Styreleder Jahn- Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen i Barnetun barnehage er fortvilte over situasjonen.
Styreleder Jahn- Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen i Barnetun barnehage er fortvilte over situasjonen.

– Ulovlig myndighetsmisbruk for å presse Barnetun ut av markedet

Både PBL og flere kommunestyrerepresentanter mener vedtaket om å ikke gi Barnetun nytt tilskudd fra høsten, kan være lovstridig. Samtidig er Brønnøy kommune klar på at både oppsigelsen av leiekontrakten og vedtaket om ikke å gi nytt tilskudd er i tråd med lovverket.

Publisert

Den private barnehagen med 38 barn og tolv ansatte står på kanten av stupet, skrev lokalavisen Brønnøysunds Avis (krever innlogging).

Først sa kommunen opp leieavtalen med Barnetun barnehage. 30. juni må de ut av lokalene i Brønnøyhallen, som de har leid siden barnehagen åpnet i 1987. 15. januar i år ble det gjort et politisk vedtak om at det på grunn av overkapasitet i Brønnøy ikke godkjennes nye søknader om kommunalt tilskudd for barnehageåret 2020/2021.

Nå har barnehagen søkt om både ny godkjenning og tilskudd til drift. Med bakgrunn i det ferske politiske vedtaket ble søknaden om driftstilskudd avslått, begrunnet med nedgang i barnetall og at kommunale Flaggstanghaugen barnehage med 66 plasser ble nedlagt høsten 2019. 

Barnetun har også søkt om ny godkjenning for å drive videre i andre lokaler fra høsten 2020. Den søknaden er ikke ferdig behandlet, men i praksis vil en eventuell godkjenning ikke ha så mye å si så lenge det ikke medfølger et vedtak om videre kommunalt tilskudd. 

Dette betyr nok kroken på døra for oss, sa styrer Linn Almendingen til barnehage.no i forbindelse med at saken om godkjenning av nye barnehager var oppe i formannskapet. 

– Selv om vi skulle få godkjenning, vil vi jo ikke kunne drifte mer enn i noen måneder uten tilskudd. 

Brønnøy kommune annonserte i forrige uke hovedopptaket i kommunale og private barnehager for 2020/2021. Barnetun er blant barnehagene man kan søke seg til, men det er presisert at kommunen tar forbehold om endring i barnehagestrukturen.

– Foreldrene ønsker jo å være her, og signaliserer at de kommer til å søke seg til oss, sier Almendingen. 

– Kommunen har hatt en klar agenda

I et brev fra PBL til Brønnøy kommune stilles det spørsmål ved lovligheten i vedtaket som formannskapet gjorde 15. januar, satt i sammenheng med at leiekontrakten utløper: 

– Vi stiller oss undrende til rådmannens saksforberedelse. Det framlagte er ikke i tråd med forvaltnings- og kommunelovens krav til forsvarlig saksopplysning, som igjen får store konsekvenser for tredjeparter. Vedtaket bygger i hovedsak på overkapasitet på barnehageplasser og kommunens planlagte kostnadsredusksjon på 3,6 millioner kroner knyttet til barnehagesektoren for 2020, skriver advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen. 

Han er også sterkt uenig i framgangsmåten til kommunen i saken: 

– Det er tydelig at kommunen har hatt en klar agenda, og kommunen har tatt en rekke samtidige skritt som er ment å forhindre barnehagen fra å kunne etablere seg i andre lokaler. Deretter tok kommunen raskt initiativ til å overføre barna i Barnetun til egne barnehager, skriver han. 

– Oppsigelsen av leieavtalen må ses i sammenheng med øvrige tiltak fra kommunens side. (...) Når forholdene ses i sammenheng, er oppsigelsen av leieavtalen et ledd i et ulovlig myndighetsmisbruk, hvor formålet har vært å presse barnehagen ut av markedet. Når utleievirksomheten på denne måten er nært forbundet med utøvelse av offentlig myndighet, er kommunen underlagt visse forvaltningsrettslige krav, skriver han videre. 

Videre kommer det fram at PBL ser svært alvorlig på forholdet, og anser det som en grov krenkelse av barns rettigheter. 

Krever lovlighetskontroll

Det er ikke bare PBL som reagerer på lovligheten i vedtaket: Kommunestyrerepresentanter fra Rødt, Venstre og SV krever nå lovlighetskontroll av vedtaket om å ikke innvilge nye tilskudd til barnehager i Brønnøy.

– At Barnetun må ut av lokalene, og dermed må søke om både godkjenning og tilskudd på nytt, synes jeg skurrer litt. Jeg skjønner ikke at ikke dette er regulert i barnehageloven, sier Liv Astrid Bang (V). 

– Det andre er at man i vedtaket forskutterer at Barnetun kommer til å få avslag på søknaden om nytt tilskudd. Rådmannen sier at lovverket ikke gir rådmannen anledning til å justere for nedgangen i barnetall i private barnehager. Men i praksis er det jo nettopp det som skjer. Det virker som om de har funnet et smutthull i lovverket. Et smutthull eller en feil, fortsetter hun. 

Bang sier hun er inneforstått med at antallet barnehageplasser i Brønnøy kommune må tas ned på grunn av både økonomi og nedgangen i barnetall. 

– Men Barnetun er en attraktiv barnehage som driver godt, og har fulle ventelister. Samtidig vet man at om Barnetun skulle få drive videre, er konsekvensen at kommunen må legge ned en av sine barnehager. Likevel: Rett skal være rett. Vedtaket innebærer at en privat barnehage blir lagt ned mot sin vilje, og at de ikke har kotroll over sin egen situasjon. Det kan tyde på at det er en svakhet ved regelverket, sier hun. 

Kommunen står fast på vedtaket

Debatten om Barnetun har også funnet vei til leserbrevspaltene i Brønnøyunds Avis. I et innlegg publisert før helga, klargjør oppvekstsjef Cathrine Theting hva som er kommunens ståsted i saken: 

Etter gjentatte avisoppslag, brev sendt til alle våre politikere og engasjerte leserinnlegg fra frustrerte foresatte er det behov for å rydde og si noe om hva som er fakta i saken rundt barnehagetilbudet i Brønnøy, innleder hun med. Videre skriver hun: 

I saken om kutt i barnehagesektoren, som i utgangspunktet var en prinsipiell sak, ble det altså vedtatt at kuttet skulle gjøres ved å ikke gi nye tilskudd. Formannskapet ønsket å legge til et punkt om å gå i dialog med Barnetun om virksomhetsoverdragelse for å sikre de ansatte. Vedtaket var enstemmig, men er nå sendt til lovlighetskontroll.

Lov om barnehager er en av de lovene som styrer vårt handlingsrom som barnehagemyndighet. Klageinstans i administrative vedtak er Fylkesmannen i Nordland. Vi har, på bakgrunn av saken om fremskrevne barnetall, avslått Barnetuns søknad om nytt driftstilskudd og det er nå opp til styret i Barnetun om de vil påklage avgjørelsen til fylkesmannen. Vedtaket er basert på gjeldende lovverk, på faktabaserte barnetall og på kommunestyrets vedtak om hvor stor buffer vi skal ha i barnehagesektoren i Brønnøy – at det føles urettferdig for de som blir rammet har jeg ingen problemer med å forstå.

Les hele innlegget her

I det opprinnelige vedtaket fra formannskapet i Brønnøy, var det også tatt med et punkt to: Rådmannen får i oppdrag å innlede forhandlinger om en virksomhetsovertakelse av Barnetun barnehage.

– Det er nå strøket, etter å ha vært oppe til ny behandling, sier oppvekstsjefen til barnehage.no. 

Hun er videre klar på at det fra kommunens side ikke er noen tvil om at leieavtalen opphører 30. juni, og at Barnetun da må ut av lokalene. 

Men i et brev til kommunen, datert 4. februar, skriver PBL-advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen:

Barnehagen fastholder sitt standpunkt, og anser seg ikke forpliktet til å fraflytte lokalene fra 1. juli 2020. Barnehagen vil fortsette sin virksomhet i de samme lokalene i barnehageåret 2020/2021, være med i ordinært opptak, og Brønnøy kommune plikter å yte tilskudd i henhold til godkjenningen jf, barnehagelovens paragraf 14 første ledd. Dersom kommunen har til hensikt å be namsmannen kaste ut barnehagen, vil saken bringes inn for domstolene med begjæring om midlertidig forføyning, samt oppsettende virkning inntil endelig dom foreligger

Hvordan stiller kommunen seg til at saken kan ende i retten? 

– Vi må forberede oss på alle tenkelige muligheter. Men Brønnøy kommune er klar på at oppsigelsen av leiekontrakten er gyldig, og det er et varsel barnehagen har hatt god tid på å forberede seg på, sier Cathrine Theting, som henviser til rådmannen for ytterligere kommentar. 

Vil kjempe for livets rett

Det har vært barnehagedrift i Brønnøyhallen i 33 år. Da Barnetun ble etablert i 1987 var hundre familier uten barnehageplass.

I dag er situasjonen en helt annen: I Brønnøy har barnetallene gått markant ned de siste årene og vi har gått fra lange ventelister til overkapasitet på over 100 plasser på få år. Analysen av hvordan plassbehovet er i dag og for årene framover, viser at kommunen vil være tjent med å ta ned antallet plasser i sektoren og kommunen har også ansvar for å se hele tilbudet under ett, skriver kommunen blant annet i vedtaket om ikke å gi driftstilskudd til Barnetun fra 1.7.2020. 

Både Brønnøy kommune og styrer Linn Almendingen er enige om at leiekontrakten utløper 30. juni i år. De er heller ikke uenige i at Barnetun tidligere har fått tilbud om å leie andre lokaler.

Men: 

– Situasjonen ble jo en helt annen når kommunen vedtok at vi måtte søke om tilskudd på nytt, som om vi var en helt nyetablert barnehage, sier Linn Almendingen. 

I forrige uke var det foreldremøte i barnehagen, der saken var oppe til diskusjon. Styreren forteller om bred støtte fra foreldrene. 

– De er enige med oss i at det er ikke riktig av kommunen å gjøre det de nå gjør. Vi vil kjempe for livets rett så lenge vi kan.

Flerer av foreldrene har også engasjert seg i saken, blant annet i form av leserbrev i lokalavisa. Almendingen forteller også at saken blir tatt opp i kommunestyret onsdag denne uka, i form av et spørsmål i spørretimen fra en far i barnehagen. 

– Jeg er også veldig glad for at saken skal behandles i kontrollutvalget, at politikerne tar initiativ for å finne ut om dette er gjort på riktig måte, sier hun. 

Powered by Labrador CMS