Fredrikstad kommune beregnet innsparingen ved å holde barnehagene stengt en uke ekstra i sommer til én million kroner.
Fredrikstad kommune beregnet innsparingen ved å holde barnehagene stengt en uke ekstra i sommer til én million kroner.

Stengte uten å spørre foreldrene. Nå får de refs

Er det greit å endre vedtektsfestet ferieperiode uten å høre FAU/SU først? Nei, fastslår Fredrikstad kommunes barnehagemyndighet.

Publisert Sist oppdatert

– Etter barnehagemyndighetens syn foreligger det her en saksbehandlingsfeil som det kan antas har hatt betydning for gyldigheten av bystyrets vedtak 8. desember 2022 hva gjelder sommerstenging av barnehager.

Det skriver kommunens egen stab for utdanning og oppvekst i et brev til barnehageetaten i Fredrikstad kommune, melder Fredrikstad Blad (krever abonnement).

I forbindelse med behandlingen av årets budsjett, besluttet nemlig politikerne å forlenge sommerferien i kommunens barnehager fra tre til fire uker.

Flere av foreldrene protesterte heftig, og leverte inn klager. Det ble blant annet anført at foreldrene ikke hadde blitt hørt i saken før den ble vedtatt.

Ifølge lokalavisa uttalte en FAU-representant at foreldrene i hennes barnehage tilfeldigvis hadde fått høre om vedtaket fra en ansatt etter at det ble gjort.

Kommunens barnehagemyndighet startet tilsyn, og da hjalp det lite at barnehageetaten viste til at kommunebudsjettet er et offentlig dokument, og at foreldre – ved å takke ja til barnehageplass – bekrefter å ha lest og forstått barnehagens vedtekter.

«På bakgrunn av innhentet dokumentasjon, herunder eiers redegjørelse for saken, har barnehagemyndigheten foreløpig konkludert med at det foreligger brudd på barnehageloven paragraf 4 fjerde ledd. Barnehageeier har endret vedtektene for kommunale barnehager i en sak av viktighet, uten å sørge for at saken på forhånd ble forelagt foreldreråd og samarbeidsutvalg», siterer Fredrikstad Blad fra et forhåndsvarsel som ble sendt barnehageetaten i juli.

Nå kan det komme pålegg om å rette opp feilen før framtidig ferieavvikling.

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Kilde: Barnehageloven/Lovdata

Powered by Labrador CMS