Martin Henriksen (Ap) er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Foto: Bernt Sønvisen, Ap

Utfordret statsråden om normer og finansiering

Arbeiderpartiets Martin Henriksen tok spørsmålene om barnehagenes utfordringer ved innføring av bemanningsnorm opp i Stortingets spørretime.

Publisert

- President, jeg takker for svaret, men det var ikke det jeg spurte om, sa Martin Henriksen da han for tredje gangen tok ordet i ordskiftet om innføring av bemanningsnorm i barnehagene.

I sitt spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i spørretimen onsdag tok Henriksen opp bekymringen som særlig de minste private barnehagene opplever ved innføring av bemanningsnorm.

Tror ikke på videre drift

Én av fire av de minste barnehagene oppgir i en spørreundersøkelse utført av PBL, at de tror grunnlaget for videre drift ikke er til stede dersom bemanningsnormen blir innført 1. august uten at det følger ekstra finansiering med.

Martin Henriksen fulgte opp med å ta opp PBLs ønske om en gjennomgang av hele finansieringssystemet for barnehagesektoren i forbindelse med innføringen av normene.

Jan Tore Sanner ga i sine svar uttrykk for at finansieringen av både pedagognorm og bemanningsnorm er på plass.

- Det vi har gjort er at vi har sikret en overgangsordning i finansieringsforskriften, som sikrer at de private barnehagene får kompensert økte utgifter som følge av styrket pedagognorm. Vi sikrer også at det blir en dispensasjonsmulighet, slik at hvis det er kritisk for barnehagens videre drift er det mulighet for kommunen til å gi dispensasjon fra normen, sa Jan Tore Sanner.

Gikk til motangrep

Etter at Henriksen for andre gang hadde spurt om regjeringen er åpen for å se på finansieringssystemet, svarte Sanner:

- Man skal alltid være åpen for å se på finansieringssystemet. Men hadde det vært opp til Arbeiderpartiet, så hadde man strammet inn for de private barnehagene.

Sanner mener Arbeiderpartiet har gått inn i en merkelig rolle gjennom at partiet «angriper de private barnehagene i én debatt, mens man nå forsøker å framstå som de private barnehagenes viktigste venn.»

Her er det som ble sagt i spørretimen:

Martin Henriksen (Ap):

- President. Innføring av bemanningsnorm er viktig for å sikre kvalitet for alle barn i barnehagen. Lek, læring, utfordringer, omsorg, et trygt fang å sitte på når det trengs forutsetter nok voksne. Derfor har Arbeiderpartiet i mange år ønsket å få på plass en bemanningsnorm. Det som skjer nå er at regjeringens innføring av bemanningsnormen, som burde være en udelt positiv sak, skaper usikkerhet. Kommunene må oppfylle kravene innen august, men mangler ennå konkrete svar fra regjeringen. Både KS og lokale folkevalgte, som statsrådens partifelle i Kristiansand, ordfører Harald Furre, mener regjeringen underfinansierer bemanningsnormen, og er særlig bekymret for de private barnehagene.

- Den mest alvorlige bekymringen er at i en undersøkelse fra Private barnehagers landsforbund sa nylig én av fire små barnehager at innføring av pedagognorm og bemanningsnorm kan bety at de må legge ned. Hele 44 prosent av de små barnehagene svarer at de er usikre på om de vil klare å drive videre. Regjeringens svar har vært at de mener at bemanningsnormen er finansiert fordi den er oppfylt i gjennomsnitt. President, administrerende direktør i PBL uttalte på sin side for to uker siden at «konsekvensen av det som skjer nå er at staten skviser de små og enkeltstående som deretter blir kjøpt opp, så hvis politikerne ønsker å ivareta mangfoldet i eierskap, må de se nærmere på dette».

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister.

- President, Arbeiderpartiet er en sterk tilhenger av bemanningsnorm, men vi er opptatt av å få en norm som fungerer, som gjør barnehagene bedre og som ikke svekker de små og ideelle barnehagene. Deler statsråden de små og ideelle barnehagenes bekymring når de sier at regjeringens utforming og gjennomføring av bemanningsnormen kan bety at 25 prosent av dem må legge ned, og hva vil statsråden i så fall gjøre med det?

Jan Tore Sanner (H):

- President, jeg håper at Arbeiderpartiet også er enige i at vi skal ha både en bemanningsnorm for å sikre at det er tilstrekkelig antall voksne i barnehagen, og at vi skal ha en pedagognorm som sikrer at vi har tilstrekkelig antall pedagogisk utdannede. Det er viktig for at vi skal ha trygge, gode barnehager, hvor barna trives, hvor barna kan leke, men også sikre god språkutvikling hos barna våre. Vi vet at barnehage er viktig for barna.

- Så er det riktig at de private barnehagene har vært bekymret for om denne normen vil kunne være kritisk for de aller minste barnehagene. Det vi har gjort er at vi har sikret en overgangsordning i finansieringsforskriften, som sikrer at de private barnehagene får kompensert økte utgifter som følge av styrket pedagognorm. Vi sikrer også at det blir en dispensasjonsmulighet, slik at hvis det er kritisk for barnehagens videre drift er det mulighet for kommunen til å gi dispensasjon fra normen. Det er to viktige grep som er tatt, både gjennom finansiering og dispensasjonsmulighet.

- Jeg skal ha et møte med de private barnehagene snarlig hvor vi skal ha dialog om dette. Vi kommer selvsagt til å følge også denne utviklingen videre fremover, for det er viktig at vi har et mangfold i barnehagetilbudet. Det er viktig at vi får både pedagog- og bemanningsnormen på plass for å sikre god kompetanse og tilstrekkelig antall voksne. Det er viktig at barna trives i barnehagen og at barna får muligheten til å utvikle seg i barnehagen.

Martin Henriksen (Ap):

- President, mange - inkludert meg – vil nok si at det er bedre å ha en skikkelig utredet og skikkelig innført norm slik at man slipper dispensasjoner og unntak og å ha nærmest en halv norm innført. Bekymringen til KS, PBL og andre mener jeg er et veldig sterkt signal som taler for at regjeringen må gå i dialog med sektoren.

- Dersom regjeringen og kunnskapsministeren ikke ønsker å gjøre noe med finansieringen av midlene, er ett av grepene kunnskapsministeren kan ta å lytte til blant andre PBLs ønske om en gjennomgang av finansieringssystemet. For det er også utfordringer med dagens finansieringsmodell. Private barnehager får sitt tilskudd basert på to år gamle tall. De får i utgangspunktet pengene om to år, men skal oppfylle normen fra august. Arbeiderpartiet mener dette kravet aktualiseres gjennom innføringen av en pedagognorm.

President, nå vet jeg ikke om representanten fulgte med på svaret mitt.

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister

- Når statsråden blir konfrontert med tall som sier at én av små fire private barnehager sier at de kan måtte legge ned, vil statsråden avvise eller være åpen for å foreta en gjennomgang av finansieringssystemet, slik at man kan sikre de små og ideelle?

Jan Tore Sanner (H):

- President, nå vet jeg ikke om representanten fulgte med på svaret mitt. Men hvis representanten Henriksen hadde gjort det, så ville han hørt at jeg nettopp sa at det er opprettet en overgangsordning i finansieringsforskriften som sikrer at de private barnehagene får kompensert økte utgifter som følge av normen. Med andre ord: Dette har vi gjort, president.

President, jeg takker for svaret, men det var ikke det jeg spurte om.

Martin Henriksen (Ap), stortingsrepresentant

- Og så er det en litt underlig posisjon Arbeiderpartiet har plassert seg i, som et rent kommentator-parti, hvor man angriper de private barnehagene i én debatt mens man nå forsøker å framstå som de private barnehagenes viktigste venn. I én debatt ønsker man skjerpede normer, mens det nå virker som om Arbeiderpartiet vil at vi skal utsette innføringen av normen. President, vi gjennomfører fordi det er viktig for barna i barnehagen at det er tilstrekkelig antall voksne, at det er tilstrekkelig antall pedagoger. Det er viktig for at barnehagen skal være trygg, men også for at barna skal ha muligheten til å utvikle seg i barnehagen.

Martin Henriksen (Ap):

- President, jeg takker for svaret, men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte ikke om overgangsordninge. Jeg spurte blant annet om PBL sitt ønske om å gjennomgå finansieringsordningen som sørger for at vi blant annet ivaretar de små og ideelle barnehagene. 13. november 2017 sendte PBL en henvendelse til statsråden. I dag har PBL sendt brev til hele utdanningskomiteen der de kritiserer at statsråden og regjeringen ennå ikke har svart på det brevet.

- Noe av grunnen til bekymringen, både fra PBL og mange kommuner, inkludert statsrådens partifelle i Kristiansand, som mener normen er underfinansiert, er at den ikke er skikkelig utredet. For tre år siden foreslo Arbeiderpartiet at regjeringen burde legge fram en plan for denne innføringen slik at man er godt forberedt. Det stemte regjeringen ned. Denne saken viser at det er viktig å være godt forberedt, slik at blant annet kommuner og private barnehageeiere er forberedt på det som kommer. Så jeg har lyst til å gjenta spørsmålet om statsråden er åpen for å foreta en gjennomgang av finansieringssystemet?

Jan Tore Sanner (H):

- President, man skal alltid være åpen for å se på finansieringssystemet. Men hadde det vært opp til Arbeiderpartiet, så hadde man strammet inn for de private barnehagene. Jeg merker meg jo at representanten Henriksen konsekvent snakker om de «små og ideelle» barnehagene. De små og ideelle barnehagene er veldig fine og viktige og en del av mangfoldet. Men jeg tør minne om at halvparten av barna går i private barnehager.

- Representanten snakker konsekvent ikke om «de private», og det skyldes jo kanskje at Arbeiderpartiet ønsker å stramme inn overfor de private barnehagene. Både bemanningsnormen og pedagognormen har vært varslet i lang tid. Det er god tid for kommunene og  for barnehageeierne til å forberede seg på denne reformen, men igjen ser vi at Arbeiderpartiet setter seg i kommentatorstolen. Man liker å kritisere, men har få egne alternativer.

Powered by Labrador CMS