Grete driver én av 20 Tromsø-barnehager som ikke har hatt tilsyn de siste åtte årene

Tromsø er blant flere større norske kommuner som utmerker seg med å gjennomføre få tilsyn med at barnehageloven følges. Behovet har minket de siste årene, forklarer kommunens barnehagemyndighet.

Publisert Sist oppdatert

«Tilsyn med barnehagene er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Tilsyn benyttes for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp og at barna får et tilbud med god kvalitet […]»

Utdraget er hentet fra Tromsø kommunes nettsider.

Statistikk for de åtte siste årene viser imidlertid at tilsynsvirksomheten til barnehagemyndigheten i Tromsø har gått betydelig ned.

I fjor ble det gjennomført tilsyn med tre av barnehagene i kommunen, hvor det per desember 2021 fantes 77 ordinære barnehager, med til sammen 3.846 barn.

– Ordningen fungerer fint

Daglig leder ved Norlandia Hvalrossen barnehage i Tromsø, Grete Kvaal Pettersen, forteller at kommunen sender ut en forespørsel om egenvurdering som går på ulike områder fra år til år. Hvilke barnehager som får tilsyn kan plukkes ut på bakgrunn av svarene, og hvis det er meldt inn avvik eller klager.

– Jeg synes ordningen fungerer fint. Vi er transparente, og de er til stede for å veilede ved behov, sier Pettersen til Barnehage.no.

Barnehagen hun leder er blant de 20 ordinære barnehagene i Tromsø som står oppført med null tilsyn i løpet av årene som statistikken hos Utdanningsdirektoratet (Udir) gir innblikk i (2014-2021).

– Men vi tar gjerne imot, forsikrer hun.

– Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med kommunen. De er flinke til å informere til alle barnehager, private som kommunale, og etterspør om vi trenger veiledning, sier Pettersen.

Halvering på landsbasis

På landsbasis ble det i 2021 rapportert om stedlig og/eller skriftlig tilsyn hos 30,1 prosent av kommunale barnehager, og 37,2 prosent av private barnehager – ifølge oversikten hos barnehagemonitor.no.

Antallet gjennomførte tilsyn er nær halvert siden toppåret 2013. Riktignok har tallet økt litt fra 2020 til 2021, men trenden er tydelig nedadgående.

Kommunene har to roller overfor barnehagene. De er lokal barnehagemyndighet overfor alle barnehagene uansett eierform, og som regel også eier for kommunale barnehager. Som barnehagemyndighet er de pålagt å føre tilsyn med barnehagene.

Dette sier lovverket

«Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter», heter det i Barnehageloven § 53 første ledd.

(Kapittel V omhandler krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, et ansvarsområde som fra og med 1. januar i år, er overført til en felles nasjonal tilsynsavdeling underlagt Utdanningsdirektoratet.)

– Et viktig virkemiddel

Barnehagemyndigheten i Tromsø vurderer at tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehagene drives i henhold til barnehageloven. Likevel ser de at behovet for tilsyn har minket de siste årene, fordi barnehagemyndigheten sin synlighet har økt.

Det forklarer Ingvild Løhre, rådgiver ved stab for oppvekst, utdanning og kultur i en e-post til barnehage.no.

- Blant annet sender vi ut en egenvurdering en gang i året hvor alle barnehagene må svare. Det stilles ulike spørsmål knyttet til paragrafer i barnehageloven for hver vurdering. Vi sjekker også hvert år om barnehagene har en årsplan – om denne tilfredsstiller krav i rammeplanen. I tillegg har barnehagemyndigheten et tett samarbeid med alle barnehageeierne i kommunen ved at vi har en samarbeidsgruppe hvor alle eierne er representert; det gjennomføres fire møter i året. Det arrangeres også helsdagsmøte for alle styrene i barnehagene, utdyper Løhre.

– Har kommet tettere på

Barnehagemyndigheten sender ut et infoskriv fire ganger i året, hvor det informeres om lovendringer og om andre aktiviteter hos barnehagemyndigheten, opplyser hun videre.

Etter nøye vurderinger ser vi at veiledning ofte er et tilstrekkelig virkemiddel for å sikre at barnehagene følger loven.

Barnehagemyndigheten i Tromsø

Alle bekymringer, klager og henvendelser om barnehagene blir dokumentert i et registreringsskjema, som gir god oversikt over barnehagene sin regelverksetterlevelse. Veiledning og enkle rådgivende samtaler på telefon med barnehagene blir også registrert i et skjema, ifølge Løhre.

- Med disse virkemidlene er barnehagemyndigheten tettere på og får god kjennskap til hva som rører seg ute i barnehagene. På den måten minker behovet for tilsyn som virkemiddel for å sikre at barnehagene følger barnehageloven.

Kommunens forklaring til at 20 barnehager i Tromsø ikke har hatt tilsyn etter 2013, er at veiledninger med barnehagene har økt.

– Veiledning er ofte nok

– Etter nøye vurderinger ser vi at veiledning ofte er et tilstrekkelig virkemiddel for å sikre at barnehagene følger loven. Alle klager, bekymringer eller henvendelser som kommer inn blir fulgt opp. Vi ber alltid først om en redegjørelse fra barnehagene om innkommen sak, ber også om dokumentasjon og rutiner knyttet til den aktuelle henvendelsen eller bekymringen. Deretter vurderer vi redegjørelsen og dokumentasjonen for å følge opp med veiledning eller tilsyn. I flere saker er barnehagene inne i en veiledningsrekke hvor de blir fulgt opp over en lengre periode.

– Barnehagemyndigheten opplever at veiledning er like virkningsfullt som tilsyn og vi ser endringer og utvikling hos barnehagene, skriver Løhre.

Siden 2015 har også måten å føre tilsyn på endret seg betraktelig. Både forberedelsesfasen, undersøkelsesfasen og avslutningsfasen er mer omfattende og krevende enn tidligere. Dette har gjort prosessen mer ressurskrevende, men også grundigere, poengterer hun.

Skulle gjerne gjort mer

– Fører Tromsø kommune tilsyn med sine barnehager i tilstrekkelig grad?

– Med den tette kontakten barnehagemyndigheten har med barnehagene i kommunen og økning av veiledning, mener vi at Tromsø kommune fører tilsyn med sine barnehager i tilstrekkelig grad. På den andre siden skulle vi gjerne ha økt kommunens kapasitet til å gjennomføre stedlige tilsyn, fordi det er et godt virkemiddel for utvikling av kvaliteten av barnehagene og kan være med å sikre at barna har et godt barnehagemiljø. Vi får også tilbakemeldinger fra barnehagene som har hatt tilsyn, at de opplever dette som utelukkende positivt.

Kontrollerer kommunene

Det er statsforvalterne (tidligere fylkesmenn) som gjennomfører tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet.

Hvert år gjøres det en oppsummering på landsbasis, som er å finne på nettsidene til Udir. I siste tilgjengelige oppsummering, som gjelder 2020, står blant annet følgende å lese om barnehagemyndighetenes veiledning og tilsyn.

« Barnehagemyndighetene skal sikre at barnehageeierne driver barnehagene i samsvar med regelverket. Barnehagemyndighetene kan bruke veiledning og tilsyn som virkemidler. For å velge riktig virkemiddel, må barnehagemyndighetene gjennomføre risikovurderinger for å skaffe seg kunnskap om den enkelte barnehageeieren. Det er frivillig for barnehageeier å motta veiledning. Men, tilsyn er pålagt og målet med tilsynet er at regelverket blir fulgt og feilene rettet [...]»

Statsforvalterne ser på om kommunene gjennomfører risikovurderinger, bruker virkemidlene sine der det er nødvendig og om virkemidlene er i samsvar med loven.

Sjekket sju ganger i 2020

Barnehagenes plikt til å gjennomføre risikovurderinger, ble undersøkt i 9 tilsyn i 2020. Funn fra tilsyn viste at nesten ingen av barnehagemyndighetene brukte kunnskap som de hentet inn om barnehagene til å gjøre risikovurderinger og vurdere behovet for veiledning og tilsyn, framgår det i oppsummeringen.

Barnehagemyndighetenes ansvar for å gjennomføre tilsyn ble undersøkt i 7 tilsyn.

«Funnene viste at mange barnehagemyndigheter ikke bruker tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse hos barnehageeier. Vi ser at relativt mange barnehagemyndigheter ikke baserer tilsyn på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven », heter det i oppsummeringen.

Powered by Labrador CMS