Både noen av de største kommunene og de største barnehagekjedene vil ha store utfordringer med å oppfylle kravene i skjerpet pedagognorm og ny norm for bemanning i barnehagene.
Både noen av de største kommunene og de største barnehagekjedene vil ha store utfordringer med å oppfylle kravene i skjerpet pedagognorm og ny norm for bemanning i barnehagene.

– Vi har faktisk ingen løsning hvis bemanningsnormen blir innført nå

Ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner er bemanningsnormen allerede i praksis innført. I de kommunene og private barnehagekjedene vi har snakket med, er det langt fra sannheten. – Vi kommer til å få en merkostnad på 5,5 millioner kroner bare denne høsten, og det er penger vi ikke har, sier kommunalsjefen for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Publisert

Blir forslaget til ny norm for bemanning i barnehagene vedtatt som den står i dag, vil det skape utfordringer for både kommunale og private barnehager over hele landet. 

Barnehage.no har snakket med noen av dem som begynner å få dårlig tid. 

Trondheim: Gradvis opptrapping fra høsten

Regjeringen foreslår at det skal være en grunnbemanning på minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år i alle barnehager. I Trondheim kommune er det et godt stykke igjen før det er virkeligheten i alle barnehagene. 

– Med utgangspunkt i at ny bemanningsnorm blir innført som foreslått 1. august: Hvor mange nye ansatte trenger dere i de kommunale barnehagene? 

– Bemanningstettheten i de kommunale barnehagene i Trondheim er i dag lavere enn den foreslåtte bemanningsnormen. I de kommunale barnehagene anslår vi et behov for om lag 100 nye årsverk for å oppfylle normen, sier kommunalsjef for barnehager Hilde Skybakmoen. 

FAKTA
Kommuner som ikke oppfyller normen

  • Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det ved utgangen av 2016 var 119 kommuner med kommunale barnehager med mer enn 6,0 barn per voksen. 
  • Tilsvarende tall for 2017 er 106 kommuner. 
  • Blant de større kommunene som hadde flere enn 6,0 barn per voksen både i 2016 og 2017 finner vi blant andre: Asker, Bergen, Bodø, Drammen, Kongsberg, Kristiansand, Larvik, Lørenskog, Notodden, Porsgrunn,  Ringerike, Sandefjord, Skien, Tromsø, Trondheim og Tønsberg.

– Vet dere noe om behovet i de private barnehagene?

– De private barnehagene i Trondheim har i dag om lag samme bemanningstetthet som de kommunale. Behovet for årsverk samlet i de private barnehagene er noe lavere enn i de kommunale, da de private barnehagene utgjør 40 prosent av sektoren i Trondheim.

– Hvor mye vil det koste?

– Vi anslår at bemanningsnormen anslagsvis vil koste vel 80 millioner kroner for hele sektoren.

– Hvordan løser dere det?

– Delvis opptrapping mot foreslått bemanningsnorm i de kommunale barnehagene fra høsten 2018.

– Hvorfor gjør dere det slik?

Innen utgangen av 2018 ventes en bedre bemanningstetthet i de kommunale barnehagene enn i dag, men foreslått bemanningsnorm vil ikke være oppnådd i alle barnehager

Kommunalsjef for barnehager, Hilde Skybakmoen, i Trondheim kommune

– Bemanningsnormen er fortsatt ikke vedtatt. Det er kort tid fra et eventuelt vedtak i Stortinget i slutten av mai til innføring 1. august 2018. Bemanningsnormen er ikke finansiert av staten. Bemanningsnormen vil bli videre behandlet i arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2019-2022, budsjett 2019.

– Hvordan vil dere som kommune føre tilsyn og forholde dere til dispensasjonssøknader? 

– Tilsynsmyndigheten vil føre tilsyn med bemanningsnormen på bakgrunn av innsendte årsmeldinger desember 2018 - på samme måte som det føres tilsyn med norm for pedagogisk bemanning. Ved eventuelle avvik vil myndigheten håndtere dette på ordinært vis. Det vil først bli bedt om en redegjørelse fra barnehageeier som grunnlag for vurdering av behovet for eventuelle videre tiltak. 

– Er det realistisk at dere er der dere skal være i henhold til regelverket 1. august? 

– Innen utgangen av 2018 ventes en bedre bemanningstetthet i de kommunale barnehagene enn i dag, men foreslått bemanningsnorm vil ikke være oppnådd i alle barnehager.

Tromsø: 30 stillinger utlyst

Tromsø kommune har 39 kommunale og 52 private barnehager, hvorav 12 er familiebarnehager. Ifølge barnehagefakta.no hadde kommunen ved sist registrering et snitt på 6,3 barn per voksen. 

Seksjonsleder for barnehage Berit Vassmyr har akkurat nå nærmere 30 ledige stillinger i de kommunale barnehagene, de fleste av dem pedagogstillinger.

– Det har vært viktig for oss å se bemanningsnormen i sammenheng med pedagognormen. Vi har allerede innfridd bemanningsnormen i våre avdelingsbarnehager, mens vi har noen større basebarnehager der ikke alt er på plass. For å oppfylle pedagognormen  i avdelingsbarnehager må assistentstilling omgjøres til pedagogstilling og derfor vurder vi om noen må flyttes over til andre barnehager der bemanningsnorm ikke er oppfylt, for å få kabalen til å gå opp, sier hun. 

– Er det realistisk at dere er på plass 1. august? 

Vi holder på å rekruttere nå, men det kan være vanskelig å få tak i nok pedagoger.

Seksjonsleder for barnehage, Berit Vassmyr, i Tromsø kommune.

– Jeg håper det, og det er det som er målet. Vi holder på å rekruttere nå, men det kan være vanskelig å få tak i nok pedagoger. Vi må nok bruke våren og sommeren, så får vi se når vi kommer dit, sier Vassmyr, og legger til at ikke alle stillingene skyldes nye regler.

– Noe handler om naturlig avgang. Men det er nok behov for et sted mellom 25 og 30 nye stillinger på grunn av de nye normene. Det er jo også en utfordring: Vi kan jo ikke være sikre på at bemanningsnormen blir vedtatt, og innført fra 1. august.  

Målet er at ingen skal miste jobben, og Vassmyr har heller ikke fått signaler om at noen står i fare for å bli oppsagt. 

– Hva med de private; kommer dere til å gjøre som enkelte andre kommuner og forskuttere tilskuddet på grunn av nye regler?

– Nei. Vi har jo fått midler til pedagognormen, både de kommunale og private, men forskutterer ikke noe med tanke på bemanningsnormen. Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene, og har ikke fått noen signaler om at det er noen som ikke klarer å oppfylle kravene - selv om vi vet at det kan bli utfordrende for noen av de minste, sier hun, og legger til at de private barnehagene har et snitt på 6,4 barn per voksen. 

– Hvordan kommer kommunen til å ivareta rollen som tilsynsmyndighet etter 1. august?

Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.
Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

– Loven er jo loven, og det er sagt at det ikke blir noen overgangsordning når den trer i kraft. Men jeg ser ikke for meg at vi setter i gang noen planlagte tilsyn akkurat 1. august. 

Bergen: – Normen er ikke finansiert for vår del

Bergen har 245 barnehager fordelt på 30 prosent kommunale og 70 prosent private barnehager med 89 forskjellige og unike barnehageeiere – små og store, offentlige og private.

– Ny norm for bemanning i barnehagene, slik den er foreslått, er ikke fullfinansiert for vår del. I dag har vi en gjennomsnittlig bemanning i de kommunale barnehagene på 6,2, sier Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. 

Vi er en stor organisasjon med rundt 1000 ansatte, så det er en krevende situasjon vi nå står i.

Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune

– Hvordan skal dere nå kravet om antall ansatte innen 1. august? 

– Vi har begynt med pedagognormen, og gjør en kartlegging for å se hva som må til. I forbindelse med det arbeidet ser vi at det er en del assistenter og fagarbeidere som blir overtallige. Når vi da skal i gang med en ny bemanningsnorm, må vi se på om noen kan tilbakeføres til egne barnehager, eller om noen må i en prosess for å bytte arbeidsplass. Vi er en stor organisasjon med rundt 2000 ansatte i barnehagene våre, så det er en krevende situasjon vi nå står i, sier Samuelsberg. 

Hun understreker at politikerne i kommunen er positive til en norm for bemanning, og at særlig byråd for barnehage, skole og idrett har jobbet aktivt for å få på plass en løsning for å finansiere de nye kravene. 

– Det jobbes aktivt for å få på plass en overgangsordning. Men selv om bemanningsnormen så langt ikke er vedtatt, er det lenge siden vi startet arbeidet. 

– Betyr det at dere kommer til å være på plass innen 1. august? 

– Vår målsetting er at vi skal være der. Vi har fremdeles mai og juni å gjøre det på. Men vi kan ikke garantere det. 

– Hele 70 prosent av barnehagene i kommunen er private. Har dere vurdert å forskuttere tilskuddene, slik enkelte andre kommuner har gjort? 

– Nei, det ligger ikke inne i budsjettene våre. 

– Hva slags tilbakemelding får dere fra de private barnehagene angående de nye reglene? 

– Vi får tilbakemelding om at det er mye uro, særlig i de enkeltstående barnehagene. De er bekymret over hvordan de skal kunne ivareta medarbeiderne sine. Med pedagognormen blir det også en viss profesjonskamp. Det er sårt og krevende for de som står i fare for å miste jobben sin, sier Samuelsberg, og legger til: 

– Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene; vi har et felles ståsted i at vi tar vare på barna våre. Nå må vi se på hva som eventuelt kommer av overgangsordninger for finansiering, og se det an ut fra hvilke premisser som til slutt ligger til grunn. 

Fredrikstad: - Vi har faktisk ingen løsning

Fredrikstad kommune sto bak et av de i alt 419 høringssvarene da ny bemanningsnorm var på høring. Der kom det fram at de kommunale barnehagene i kommunen har i snitt 3,5 barn under tre år per voksen og 6,3 barn over tre år per voksen.

Vi har ikke lyst ut noen stillinger, og vet ikke akkurat hvor mange flere stillinger det er behov for. Det kommer til å bli komplisert.

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Arne Rekdal Olsen

En innføring av et minimumskrav for grunnbemanningen vil gi et utslag på ca. 13 millioner kroner per år de to første årene. En innføring i 2018 vil gi økte utgifter med 5/12 effekt som utgjør ca. 5.5 millioner kroner. Når regnskapstall etter 2 år legges til grunn for sats til private barnehager vil effekten første år øke med ca. 17 millioner kroner. De neste årene øker utgiftene ytterligere ca. 27 millioner kroner. Økt grunnbemanning i kommunale og private barnehager vil etter fire år beløpe seg til ca. 40 millioner kroner per år, står det videre.

– Vi har faktisk ingen løsning om bemanningsnormen blir innført som foreslått nå. Vi kommer til å få en merkostnad på 5,5 millioner kroner bare denne høsten, og det er penger vi ikke har. Rådmannen har sagt at vi bare må se hva som eventuelt dukker opp i revidert budsjett, sier kommunalsjef for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Arne Rekdal Olsen.

Kommunen har 60 private og 20 kommunale barnehager, og et snitt på 6,2 barn per voksen. 

– Vi har ikke lyst ut noen stillinger, og vet ikke akkurat hvor mange flere stillinger det er behov for. Det kommer til å bli komplisert. Akkurat nå diskuterer vi hvordan vi skal løse utfordringene. 

– Er det realistisk at dere er der dere skal være i henhold til regelverket 1. august?

– Nei, det tviler jeg på. Jeg hadde nok helst sett at regjeringen hadde faset dette inn på en annen måte. Det er en stor utfordring, ikke bare for oss men også andre kommuner og private aktører, sier Olsen. 

– Hvordan vil dere som kommune føre tilsyn og forholde dere til eventuelle dispensasjonssøknader? 

– Nei, hvorvidt det blir dispensasjonsmuligheter og hvordan det skal håndteres i forhold til vår tilsynsmyndighet har vi så langt ikke diskutert. Det er i det hele tatt ganske mange ting som henger i lufta. Kanskje burde Stortinget stoppe opp og trekke pusten litt, sier kommunalsjefen. 

 

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

Espira: Regner på ulike scenarier

Espira Kunnskapsbarnehagen driver barnehager i 52 norske kommuner. I dag er de rundt 2.700 ansatte i de i alt 101 barnehagene.

– Men hvor mange må dere være 1. august? 

– Vi har valgt å ikke gå ut med akkurat hvor mange nye stillinger vi trenger. Vi venter og ser hva som blir vedtatt. Vi registrerer at det er stor debatt i Utdannings- og forskningskomiteen om enkeltheter i lovforslaget. Det betyr ikke at vi ikke gjør noe. Vi planlegger og regner på ulike scenarier, for å kunne være best mulig rustet når vedtaket kommer, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.

Ambisjonen vår er alltid å etterleve loven, men det blir ekstremt krevende.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen

Han er klar på at bemanningsnormen er et forslag som ennå ikke er vedtatt. 

– Siden lovforslaget kom, har vi i Espira jobbet politisk, samtidig som vi har forberedt organisasjonen på det som kommer. Hovedproblemet er at normen som den ligger i dag er ikke finansiert for private barnehager i alle kommunene. Vi registrerer at det er mange som diskuterer ulike overgangsordninger - før det endelige stortingsvedtaket er på plass vil det være uansvarlig å begynne å ansette folk, sier Hansen, og legger til: 

– Men det som er klart, er at det kommer til å bli dramatisk hvis det ikke følger penger med. Det vil gå ut over driftsgrunnlaget til enkelte barnehager hvis de skal etterleve normen fra dag én. 

– Gitt at forslaget blir vedtatt som det foreligger i dag: Er det realistisk at dere er der dere skal være i henhold til regelverket 1. august? 

– Ambisjonen vår er alltid å etterleve loven, men det blir ekstremt krevende. Det er kort tid fra slutten av mai til 1. august. Med den korte tidsfristen vil det bli veldig vanskelig, sier han, før han avslutter: 

– Det aller viktigste er at det må komme på plass en overgangsordning for de private barnehagene. Vi støtter her PBLs løsningsforslag om at nasjonal sats må benyttes i de kommuner som ikke har tilskudd som gjenspeiler at bemanningsnormen er innført.

FUS: Forventer fleksibilitet

FUS har i dag 175 barnehager over hele landet med om lag 13.000 barn og 3.000 ansatte. Etter mange år med stor vekst og stadig flere nye barnehager, fokuserer nå FUS kjeden i stor grad på kvalitet, med målsetting om å sette en ny standard for barnehager og barnehagedrift i Norge.

– Med barnehager i 85 kommuner, så er det et stort sprik i forutsetningene, men med fokus på høy faglig kvalitet og rekruttering av de mest kompetente medarbeiderne og lederne, så mener vi dette er innen rekkevidde, sier Hege Cecilie Eikseth, som nylig gikk fra Oslo Kommune til FUS som ansvarlig for pedagogikk og faglig utvikling, før hun legger til: 

– Nye personalnormer er også en utfordring for FUS selv om vår størrelse gir større økonomisk og organisatorisk fleksibilitet enn hva tilfellet er for de mindre aktørene.

– Gitt at vi må forholde oss til ulike fortolkninger i hver kommune, så er vi positive til klarere regler, og jobber med den enkelte barnehage for å finne optimale løsninger når det gjelder barnetall og grunnbemanning, sier Peter Nylund, Økonomisjef i FUS kjeden.

– Hvor mange ansatte må dere være 1. august?  

– FUS forventer å øke pedagogisk bemanning med 12,1 prosent som et resultat av ny pedagognorm, mens en ny bemanningsnorm vil anslagsvis gi en netto økning i assistent-årsverk på 2,6 prosent.

– Hvordan skal dere løse dette, og vil dere være i mål i henhold til ny norm 1. august?

– FUS satser sterkt på rekruttering frem mot 1. august, men forventer noe fleksibilitet fra kommuner hvor lokale forhold gjør overgang til nye normer vanskelig.

Hege Cecilie Eikseth presiserer:

– Kun en håndfull av våre barnehager trenger flere enn én ny pedagog, så i det store og hele forventer vi at alle kommer i mål.

– Vet dere allerede nå at dere vil bli nødt til å søke om dispensasjon for enkelte barnehager? 

– Der det er naturlig, vil vi søke om dispensasjon, for eksempel i tilfeller hvor assistenter allerede er i utdanning. Utover dette er ikke dispensasjoner en del av vår strategi for å imøtekomme nye normer.

Heller ikke i FUS-barnehagene kommer tilpasningen til de nye reglene til å gå smertefritt: 

– Vi vet hva de nye normene betyr i økte personalkostnader og regner fortløpende på hva eventuelle tilstramminger vil bety for den enkelte barnehage, sier Peter Nylund, og fortsetter:

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.
Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

– Flere av våre barnehager vil sannsynligvis tape penger de neste to årene, men vår finansielle posisjon gjør oss i stand til å støtte disse barnehagene, og om nødvendig ta de nødvendige grep for å komme styrket ut av denne prosessen.

Kanvas: Avventer til den er finansiert

Kanvas er landets største barnehagestiftelse med ideelle formål, og består av i alt 64 barnehager i til sammen 13 kommuner. I dag har de ifølge hjemmesiden 1200 engasjerte medarbeidere. Men hvor mange må de være 1. august? 

Daglig leder Robert Ullmann svarer:

Slike valg kan vi ikke gjøre på så kort varsel

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas

– Med ny bemanningsnorm må vi øke antall medarbeidere med om lag 70. Men: Vi vil avvente med å innføre ny bemanningsnorm til den er finansiert. Det er så enkelt som det. Vi forventer nå at vi får klare instrukser fra Kunnskapsdepartementet om hvordan vi skal løse dette. Stiftelsen har ikke pengene til å lønne flere ansatte uten å ta ned kvaliteten på andre områder, sier Ullmann, før han legger til: 

– Vi i stiftelsen Kanvas er positive til ny norm, gitt at den er finansiert. Det vil sikre høyere barnehagekvalitet på tvers av kommunene. Men blir normen vedtatt slik den ligger nå, er den underdekket med mange millioner. 

– Hvordan tenker dere å løse dette i praksis, uten finansiering? 

– Vi må se på vår egen virksomhet, og hvordan vi har driftet den de siste 30 årene. Som at vi har valgt en pedagogandel på 50 prosent, at vi har en tilstedeværende leder i hver barnehage, at vi setter inn vikar ved behov, og at vi har et vaktmesterteam som sørger for vedlikehold av barnehagene. Alt dette skal finansieres. Derfor har vi i dag et snitt på 6,4 voksne per barn i våre barnehager. Dermed blir dette et stort dilemma. Skal vi innføre en bemanningsnorm slik den er foreslått, må det gå på bekostning av noe. Vi ønsker ikke å begynne å si opp barnehagelærere og styrere, det vil være stikk i strid med andre nasjonale føringer, sier Ullmann. 

– Er det realistisk at dere er der dere skal være i henhold til regelverket 1. august, gitt at normen blir vedtatt som foreslått? 

– Nei. Det er en umulighet. Det vil føre til en vesentlig omdisponering av de ansatte. Slike valg kan vi ikke gjøre på så kort varsel, sier Ullmann, før han fortsetter: 

– Men hva gjør man da? Det er en ganske krevende situasjon for både kommunale og private barnehager å havne i; når regjeringen sier at dette skal dere gjøre, mens vi svarer det kan vi ikke. Vi kommer til å fortsette å jobbe med å påvirke både regjeringen og Stortinget for en fullfinansiering av bemanningsnormen i revidert budsjett og kommende statsbudsjett.

Ullmann understreker at dette ikke bare handler om de store barnehagekjedene. 

– Når vi snakker med kommunene og spør hvordan de skal løse dette, svarer de: Det vet vi ikke. Vi har ikke de pengene. 

– Vet dere allerede nå at dere vil bli nødt til å søke om dispensasjon for enkelte barnehager? 

– Vi ønsker jo ikke mulighet til å søke om dispensasjon. Vi ønsker en overgangsordning med målrettet finansiering. Det er veien å gå. Dispensasjon er bare å hule ut hele målet med endringen i regelverket. 

Powered by Labrador CMS