DEBATT

Innleggsforfatteren mener at bemanningsnormen slik den fungerer i dag er for dårlig.
Innleggsforfatteren mener at bemanningsnormen slik den fungerer i dag er for dårlig.

«Ny regjering, men har vi virkelig troen på bedre barnehager?»

«Etter utallige saker i media og kronikker fra barnehageansatte om at vi trenger bedre bemanning, må jeg si at jeg er dypt skuffet over at regjeringen og kommunene åpenbart ikke lytter til oss», skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Denne kronikken er både et svar til mange mediesaker som er blitt publisert den siste tiden, og enda et forsøk på å få regjeringen til å lytte.

14. Oktober 2021 overtok Tonje Brenna rollen som kunnskapsminister. Til barnehage.no sier hun at det nå vil bli satset tungt på etter- og videreutdanning. De vil stille krav om minst 50 prosent barnehagelærere og øke andelen fagarbeidere til 25 prosent. Jeg forstår intensjonen, men det er ikke dette vi trenger!

Et utdanningsløft i barnehagesektoren vil på en måte gi en bedre barnehage for barna. Vi vil få et mer kvalifisert personale som har dyp teoretisk kjennskap til barnets helhetlige utvikling, og hva barna trenger for å fortsette sin utvikling. Samtidig har vi mange fantastiske assistenter i norske barnehager som har opparbeidet seg denne kompetansen gjennom sin yrkeserfaring. Videreutdanning av personalet kan prioriteres når bemanningen i barnehagene er god nok. Det er den ikke i dag!

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Marius Emil Kjørstad, barnehagelærer.</span>
Marius Emil Kjørstad, barnehagelærer.

Ofte ikke vikarer å oppdrive

I Hurdalsplattformen står det at den nye regjeringen vil forbedre bemanningsnormen ved å stille krav til vikarbruk og gjennomgå oppgavene som tar ansatte bort fra barna. Vikarer er veldig gode å ha når det er mye fravær på avdelingen/basen, men det gir en større arbeidsbelastning for faste ansatte som står igjen. Mange barn nekter vikarer å utføre stell eller gi omsorg fordi de ikke kjenner dem. Vikarbyråene virker også svært presset, og det er alt for ofte ikke vikarer å oppdrive når vi ringer. Så hva hjelper det da å stille krav til vikarbruk?

Å gjennomgå oppgavene kan lette arbeidspresset, men å ta bort plantiden eller møtene vil hindre oss i å gjøre jobben vår. Vi må planlegge, vurdere og reflektere over pedagogiske opplegg. Skrive pedagogisk dokumentasjon for synliggjøring av vår praksis for foreldrene, og som et utgangspunkt for refleksjon sammen med barna. Barna har rett til å få si sine meninger om det vi gjør i barnehagen. Vi må ta i bruk ulike kartleggingsverktøy for å sikre at alle barna har det trygt og godt, at de har venner og minst en trygg voksen i barnehagen.

Barnehagen skal sikre at:

«Vi i samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling».

Dette krever kommunikasjon med foreldrene, i foreldresamtaler og ved levering og henting. Vi må skriftliggjøre vårt arbeid rundt enkeltbarnet for å danne oss et helhetsbilde. Da er det avgjørende at vi pedagoger (alle ansatte) får tid til å reflektere sammen utenfor barnegruppen. Danning av et godt team krever at vi kjenner hverandre, har en felles måte å gjøre jobben vår på og vurderer den sammen.

Lytter ikke

I fremleggelsen av budsjettet for Trondheim kommune for neste år kommer det frem at det ikke vil bli bedre bemanning i barnehagene før tidligst 2024. Kommunen kuttet tidligere i år i vikarbudsjettet. Nå står vi oftere enn før med et antall barn per voksen som er langt utenfor bemanningsnormen.

Flere ganger i året blir det skrevet om en fraværsbekymring i barnehagene i norske medier. Flere ganger har det blitt svart at vi trenger ledere som har kapasitet til å følge opp fraværet tettere. Det jeg opplever er derimot mye fravær på grunn av fysiske plager og utmattelse som kommer av for stor arbeidsbelastning. Disse plagene i sammenheng med den ukentlige følelsen av å være utilstrekkelig kan ødelegge enhver.

I rammeplanen for barnehagen står det at:

«Barnehagen er en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv».

For å nå dette målet skal vi blant annet gi alle barna en opplevelse av å bli sett, forstått, respektert, og de skal få den hjelp og støtte de har behov for. Med dagens bemanning er dette dessverre en umulig oppgave. Vi har ikke alltid tid til å se, forstå og gi barna den støtten og hjelpen som rammeplanen for barnehagen sier vi skal. Vi pedagoger strekker oss alltid i det lengste, og våre konstante anstrengelser har i alle år vært synlig på sykefraværet i barnehagene.

Etter utallige saker i media og kronikker fra barnehageansatte om at vi trenger bedre bemanning, må jeg si at jeg er dypt skuffet over at regjeringen og kommunene åpenbart ikke lytter til oss som jobber i norske barnehager. Jeg ønsker på ingen måte å skremme foreldre med dette innlegget. Jeg ønsker igjen å sette søkelyset på den altfor dårlige bemanningen, og kjempe videre for at vi kan gi barna det de så inderlig fortjener.

Referanseliste

Powered by Labrador CMS