold.

Som også påpekt av Mattilsynet, viser funnene at barnehagene har betydelige utfordringer når det gjelder hygiene, og da spesielt håndvask.

Trenger bedre tilsyn

Det er også et forbedringspotensial når det gjelder det overordnede tilsynet med barna til enhver tid, noe som kan ha sammenheng med barnehagenes romforhold og antall ansatte i gruppene.

Resultatene viser at ansatte med barnehagelærerutdanning er bedre og mer målrettet enn andre ansatte på å stimulere barnas språk og utvikling.

De siste årene har det vært store endringer i hvordan barnehagene er organisert. Utviklingen har gått fra små, stabile grupper til større og mer fleksible grupper og fra relativt små barnehager til større.

Her viser funnene at det er noe bedre kvalitet i barnehager med tradisjonelle barnegrupper enn i barnehager med fleksible grupper, som eksempel basebarnehager. Imidlertid finner ikke undersøkelsen kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager.

Hvordan øke kvaliteten?

Forskerne påpeker at noen av svakhetene i norske barnehager som avdekkes i forskningsprosjektene, ganske lett kan rettes opp med enkle tiltak og bevisstgjøring, for eksempel å bedre hygienen.

 Andre svakheter krever mer tid, ressurser og bevisstgjøring for å bedre kvaliteten. Her står både myndigheter, barnehagelærerutdanningene og barnehagesektoren overfor utfordringer som må løses til beste for små barn i barnehager.

Resultatene fra forskningsprosjektene blir presentert på konferansen «Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager» som finner sted i Oslo 26. og 27. oktober.

Fakta

  • 80 prosent av alle barn norske barn starter i barnehage mellom ett og to år.
  • Fra år 2000 og frem til i dag har andelen barn under tre år som har plass i barnehager økt med 42 prosentpoeng.
  • Fra 2015 er 35 prosent av alle barn i norske barnehager under tre år

Om forskningsprosjektene

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd har to prosjekter fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Prosjektene «Blikk for barn» (BfB) og «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) gjennomfører nå et prosjekt som undersøker kvaliteten i norske barnehager.
  • GoBaN følger i tillegg 1200 barnehagebarn født i 2011 og 2012 frem til de begynner på skolen. Dette er den største forskningssatsingen på barnehager noensinne i Norge. Foruten forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus deltar forskere fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø i prosjektene.

 

Powered by Labrador CMS