FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Høringen: Støtter dato for opprykk til storbarn

FUB støtter forslaget om at et barn regnes som tre år fra august det året det fyller tre år. «Dette vil være et tiltak som bidrar til å hindre at barnehager kan regne barn som fyller tre år sent på året som treåringer tidlig i året», skriver FUB i sitt høringssvar.

Publisert Sist oppdatert

Her er høringssvaret til FUB:

Høring av endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Høringssvar fra Foreldreutvalget for barnehager:

FUB takker for invitasjonen til å avgi høringssvar på endringer i barnehageloven, mottatt 22.6.2017.

De siste årene har forskningen bekreftet at gode barnehager har stor betydning for barns trivsel og utvikling. FUB mener at de minste barna må sikres et godt barnehagetilbud av høy standard der trygghet, gode relasjoner, lek, læring, opplevelser, varm omsorg, trivsel og utvikling er viktige grunnelementer. FUB er opptatt av at barnehagen har en egenfunksjon og ivaretar sentrale verdier. God omsorg og lek er viktige kjerneverdier. Lek har en verdi i seg selv og er betydningsfullt både som uttrykksform og arena for uformell læring.

Mange nok ansatte og kvaliteten på kompetansen hos de ansatte er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagen skal være et tilbud til alle barn med ulike forutsetninger og bakgrunner. Barn med samisk eller annen kulturell og språklig bakgrunn og barn med funksjonsnedsettelser skal ha et likeverdig og profesjonelt barnehagetilbud. De minste barna kan nødvendigvis ikke selv sette ord på innholdet og kvaliteten på tilbudet, og har behov for pedagoger med en solid praksis som er fundert på et bredt og kvalitativt teorigrunnlag.

I høringsnotatet foreslås det at forholdstallet mellom ansatte og barn bør være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. FUB støtter dette som et minimumskrav. Imidlertid bør bestemmelsen ses i sammenheng med barnehagens åpningstid. Barnehagen har flere småbarn, flere barn har full plass og flere foreldre leverer tidligere og henter senere nå sammenlignet med tidligere. Hente- og bringesituasjonen er viktige arenaer for dialogen mellom hjem og barnehage, og overlevering av praktisk og pedagogisk informasjon om innholdet i barnehagen. Dessuten er det i begynnelsen og slutten på dagen som barnet er mest sårbar og har behov for ekstra støtte fra de ansatte.

Gode relasjoner og mange nok og gode nok ansatte er avgjørende for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen. FUB mener at det må være et krav at minimumsnormen for bemanning gjelder i hele barnehagens åpningstid, slik at det ikke kan planlegges med flere barn per voksen i deler av dagen.

FUB støtter departementets forslag om at et barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. Dette vil være et tiltak som bidrar til å hindre at barnehager kan regne barn som fyller tre år sent på året som treåringer tidlig i året. Flere barnehager regner barna som tre år hele det året de fyller tre år. Mange foreldre henvender seg til FUB fordi barnehagen ønsker å flytte barn som er under tre år over på storebarnsavdelinger. Dette skjer til tross for at foreldrene mener at barnet selv ikke er moden for å være i store grupper med færre voksne, og i mange tilfeller er ikke engang foreldrene forespurt. Årsaken for å flytte barna oppgis å være av økonomisk karakter slik at barnehagen kan ta inn flere barn.

Departementet foreslår også at kravet til den pedagogiske bemanningen bør skjerpes, slik at det maksimalt kan være sju barn under tre år eller 14 barn over tre år per pedagogisk leder. FUB støtter at kravene skjerpes, og at antallet er tydelig beskrevet i forskriftsteksten. FUB mener at dette vil styrke barnehagen som en profesjonell virksomhet og støtter opp om at barnet og barndommen har egenverdi.

FUB støtter også forslaget om at det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehage, skole og SFO om å utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole/SFO. SFO er en viktig arena for utvikling av læring og det sosiale fellesskapet og det er derfor helt nødvendig at det nå blir krav om et formelt samarbeid.

FUB minner om at foreldrene må involveres i dette arbeidet på en god måte, både gjennom at rådsorganene får gi innspill i det lokale planarbeidet, men også at foreldrene til det enkelte barn blir tatt med på råd om en best mulig overgang for sitt barn. FUB støtter for øvrig formuleringen i rammeplanen for barnehagen om at barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen, og mener denne kan framheves i ny lovtekst. FUB mener det er en forutsetning for barns trivsel at dette arbeidet er gjensidig og skjer i samarbeid.

FUB har i tidligere høringssvar ytret ønske om en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med forskrifter. For eksempel kan lovverket rundt bestemmelsene om pedagogisk leder og pedagogisk bemanning virke uklart. Vi mener det er på høy tid å se hele lovteksten i sammenheng. Barnehagen er den viktigste arenaen for tidlig innsats for småbarnas trivsel og utvikling.

FUB ønsker lykke til med det videre arbeidet!

Med vennlig hilsen

Marie Skinstad-Jansen, leder

Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver

Powered by Labrador CMS