Barnehagen mener at den kan tilbakevise eller forklare de vesentligste punktene etter kommunens tilsyn. Blant annet punktet om lite leker. Foto: privat
Barnehagen mener at den kan tilbakevise eller forklare de vesentligste punktene etter kommunens tilsyn. Blant annet punktet om lite leker. Foto: privat

Barnehage må stenge dørene – foreldrene stiller seg helt uforstående

- Vi stiller oss totalt uforstående til dette. Jeg vet ikke hva slags agenda kommunen har, sier en foreldrerepresentant for en barnehage i Stavanger. Kommunen mener den ikke drives i tråd med rammeplanen og lovverket og har vedtatt permanent stenging. Etter en klage opprettholder Fylkesmannen vedtaket.

Publisert

Etter tilsyn i barnehagen i fjor vår fattet Stavanger kommune vedtak om permanent stenging av den lille, private barnehagen. Eieren klaget på vedtaket, men kommunen tok ikke klagen til følge.

Saken ble deretter innklaget for Fylkesmannen, som opprettholder kommunens vedtak. Fylkesmannen har ikke selv gjort observasjoner i barnehagen, men mener Stavanger kommune har gjort grundige vurderinger på bakgrunn av faglig kompetanse, riktig lovforståelse og kjennskap til sektoren.

Fra 15. august er det slutt for den 30 år gamle barnehagen.

- Nå er eneste muligheten vår å gå rettens vei. Vi har tatt kontakt med advokat. Men denne prosessen har tatt så hardt på helsa at jeg må se om jeg har helse og krefter til å ta saken videre, sier kvinnen som er daglig leder og eier 67 prosent av aksjene i barnehagen, til barnehage.no.

Det var Rogalands Avis (krever abonnement) som først skrev om Fylkesmannens beslutning.

«Snakket lite med barna»

Barnehagemyndigheten i Stavanger har ifølge Fylkesmannens vedtak siden 2006 påpekt flere forhold vedrørende driften av denne barnehagen.

Det er ført tilsyn i barnehagen i 2015, 2016 og 2017. Det var i forbindelse med en observasjon i fjor vår at Stavanger kommune så flere situasjoner som konsulentene mente ga grunn til bekymring:

  • Ett av de minste barna gråt mye. De voksne sa noen ganger «ja, jeg er her» uten å gjøre noe mer. Barnehagesjefen i Stavanger kommune mener de voksne ikke klarte å trøste på en måte som anerkjente barnet.
  • Tilsynet syntes de voksne snakket lite med barna under måltidene. De mener barna virket trette, stille og resignerte. Barna fikk ikke tallerkener, kniver og glass, og det var ingen rutiner for håndvask.
  • Barna fikk ikke velge selv hvilken aktivitet de skulle drive med, mener kommunen. «De voksne bestemte når barn skulle gå fra bordet etter måltidet og hvilken aktivitet som skulle skje».
  • Barnehagen hadde lite leker, og tilsynet så ikke leker som oppfordret til konstruksjonslek, byggelek, rollelek, fysisk aktivitet, utkledning eller lignende.

Kommunen konkluderte på bakgrunn av observasjoner, planer, dokumentasjon og intervjuer med at barnehagen ikke framstår som en pedagogisk virksomhet i tråd med kravene i rammeplanen og barnehageloven, og at praksisen ikke ser ut til å kunne la seg endre.

Foreldrene støtter barnehagen

Jeg føler meg heldig som har fått ha barna mine i denne barnehagen, og hadde den vært så dårlig som kommunen hevder, ville jeg aldri ha søkt barn nummer to dit.

Mamma og SU-representant

Foreldrene til barna i barnehagen skal, etter det barnehage.no  kjenner til, stå samlet på barnehagens side i denne saken.

Barnehagen fikk en score på 4,8 i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet sist vinter. Snittet i Stavanger kommune er 4,5.

En SU-representant som barnehage.no  har snakket med, stiller seg totalt uforstående til kommunens oppfatning av barnehagen. Hun sier at hun ikke forstår hva slags agenda kommunen kan ha med å ville stenge barnehagen.

Hun forteller at dette er en barnehage der både barn og foreldre blir sett, hørt og møtt.

- Jeg har vært så heldig å ha begge mine gutter i denne barnehagen. Sønnen min på to år sier nesten ikke mamma engang, men han sier navnet til en av de ansatte i barnehagen så snart han ser ham gjennom vinduet når vi kommer om morgenen. Og den eldste sønnen, som nå går i 2. klasse, ber om å få komme i barnehagen når det er planleggingsdag på skolen. Jeg føler meg heldig som har fått ha barna mine i denne barnehagen, og hadde den vært så dårlig som kommunen hevder, ville jeg aldri ha søkt barn nummer to dit, sier mammaen.

- Men har ikke kommunen noen poeng i det de skriver i tilsynsrapporten?

- Det å skulle sitte ved bordet til alle er ferdige å spise handler strengt tatt bare om å lære barna folkeskikk. Og ellers synes jeg ikke det er noe rart at både barn og voksne blir påvirket av at det sitter noen og stirrer på deg for å sjekke at du gjør det du skal gjøre. Det ubehaget var det også foreldre som merket under tilsynet. Og – ja – barnehagen er ikke den som har flest leker, men faktisk leker som barna bruker og har glede av, og ikke minst har den mennesker som ser barna og som bryr seg om både barna og oss som foreldre, sier SU-representanten som legger til:

Bilde fra bok- og lekehylle i barnehagen.
Bilde fra bok- og lekehylle i barnehagen.

- En barnehage ivaretar de kjæreste vi har, nemlig våre barn, og vi mener at de gjør det på den beste mulige måte i denne barnehagen og at det er som en familie.

Eier: - Kontakt advokat

Daglig leder og eier mener barnehagen er blitt et offer for en villet utvikling der små barnehager skal erstattes med store.

- Jeg har ikke noe imot å stenge dårlige barnehager. Men vi mener at vi er en god barnehage. Vi har fornøyde foreldre og har gode resultater på brukerundersøkelsene. Og det som står i tilsynsrapportene om at vi ikke har et innhold som er i henhold til lov og rammeplan, mener vi at vi kan tilbakevise. Vi følger barnehageloven, og vi følger rammeplanen. Tre av våre fem ansatte er pedagoger. Og formuleringene, ordvalget og språkbruken i tilsynsrapporten, er bare ett av maktmidlene kommunen bruker for å ramme oss og svekke vår troverdighet, sier daglig leder og legger til sin oppfatning av saken:

- Vi har aldri vært helt A4, og det har kommunen aldri likt.

Hun anbefaler andre barnehageeiere som kommer opp i en tilsynssak om å kontakte advokat med én gang.

- Er en først pekt ut og kommet i kommunens søkelys, må det søkes bistand så raskt som mulig. Når saken er kommet til Fylkesmannen, er du omtrent rettsløs. Denne instansen er ikke i posisjon til å kunne lage ny sak, men vurderer og ser på om det er gjort formelle feil i forvaltningen. Er saksgangen i orden, blir kommunens ord og beskrivelser stående, sier barnehagens eier og daglige leder til barnehage.no.

Kommunen: Grundig vurdering

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune sier til barnehage.no at det ligger en grundig vurdering bak kommunens vedtak som nå Fylkesmannen har stadfestet.

- Hva er problemet med barnehagen?

Resultatet i en foreldre-undersøkelse er ikke nødvendigvis lik scoren på kvalitet utfra våre parametere.

Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef, Stavanger kommune

- Dette er en barnehage som vi har hatt tilsynssaker i over tid. Hovedpunktet er spørsmålet om barnehagen har klart å følge med på hva en barnehage skal være for å være en pedagogisk virksomhet i 2018. Det handler om barnesyn og synet barns medvirkning, samt om man evner at lovverket og rammeplanen gjenspeiles i barnehagens planer og handlinger, sier Monica Buvig Stenseth.

- Er det ikke forståelig at stemningen i barnehagen, både blant barn og voksne, blir litt anspent når det kommer folk inn som skal observere det du gjør?

- Ja, det vil selvfølgelig i enkeltepisoder være krevende når man blir kikket i kortene.  Ofte er det sånn at folk skjerper seg litt ekstra for å være sikre på at man gjør alt helt riktig. Og dette vet vi. Men når vi har tilsyn, er det mange brikker man setter sammen før man fatter en helhetlig konklusjon. Da handler det både om observasjon, planer, dokumentasjon og intervjuer.

Foreldretilfredshet vs. kvalitet

Vi har ikke kapasitet til å gjøre observasjoner og gjøre oss kjent med barnehagen over tid, slik barnehage-myndigheten gjør.

Hanne Sørli Sonæss, seniorrådgiver Fylkesmannen i Rogaland

- Den aktuelle barnehagen scorer 4,8 av 5 på Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet. Hvordan kan det ha seg at foreldrene er så fornøyde hvis barnehagen er så dårlig at den må stenge?

- Jeg tenker at foreldreundersøkelsen kan vise at det foreldrene har innblikk i, er de veldig godt fornøyde med. Uten at jeg snakker om denne konkrete barnehagen, så kan ansatte være gode i møte med foreldre i hente- og bringesituasjoner uten at de oppfyller kravene til en pedagogisk virksomhet. Resultatet i en foreldreundersøkelse er ikke nødvendigvis lik scoren på kvalitet utfra våre parametere.

- Jeg har snakket med en foreldrerepresentant. Hun sier at samtlige foreldre gir uttrykk for at de ikke kjenner seg igjen i kommunens beskrivelser. Er det en liten mulighet er for at kommunen tolker tilstanden i barnehagen feil?

- Jeg mener at vi har godt grunnlag for å si det vi sier. Vi har vært inne i barnehagen over mange år, og det er gjort mange observasjoner som samlet gjør at vi kommer fram til en konklusjon. Vi mener det er godt hold i konklusjonen, og det har Fylkesmannen stilt seg bak. Og så forstår jeg at det er krevende for eier og foreldre å få den beskjeden. Jeg sier ikke at alt barnehagen gjør er feil, men den totale summen, når vi måler kvaliteten opp mot lovverket, så gir den ikke et likeverdig tilbud og den kvaliteten vi skal ha. Så vil det også være krevende for foreldre å måtte flytte barna i en ny barnehage etter sommeren, men de skal være trygge på at vi skal gi dem et annet og godt barnehagetilbud, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Fylkesmannen: Ikke gjort egne observasjoner

I Fylkesmannens vedtak heter det blant annet:

«I sum er det Fylkesmannens vurdering at Stavanger kommune som tilsynsmyndighet har gjort grundige vurderinger over tid på bakgrunn av faglig kompetanse, riktig lovforståelse og kjennskap til sektoren. Fylkesmannen ser ikke grunnlag for at disse faglige vurderingene bør overprøves ut fra den omfattende dokumentasjonen vi har mottatt.»

Seniorrådgiver Hanne Sørli Sonæss hos Fylkesmannen i Rogaland bekrefter overfor barnehage.no at Fylkesmannen ikke har oppsøkt barnehagen for å gjøre egne observasjoner av praksis.

- Vi har ikke kapasitet til å gjøre observasjoner og gjøre oss kjent med barnehagen over tid, slik barnehagemyndigheten gjør. Så det vi støtter oss til er at det forvaltningsmessige ved saken er riktig, i tillegg til at vi har gått gjennom dokumentasjonen og de faglige vurderingene til tilsynsmyndigheten. Vi mener saken er godt nok utredet og godt nok begrunnet gjennom lang tid og flere tilsyn, sier Hanne Sørli Sonæss.

I vedtaket til Fylkesmannen heter det: «Når det gjelder de enkelte observasjoner av episoder i barnehagen, ser vi at det kan være en viss risiko for at subjektiv opplevelse påvirker vurderinger.»

- Hvis Fylkesmannen ikke gjør egne observasjoner, hvilken rettssikkerhet har en barnehageeier dersom denne kommer skjevt ut med tilsynsmyndigheten?

- Det er ganske omfattende krav til hvordan en kommune skal gå fram før man eventuelt fatter vedtak om stenging. Det er en langt og tung prosess som krever mye dokumentasjon. Men så må det også gjøres skjønnsmessige vurderinger på selve praksisen og ikke bare på hva som står i årsplanen til barnehagen. Og det er en svært utfordrende øvelse. Men vi mener Stavanger kommune har gjort tilstrekkelige undersøkelser og forsvarlige vurderinger knyttet til de skjønnsmessige kravene i forskrift om rammeplan. sier seniorrådgiver Hanne Sørli Sonæss.

Powered by Labrador CMS