Barnehagelovens paragraf 9 omhandler internkontroll i barnehagen. Paragraf 11 omhandler krav til likebehandling og uavhengighet når kommunen opptrer som barnehagemyndighet.
Barnehagelovens paragraf 9 omhandler internkontroll i barnehagen. Paragraf 11 omhandler krav til likebehandling og uavhengighet når kommunen opptrer som barnehagemyndighet.

Bred støtte for endringer i tilsynshjemlene

Kunnskapsdepartementets forslag om å gi Utdanningsdirektoratet og statsforvalteren hjemmel for å føre tilsyn med internkontroll og likebehandling, får bred oppslutning i høringsrunden.

Publisert Sist oppdatert

Da høringsfristen gikk ut 4. mars, hadde Kunnskapsdepartementet mottatt 23 svar som kommenterte de foreslåtte endringene av tilsynshjemlene i barnehageloven. I all hovedsak fra kommuner, organisasjoner og statsforvaltere.

Støtte fra samtlige

Etter hva barnehage.no kan se, slutter samtlige opp om forslaget som handler om å la Utdanningsdirektoratet kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om internkontroll etter barnehageloven paragraf 9.

Forslaget begrunnes med at direktoratet fra 1. januar i år overtok ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.

Etter departementets syn bør Udir også kunne kontrollere om barnehagene arbeider systematisk for å overholde kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling, i tillegg til å avdekke enkeltbrudd på regelverket.

Det er ingen høringsinstanser uenige i, men flere tar til orde for en presisering som sikrer at bestemmelsen begrenser seg til den delen av barnehageloven som omhandler økonomi (kapittel V).

KS-skepsis

Departementet foreslår videre å gi statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven paragraf 11, noe statsforvalteren ifølge høringsnotatet ikke har i dag.

Dette forslaget støttes i 22 av 23 høringssvar, heriblant av store kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Men kommunesektorens organisasjon KS uttrykker skepsis.

KS mener prinsipielt at det er behov for redusert statlig kontroll og tilsyn med hvordan kommunene løser sine oppgaver. Høringssvaret fra deres peker på at statsforvalteren allerede har hjemmel for å føre tilsyn med kommunedirektørens plikt til å føre internkontroll.

Etter KS sitt syn bør etterlevelse av plikten til å sikre likebehandling og uavhengighet i forvaltningen av barnehagene inngå i internkontrollen.

– Begrenser selvstyre

KS ønsker dessuten å endre dagens merknad til paragraf 11 i barnehageloven og fjerne ordlyden om at «myndighetsoppgaver ikke skal utføres av samme person eller ligge under nærmeste leder som også ivaretar oppgaver som barnehageeier». Begrunnelsen er at merknaden begrenser det kommunale selvstyret og går for langt i å pålegge en bestemt organisering internt i kommunen.

Statsforvalteren i Agder skriver på sin side følgende:

«Når det gjelder kommunenes plikt til å sikre likebehandling og uavhengighet, ser vi at det er et behov for å føre tilsyn med dette. Vi har høsten 2021 gjennomført en enkel kartlegging av forståelsen av barnehageloven paragraf 11 i kommunene i Agder, og ser at det er stor variasjon. Statsforvalteren har veiledet kommunene på dette, men vi ser at vi har behov for ytterligere virkemidler for å sikre etterlevelse av bestemmelsen (…)»

Ønsker uavhengighet

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er positiv til endringene knyttet til barnehageloven paragraf 9 og 11. Men negativ til forslaget om å gi Udir anledning til å holde tilbake tilskudd ved brudd på regelverket om internkontrollplikt.

«Rettssikkerheten tilsier at barnehager bør ha adgang til å prøve lovligheten av et pålegg før en benytter sanksjoner ved brudd på reglene om internkontroll», skriver PBL blant annet.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opptatt av hjemmelen om å kunne holde tilbake tilskudd ikke må brukes på en slik måte at det går ut over barna i barnehagene.

For øvrig ser FUB gode grunner til å la statsforvalteren føre tilsyn med at kommunene oppfyller kravene i barnehageloven paragraf 11: «I vårt arbeid med å gi råd til foreldre med barn i barnehage ser vi at tilsyn og kontroll som i størst mulig grad er uavhengig er et gode.»

Powered by Labrador CMS