Basil-tallene viser at 60 prosent av barnehagene oppfyller både bemannings- og pedagognormen. 2,4 prosent av landets barnehager oppfyller ingen av normene.  6 200 barn går i en barnehage som ikke oppfyller noen av normene.
Basil-tallene viser at 60 prosent av barnehagene oppfyller både bemannings- og pedagognormen. 2,4 prosent av landets barnehager oppfyller ingen av normene.  6 200 barn går i en barnehage som ikke oppfyller noen av normene.

Over 101 000 barn går i barnehage som ikke oppfyller pedagognormen

Flere oppfyller bemannings- og pedagognormen, men fremdeles er det 36 prosent av barnehagene som ikke har fått nødvendig pedagogisk kompetanse på plass.  Samtidig går 6200 i en barnehage som ikke oppfyller noen av normene.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet gjort opp status for 2019, og resultatene for Basil-rapporteringen er publisert.

Basil-rapporteringen viser at 94 prosent av landets barnehager oppfyller bemanningsnormen,  noe som er en økning fra 75 prosent i 2018.

Hvis man ser på landet som helhet var det per 15. desember i fjor 5,7 barn per årsverk i kommunale barnehager og 5,8 årsverk i private barnehager. I 2018 var tilsvarende tall

henholdsvis 5,7 for kommunale og 6,0 for private.

Bemanningsnorm

Barnehageloven stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Normen ble innført 1. august 2018, men barnehagene hadde ett år på å innfri kravet. Barnehager som ikke innfrir kravet etter 1. august 2019 må søke om dispensasjon.

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justeres det for alder og oppholdstid. I beregningen av barn per ansatt, og barn per barnehagelærer teller derfor barn under tre år som to barn.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tallene viser også at 35 barnehager har søkt dispensasjon fra bemanningsnormen.  Det gjelder 23 kommunale barnehager og 12 private.

– Tidligere var variasjonene i bemanningstetthet større mellom de ulike eierformene. Disse variasjonene har jevnet seg mer ut etter innføringen av bemanningsnormen. Foreldredrevne barnehager og enmannsforetak har i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt mens de fem største barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 5,9 barn per ansatt, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Totalt går det 16 400 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, som er en forbedring fra 2018 da tallet var 86 100.

Pedagognorm

Basil-tallene viser også at 1685 barnehager (867 kommunale, og 818 private) har fått innvilget varig eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder, mens 225 barnehager (115 kommunale og 70 private) opplyser at de har fått innvilget dispensasjon fra pedagognormen.

Pedagognormen

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en skjerping fra tidligere da kravet var henholdsvis 9 og 18 barn per pedagogisk leder. Skjerpingen trådte i kraft 1.august 2018. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen tre-årig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Utdanningsirektoratet.

64 prosent av barnehagene oppfyller kravet om minimum én pedagogisk leder med godkjent utdanning per 14 store barn. Det er en økning fra 53 prosent i 2018. Kravet om maks 14 store barn per pedagogisk leder ble innført i 2018, inntil da var kravet maks 18 store barn per pedagogisk leder.  

Det betyr at 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon, en økning fra 53 prosent i 2018.

Med andre ord  går 36 prosent av barnehagebarna i barnehager som ikke oppfyller pedagognormen eller barnehager som oppfyller med dispensasjon. Det er totalt over 101 000 barn.

Kravet om maks 14 store barn per pedagogisk leder ble innført i 2018, inntil da var kravet maks 18 store barn per pedagogiske leder. 

Ifølge Utdanningsdirektoratet mangler det 3100 årsverk for å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon for alle barnehager.

Her kan du søke på din barnehage for å se om den har fått innvilget noen dispensasjoner.  Saken fortsetter under grafikken.

Made with Flourish
 
 
Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL 
Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL 

Basil-tallene viser at 60 prosent av barnehagene oppfyller både bemannings- og pedagognormen. 2,4 prosent av landets barnehager oppfyller ingen av normene.  6 200 barn går i en barnehage som ikke oppfyller noen av normene.

– Stor innsats

– Kommunene gjør en stor innsats med å innfri både bemanningsnorm og pedagognorm, til tross for at disse reformene ikke er fullfinansiert fra statens side, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS til egne nettsider. 

Det er mindre forskjeller i bemanning mellom kommunale og private barnehager enn tidligere. 

På grunn av to års etterslep i finansieringssystemet er det 61 kommuner der bemanningsnormen per definisjon ikke er finansiert for de private barnehagene, opplyser PBL (Private barnehagers landsforbund).

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL mener tallene viser at private barnehager har tatt ansvar.

– De nye tallene viser at barnehagene strekker seg veldig langt for å oppfylle de nye kravene, uavhengig av om de har fått finansiering for å klare det eller ikke. Dette gjør meg litt stolt, men også ganske bekymret, sier Lindboe og forklarer:

– Nesten halvparten av de private barnehagene budsjetterer med underskudd i 2020. Vi frykter at gode barnehager der ute rett og slett ikke klarer seg over denne kneika. Det vil være fryktelig synd å miste noen av de mange gode barnehagetilbudene der ute. 

– Henger etter

Også kunnskapsministeren mener det er bra at bemanningen har økt.

– I dag går 275 000 barn i barnehage, og vi vet de første årene er viktig for barnas utvikling og utdanning. Da er det flott at så mange foreldre ser at barna deres trives i barnehagen. Det er også bra at bemanningen har økt i nesten alle barnehager, sier Trine Skei Grande.

Til tross for at bemanningen har økt i barnehagen, viser foreldreundersøkelsen som også ble offentliggjort i dag at nærmere to av ti foreldre er misfornøyd med bemanningen.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å se på hvordan barnehager tilpasser seg bemanningsnormen og pedagognormen, og hvordan økt bemanning og kompetanse hos de ansatte kan bidra til kvaliteten i tilbudet. Dette vil kunne gi svar på hvorfor foreldrene ikke blir mer fornøyde med bemanningen til tross for at den øker.

– Foreldre skal være trygge på at barnet deres trives i barnehagen. Hvis foreldre mener noe kan bli bedre, er det viktig at barnehageeiere og foreldre samarbeider om å finne gode løsninger. Samtidig er det viktig at barnehageeierne følger opp og sikrer at bemanningen er tilstrekkelig i hele åpningstiden, sier Skei Grande.

Fredag møtte barnehage.no statsråden i Bodø. På spørsmål om hun så for seg å skjerpe pedagognormen ytterligere, svarte hun:

– Vi må først og fremst sørge for at den blir gjennomført. Det er tydelig at det fremdeles er en del kommuner som henger etter når det kommer til å oppfylle normen, og spesielt store kommuner har mye å gå på, sier hun.

– Det kan virke som at det er en utfordring å få tak i riktig kompetanse, er du enig i det?

– Det er mange barnehagelærere som ikke jobber som det. Da må kommunene finne ut hvordan de kan lokkes tilbake til yrket. Så føler jeg samtidig at statusen til lærere og barnehagelærere er i ferd med å løfte seg, noe jeg tenker vi har klart å gjøre noe med ved de siste års satsinger.

Kan bli vanskeligere å få dispensasjon


I Bærum kommune oppfyller 33 prosent av barnehagene pedagognormen.

– Vi har vært et område i vekst, og det har vært utfordrende å følge den nye normen på hele Østlandet, sier Erik Førland, kommunalsjef for barnehagene i Bærum kommune til Budstikka (for abonnenter)

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.
Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Etter siste hovedtelling var det 143,5 pedagogstillinger som hadde dispensasjon fra utdanningskravet.

Trine Skei Grande sier til avisa at hun nå kommer til å se på hvordan de skal håndheve dispensasjon for pedagogisk bemanning fremover.

– Vi kommer til å se hvordan vi skal bruke og håndheve dette og mulighetene for å gjøre det vanskeligere å få unntak fremover. Vi har satt en standard vi skal strekke oss mot, og de fleste klarer å se hvilke virkemidler de kan ta i bruk for å nå endringer, sier hun.

Powered by Labrador CMS