DEBATT

«Det er viktig at personalet får innfri sine interesser og får brukt sin personlige kompetanse i arbeidet» skriver innleggsforfatterne.
«Det er viktig at personalet får innfri sine interesser og får brukt sin personlige kompetanse i arbeidet» skriver innleggsforfatterne.

«Vi er avhengig av personalets kompetanseutvikling i barnehagen»

«Pedagogiske ledere har et stort ansvar for å videreformidle sin kunnskap», skriver fire barnehagelærerstudenter.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi er fire studenter fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet. Vi er nå på tredje året og har valgt å fordype oss i «pedagogisk ledelse i en lærende barnehage». På bakgrunn av vår fordypning ønsker vi å sette søkelys på hvor viktig det er at pedagogiske ledere arbeider kontinuerlig med kunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen.

Dette er et relevant tema å sette på dagsordenen ettersom rollen som pedagogisk leder er viktig for at organisasjonen skal gå rundt.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Solrun Berg-Sæther, June Garnes Hodneland, Susann Barlla og Tonje Kjørsvik, studenter ved Høgskulen på Vestlandet. </span>
Solrun Berg-Sæther, June Garnes Hodneland, Susann Barlla og Tonje Kjørsvik, studenter ved Høgskulen på Vestlandet.

Ansvar for å dele kunnskap

Ifølge rammeplanen har pedagogisk leder ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 16).

Gjennom flere praksisperioder har vi erfart og opplevd det å være ledere for personalet og barna i barnehagen. Dette har gjort oss bevisst på hvor viktig kunnskapsformidling er i barnehagen, ettersom vi mener barnehageansatte har et behov for utvidet kompetanse om det daglige arbeidet med barn. Etter snart 100 dager i praksis fordelt på tre år har vi observert at assistenter og vikarer ikke alltid har kunnskap om hvorfor ulike oppgaver og aktiviteter blir gjennomført i barnehagen, og viktigheten av at dette blir gjennomført for barnas omsorg, lek, danning og læring.

Våre erfaringer fra arbeid i barnehage, har vært at antallet assistenter har vært betraktelig høyere enn ansatte med barnehagelærerutdanning. Dette ser vi også i stortingsmeldingen fra 2016 «Tid for lek og læring», i denne stortingsmeldingen blir det nevnt at barnehagene i Norge består av flere assistenter enn ansatte med barnehagelærerutdanning. Antall assistenter kan omfatte både ufaglærte og personer med spesialisert yrke, som for eksempel har fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeider via videregående skole. Dette viser at de pedagogiske lederne har et stort ansvar for å videreformidle sin kunnskap til personalgruppen, ettersom det ikke blir satt noen høye krav for å arbeide som assistent i barnehagen.

For at barnehageorganisasjonen skal være en profesjonell organisasjon som tilbyr samfunnet goder, er det svært sentralt at alle ansatte i barnehagen har kompetanse om faginnholdet i barnehagen. Det er ledere, styrer og eier som har ansvaret for at personalet har den kunnskapen og de ferdighetene som trengs i arbeid med barn i barnehagen. Vi mener pedagogiske ledere burde arbeide kontinuerlig med kunnskapsformidling til ufaglærte, dette kan bli gjort gjennom spontan eller planlagt veiledning, personalmøter og planleggingsdager.

Medvirkning og demokrati

For å sikre godt arbeid med kunnskapsformidling i barnehagen, er temaarbeid og fokus på gode relasjoner blant personalet en viktig faktor for kvalitet. Som kommende barnehagelærere mener vi at det er viktig å opparbeide et godt samarbeid med andre ansatte, der vi også legger til rette for medvirkning, demokrati og et mangfoldig samfunn. Det er også viktig at personalet får innfri sine interesser og får brukt sin personlige kompetanse i arbeidet.

De norske barnehagene er sammensatte organisasjoner og det er flere viktige faktorer som spiller inn for å sikre at barnehageorganisasjonene består av god kvalitet. En sentral del av kvalitetsarbeidet som skjer i barnehagen er at personalet består av kompetente ansatte som har kunnskap om pedagogisk arbeid med barn.

Powered by Labrador CMS