Arild M. Olsen er administrerende direktør i PBL (Private barnehagers landsforbund). Foto: PBL
Arild M. Olsen er administrerende direktør i PBL (Private barnehagers landsforbund). Foto: PBL

Anbefaler barnehagene å forberede kutt i vikarbruk, ledelse, kurs, vedlikehold og investeringer

– En trist anbefaling å gi, fordi de samlede tiltakene som mange barnehager må gjøre trolig vil svekke kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre i stedet for å øke den, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Publisert

Signalene fra regjeringen gjør at PBL (Private barnehagers landsforbund) nå oppfordrer medlemmene til å vurdere alle typer nedskjæringer som kan frigjøre midler til å innfri den foreslåtte bemanningsnormen, skriver pbl.no.

6. april sendte regjeringen ut sitt lovforslag til norm for minste grunnbemanning i barnehagene i Norge.

Forslaget er i grove trekk slik:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. 
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

Regjeringen: Ikke behov for overgangsordninger

En nærmest samlet opposisjon på Stortinget har stilt seg kritisk til regjeringens forståelse av at normen er finansiert.

Mandag denne uka ga kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget svar på 32 spørsmål knyttet til bemanningsnormen.

I et 16 sider langt brev står Sanner fast på at bemanningsnormen anses som fullfinansiert ettersom kommunale barnehager i gjennomsnitt allerede innfrir kravene.

I svaret viser Jan Tore Sanner riktignok til at det per desember 2016 var 119 kommuner med lavere bemanning i de kommunale barnehagene enn den varslede normen tilsier. Skal private barnehager i disse kommunene sikres finansiering fra normen innføres, vil det koste mellom 400 og 600 millioner kroner i året fram til 2020-2021.

Statsråden mener likevel det ikke er behov for økonomiske overgangsordninger og peker på at private barnehager som ikke har finansiert økt bemanning, kan søke om dispensasjon for ett år om gangen.

- 75.000 barn underfinansiert

PBL har regnet ut at det går 75.000 barn i private barnehager der normen ikke er finansiert.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL ber nå medlemsbarnehagene om å vurdere hvor de kan kutte kostnader for å innfri kravene i normen dersom den trer i kraft 1. august i år.

– Uten at det følger finansiering med de nye kravene, vil veldig mange barnehager måtte hente midler til å innfri bemanningsnormen fra andre deler av driften. Det vil være en svært beklagelig, men en nødvendig konsekvens av forslaget fra regjeringen, kommenterer Arild M. Olsen overfor pbl.no..

- Vil svekke kvaliteten

Olsen ber eierne av barnehagene om å vurdere kutt på følgende områder:

  • Redusert vikarbruk ved sykdom og annet fravær.
  • Redusert tid til ledelse i den enkelte barnehage.
  • Redusert satsing på kompetansehevende tiltak som kurs og annen opplæring.
  • Vedlikehold.
  • Investeringer.

– Det er på mange måter en trist anbefaling å gi, fordi de samlede tiltakene som mange barnehager må gjøre trolig vil svekke kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre i stedet for å øke den. Men vi mener det er et helt nødvendig signal å gi til medlemmene. Alternativet kan være at de må bryte loven eller legge ned driften, og det vil være et enda dårligere alternativ, sier Olsen til pbl.no..

Powered by Labrador CMS