Bildet er fra Askeladden Steinerbarnehage i Hurum.
Bildet er fra Askeladden Steinerbarnehage i Hurum.

Steinerbarnehageforbundet: Tilskuddene må i større grad speile kostnadene

Barnehageloven skal endres. Så langt har 163 sendt inn sin mening om regjeringens forslag. 

Publisert

Nytt nasjonalt tilsyn, stramme inn pensjonstilskuddene og hindre barnehagekonsernene i å drive annen virksomhet enn barnehage. Det er noen av endringene regjeringen foreslo da ny barnehagelov ble sendt på høring i april.

Fredagen går fristen ut for å si sin mening.

Dette er Steinerbarnehageforbundets høringssvar i forbindelse med endring i Barnehageloven og dens forskrifter.

Kommentar til innledningen:

 Steinerbarnehageforbundet tilslutter seg uttalelsene om behov for reguleringer og endringer i Barnehageloven og dens forskrifter.

Gode barnehager er viktige for barns trygghet, velvære og utvikling. Kvaliteten og oppfølgingen barna får i barnehagene er viktig for at de skal få leke, øve på sosialt samspill og utvikle seg. For sårbare barn eller barn med minoritetsspråklig bakgrunn, er gode barnehager og et godt leke- og læringsmiljø ekstra viktig for å sikre god utvikling.

Regjeringen har løftet kvaliteten i barnehagene gjennom flere store endringer de senere årene. Den nye rammeplanen for barnehager gir tydelige føringer for hvordan barnehagene skal gi barna rom for å utforske og for å utvikle og utfolde seg. Regjeringen har skjerpet kravet til andelen barnehagelærere og innført et minstekrav til bemanningstetthet for å sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø.

– Må ha bærekraftig økonomi

Steinerbarnehageforbundet tilslutter seg Regjeringens syn i at det er viktig å ha et tydelig regelverk som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. Samtidig må private barnehager ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd til å sikre stabil og forutsigbar drift og mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i barnehagen.

Steinerbarnehageforbundet mener ideen om at det må være en mangfoldig barnehagesektor er svært viktig. Det innebærer at det skal være rom for barnehageeiere av ulike størrelser og eierformer og pedagogiske profiler. Dette bidrar til kvalitetsutvikling, lokal tilpassing og med valgfrihet for familiene.

Det er nødvendig å gi forutsigbare tilskudd til nye etableringer for å nå målene om mangfold i sektoren, økt kvalitet i både kommunale og private barnehager og reell valgfrihet for foreldrene. Disse nye etableringer kan med fordel være ideelle.

Vil flytte ansvar for dispensasjoner

Steinerbarnehageforbundet mener det er fornuftig å flytte dispensasjonssøknader til et egnet organ utenfor kommunen.

Når kommunen gir kommunale barnehager dispensasjon fra bemanningskravene, påvirker dette også driftstilskuddet til de private barnehagene. Oppgaven med å behandle denne typen dispensasjonssøknader skiller seg derfor fra flere av de andre oppgavene som kommunen utfører som lokal barnehagemyndighet.

For å styrke tilliten til systemet mener vi at ansvaret for å behandle dispensasjonssøknader skal flyttes til et uavhengig organ.

Steinerbarnehageforbundet setter pris på at Regjeringen ønsker å videreutvikle finansieringssystemet, slik at tilskuddene i større grad enn i dag gjenspeiler kostnadene i barnehagene. Dette kan gjøre det mulig å drive små private barnehager.

Vil styrke mangfoldet

Kommentar til de enkelte endringsforslagene:

Departementets syn på tilskudd til nye private barnehager.

Steinerbarnehageforbundet mener det bør væremulig å opprette nye, ideelle barnehager som skal motta tilskudd. Dette for å styrke mangfoldet i sektoren.

For at barnehagen skal regnes som ideell, må barnehagen reinvestere eventuelle overskudd i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd med barnehagens formål.

Alle private barnehager må få fullfinansiert de vedtatte nasjonale normer for pedagog - og bemanningstetthet, og fremtidige krav til kvalitet i barnehagen, før kravene skal være innfridd.

Froeldrenes frihet under press

Dagens finansieringsmodell truer mangfoldet av tilbud i barnehagesektoren. Foreldrenes frihet til å velge det barnehagetilbudet som passer deres barn best, er satt under press. Dagens finansieringsmodell er basert på kommunale barnehagekostnader med to års etterslep. Det holder ikke for økonomien og forutsigbarheten i private barnehager.

Steinerbarnehageforbundet mener dette er en fornuftig tilnærming til en mer rettferdig tilskuddsordning, og vi vil også legge til følgende kommentarer:

  • Foreldrebetaling og søskenmoderasjon: De private barnehagene forskutterer månedlig for redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Refusjon fra kommunen utbetales hvert halvår, nærmere bestemt i juni/ juli, og januar/ februar påfølgende barnehageår. For 2018 ble det også til enkelte barnehager utbetalt refusjoner så sent at de ikke kom med i årsregnskapet for gjeldende år.
  • Støtteassistent med utgangspunkt i barnehageloven § 19 a og g: Dersom barn har vedtak om støtteassistent, gjelder samme forskutteringsordninger som for redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. De private barnehagene forskutter lønn for opptil 7 måneder før refusjon foreligger. Dette, sammen med forskuttering av både foreldrebetaling og søskenmoderasjon, gir svekket likviditet og handlingsrom gjennom året for de private barnehagene. Det er heller ikke en selvfølgelighet at barnehagene har god nok likviditet til å dekke disse kostnadene.
  • Steinerbarnehageforbundet mener det må være månedlige refusjoner for utgifter knyttet til redusert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og støtteassistent. 

Støtter PBLs finansieringsmodell

Departementets forslag til offentlig tilskudd

 Steinerbarnehageforbundet gir sin støtte til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barnehagen til gode og fremheves i en egen formålsbestemmelse. denne formuleringen og saksgangen.

Finansieringsmodellen må sikre drift og derved arbeidsplasser gjennom årene.

Forøvrig støtter vi PBLs forslag til finansieringsmodell.

Departementets forslag til tilsyn i økonomiske forhold

Steinerbarnehageforbundet mener det er fornuftig å legge tilsynet av økonomiske forhold til Utdanningsdirektoratet.

Departementets forslag til dispensasjon fra bemanningsnorm og pedagognorm.

Steinerbarnehageforbundet mener at:

Dispensasjonssøknader må behandles utenfor kommunen.

Her kan du lese alle høringssvarene som så langt er kommet inn

Powered by Labrador CMS