Dersom Bærum åpner for en kompensasjon for redusert åpningstid som skyldes Covid-19, så vil dette kunne gi en uheldig presedens for andre, påpeker kommunedirektøren.

Dersom Bærum åpner for en kompensasjon for redusert åpningstid som skyldes Covid-19, så vil dette kunne gi en uheldig presedens for andre, påpeker kommunedirektøren.

Betalte 7 millioner kroner for barnehagetilbud de ikke fikk

Kommunedirektøren i Bærum har utredet kostnadene ved å gi foreldrene kompensasjon for redusert tilbud i barnehagene som følge av Covid-19.

Publisert Sist oppdatert

Mye koronasmitte og høyt fravær blant ansatte. Det var bakgrunnen for at barnehager og SFO i Bærum reduserte tilbudet sitt i desember og januar, skriver Budstikka (krever innlogging).

I januar fikk Rødt-representant Stein Stugu svar fra kommunedirektøren om at regelverket gir kommunen anledning til å kreve full betaling til tross for redusert tilbud.

Rett, ikke plikt

Stugu ønsket utdypning, og etter anmodning fra formannskapet i Bærum har kommunedirektøren nå lagt fram en sak, der det bekreftes at regelverket gir kommunen rett til å kreve full betaling for perioden hvor tilbudet i barnehager og SFO har vært redusert som følge av smittesituasjonen/smittevernhensyn, men at kommunen ikke har plikt til å kreve full betaling.

Kommunedirektøren antar at eventuelle kompensasjonsordninger for barnehagene også vil måtte omfatte foreldre som har fått redusert tilbud i private barnehager, men understreker at dette er et spørsmål som eventuelt vil måtte utredes nærmere ved behov.

Saken inneholder også et estimat på hva forholdsmessig reduksjon i foreldrebetaling vil koste, dersom det skal tilsvare reduksjonen i åpningstid som tallfestes til cirka 20 prosent. Beregnet kostnad er 7,1 millioner kroner. Dersom de som betaler for fulltidsplass skulle fått reduksjon ned til det som utgjør deltidstilbud, utgjør det en beregnet kostnad på 2,1 millioner kroner.

For SFO anslås kostnaden til 6,5 millioner kroner.

Anbefales ikke

Ikke å anbefale, mener kommunedirektøren, som ikke kjenner til at andre kommuner som har hatt redusert tilbud grunnet smittesituasjonen/smittevernhensyn i desember og januar, har gitt økonomisk kompensasjon for dette. Det vises også til kontakt med flere andre store kommuner, deriblant nabokommunen Asker som ikke gir kompensasjon for redusert tilbud.

Dersom Bærum åpner for en kompensasjon for redusert åpningstid som skyldes Covid-19, så vil dette kunne gi en uheldig presedens for andre kommuner. Kompensasjon vil også medføre omfattende administrative oppgaver, og det er usikkert om den statlige kompensasjonsordningen til kommunene vil dekke det, påpeker kommunedirektøren.

Hovedutvalg for barn og unge i Bærum, vedtok enstemmig å ta saken til orientering. Den står på formannskapets sakskart onsdag ettermiddag.

Dette sier lovverket

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19:

§ 4. Foreldrebetaling

Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale etter ordinære regler i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen.

Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis kompensasjon for dekning av kostpenger. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen.

Powered by Labrador CMS