I morgen går høringsfristen ut for forslaget om å endre barnehageloven.
I morgen går høringsfristen ut for forslaget om å endre barnehageloven.

Dette mener foreldrene om endringene i barnehageloven

I morgen går høringsfristen ut for forslaget til endringer i barnehageloven. Les hva Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener.

Publisert

Nytt nasjonalt tilsyn, stramme inn pensjonstilskuddene og hindre barnehagekonsernene i å drive annen virksomhet enn barnehage. Det er noen av endringene regjeringen foreslo da ny barnehagelov ble sendt på høring i april.

Det er mange som så langt har sagt sin mening. I morgen går høringsfristen ut. 

Her er høringssvaret fra Foreldreutvaget for barnehager (FUB): 

FUB er opptatt av at det skal være ulike typer og ulike eierformer av norske barnehager. Det som er viktig er at alle barnehager skal ha lik mulighet til å gi alle barn og foreldre et kvalitativt godt barnehagetilbud. FUB ønsker at det skal være et likeverdig barnehagetilbud for alle barn uavhengig av hvilken kommune de bor i og uavhengig av eierskap, det mest avgjørende er at barnehagene holder en likeverdig “nasjonal standard” på kvalitet og innhold.

Forbud mot å drive annen virksomhet

· Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

FUB støtter departementets forslag om at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver barnehager. FUB støtter også departementets forslag om å innføre en hjemmel i barnehageloven til å fastsette forskriftsbestemmelser om hvilke andre virksomheter det eventuelt skal være tillatt å drive, hvordan barnehagen skal bruke et eventuelt overskudd fra annen virksomhet og krav til regnskap, bokføring og revisjon. FUB er opptatt av stabile rammevilkår for alle typer barnehager, private så vel som offentlige, det er derfor helt nødvendig at alle barnehager, uavhengig av eierskap, får økonomisk gode nok rammebetingelser for å drifte barnehage ihht. kravene i barnehageloven og Rammeplan til barnehagen. FUB mener det dessuten må kunne være mulig å kjøpe ulike tjenester enten fra eier eller annen relevant tilbyder.

FUB støtter for øvrig departementets forslag om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt og at barnehagen skal utarbeide regnskap, årsberetning og revisjonsberetning i samsvar med kravene i regnskapsloven og bokføringsloven. Det sentrale for FUB er at så mye som mulig av midlene som bevilges omsettes i tjenester til barna. Alt som sikrer dette, eller letter tilsynet med barnehagenes pengebruk, er vi for. Vi ser for oss at det at hver barnehage blir et selvstendig rettssubjekt vil være formålstjenlig i så måte.

FUB støtter også departementets forslag om at styret for rettssubjektet som driver den private barnehagen, skal være barnehagens øverste ansvarlige organ.

FUB støtter at det innføres en rimelig overgangsperiode for både kravet om å etablere barnehagen som et eget rettssubjekt og kravet om at barnehagen som hovedregel ikke kan drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen. FUB mener at denne bestemmelsen tidligst bør gjelde fra 1.1.2020.

Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetalling

· Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, tydeliggjøres i loven.

FUB støtter departementets forslag om at kravene til bruken av offentlig tilskudd og foreldrebetaling tydeliggjøres i loven.

For FUB er det helt sentralt at bevilgende myndighet er svært strenge i sine vurderinger av bemanningsnormene, både i forhold til mengde og kompetanse. Disse må ikke brytes. I tillegg bør en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden være sikret.

  1. Regjeringen mener det ikke er ønskelig at eventuelle endringer i regelverket skal gripe for mye inn i kommunenes mulighet til å styre og utvikle barnehagetilbudet ut fra lokale ønsker og prioriteringer. Hvis høringsinstansene mener det skal bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager, blir høringsinstansene derfor bedt om å gi innspill til hvor høy terskelen bør være for at kommunen kan avslå en søknad om tilskudd.

For å få tilskudd til nye private barnehager mener FUB det må være et reelt behov for flere barnehageplasser i kommunen. Fordi kommunen ikke har hjemmel til å legge ned private barnehager, kan det fort bli de kommunale barnehagene som må ta "støyten". Dermed får kommunene også en endring i fordelingen av private versus kommunale barnehageplasser. Dersom behovet for flere barnehager/barnehageplasser ikke er reelt tilstede, vil etablering av ny privat barnehage kunne skyve andre barnehageaktører, spesielt kommunens egne barnehager, ut av markedet. FUB mener derfor at kommunen må kunne avslå en søknad på dette grunnlaget fra privat barnehageeier som søker om å etablere barnehage i kommunen.

Opptatt av mangfold

FUB er opptatt av at det skal være et mangfold i barnehagetilbudet, og at barn med samisk bakgrunn skal få et barnehagetilbud med samisk språk og kultur dersom foreldrene ønsker dette. Dersom kommunen ikke kan tilby et barnehagetilbud med samisk språk og kultur, mener FUB at kommunene må forpliktes til å finne et tilbud som ivaretar dette behovet. For eksempel bør det ikke være anledning for kommunen å avslå en søknad om barnehageplass som yter et samisk tilbud i annen kommune, selv om dette medfører at familiens bostedskommune må dekke det offentliges kostnader til barnehageplassen ut over foreldrebetalingen.

2. Departementet er i tvil om det bør bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager. Departementet ønsker innspill på dette spørsmålet

FUB mener ordningen for å motta tilskudd til nye private barnehager skal være som dagens.

3. Høringsinstansene blir også bedt om å gi innspill til om kommunen skal få mulighet til å bestemme at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.

FUB er usikker på om kommunen skal få mulighet til å bestemme at kun nye ideelle private barnehager skal få tilskudd. Samtidig mener FUB at den enkelte barnehages overskudd skal komme barna og barnehagen til gode. FUB mener det er uetisk at eier skal kunne ta ut store overskudd. Barnehagen skal ha tilstrekkelig økonomiske rammer for å sikre god nok kvalitet i tilbudet, et tilbud som gjør det mulig å operasjonalisere.

4. Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd

Hvor stort handlingsrom skal kommunen ha når kommunen vurderer om formålet er samfunnsnyttig? FUB mener at dette må defineres av de nasjonale myndighetene.

5. Beregningen av driftstilskudd til private barnehager

FUB er enig i at barnehagene fortsatt skal finansieres gjennom statlige overføringer til rammetilskuddet til kommunene men FUB ønsker tydelig merking av pengene til barnehagene. FUB ønsker fortsatt skal være nasjonale regler for tildeling av tilskudd til private barnehager.

Om tilskudd til pensjon

6. Beregningen av tilskudd til pensjoner i private barnehager

FUB støtter departementets forslag om at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene. FUB har ikke nok innsikt i og kunnskap om pensjoner og beregninger av disse, og synes derfor det er vanskelig å komme med forslag til hvilket nivå pensjonspåslaget bør ligge på. Ellers støtter FUB departementets forslag om at private barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom det nye pensjonspåslaget, etter søknad har krav på å få dekket pensjonsutgiftene sine, og at søknadsordningen kun skal gjelde for barnehager med pensjonsavtaler som er inngått før 1. januar 2019.

8. Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

FUB støtter departementets forslag om at offentlige tilskudd og at foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, framheves i en egen formålsbestemmelse. FUB støtter også departementets forslag om at det utarbeides en statlig veileder om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Departementet foreslår at det lovfestes at private barnehager ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.

FUB mener regelverket må bli bedre og at det må ikke være mulig å ha et skjult regnskap. Det er også viktig at det er mulig med tilsyn på økonomien mellom kommuner, dersom det er tatt opp lån i andre finansforetak. Lånes det penger på denne måten, mener FUB det ikke skal være mulig å tjene penger. Det skal være på like eller bedre vilkår enn et finansforetak. Midlene skal kommer barnehagen og barna til gode.

Støtter å flytte ansvar for tilsyn

FUB støtter departementets forslag om at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i trå med kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om økonomiske forhold, FUB støtter forslaget om at denne oppgaven delegeres Utdanningsdirektoratet.

FUB mener dessuten at Fylkesmannen bør fortsette å gi veiledning for økonomisk tilsyn.

FUB støtter at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i dokumentasjon hos eier eller nærtstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.

FUB støtter at private barnehager skal ha plikt til å legge fram alle opplysningene som den statlige tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

FUB støtter departementets forslag om at direktoratet kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging av en privat barnehage, dersom direktoratet avdekker gjentatte eller alvorlige brudd på regelverket.

Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, eller at det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i kommunen.

Om dispensasjon fra utdanningskrav

13. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene

FUB støtter forslag B fordi utvalget mener det er viktig med lokal kunnskap om de ulike barnehagene, og fordi det gir større sannsynlighet for at kommunen tar riktigere avgjørelser. FUB mener det er viktig at det blir synliggjort at det er kommunene som er lokal barnehagemyndighet, og at denne myndigheten forblir i kommune. Samtidig blir det viktig kommunen sikrer gode prosesser og likebehandling mellom kommunale og private barnehager. I små kommuner kan en offentlig ansatt ha flere ansvarsområder og myndighet, det bør derfor utarbeides en veileder som gir støtte og hjelp til kommunene til kunne ta de riktige og gode valgene. Små kommuner kan også vurdere å lage interkommunale løsning.

FUB støtter forøvrig departementets forslag om at det innføres en hjemmel i barnehageloven å fastsette forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om forslagene til regelverksendringer samlet sett gir grunnlag for å utvikle en barnehagesektor med et mangfold av barnehager, gode driftsvilkår for ulike type eiere og hvor offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. Regjeringen ber også høringsinstansenes syn på hvor inngripende endringene samlet sett vil være for kommunene og barnehagene.

FUB viser til utvalgets høringsinnspill, og mener at små endringene ikke fører til de store inngripen. FUB mener det er viktig at kommunen fortsetter å være den lokale myndigheten for barnehagene. Kommunene har oversikt over barnehagene i egen kommune som gir bedre forutsetninger til å gjøre gode vurderinger og følge opp barnehagene. FUB ønsker at tilsynet med økonomi blir flyttet til UDIR, da dette krever spesiell kompetanse og kunnskap på feltet, noe den enkelte kommune ikke nødvendigvis besitter.

Powered by Labrador CMS