Geir Jørgen Bekkevold (Krf) i Familie- og kulturkomiteen.

– Det må være nok kompetente voksne på jobb hele dagen

I budsjettforhandlingene før jul, fikk Krf kjempet igjennom en øremerket satsing på flere barnehagelærere i barnehagen. – Vi har lyttet til sektoren, sier Geir-Jørgen Bekkevold i Krf.

Publisert Sist oppdatert

Under budsjettforhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene i fjor, satte Krf hardt mot hardt for å få igjennom et av sine hjertebarn; flere barnehagelærere i barnehagen. Det var en vei å gå for partiet, men den langdryge forhandlingen endte med at det ble satt av 172 millioner øremerkede kroner til satsingen.

Dette er Geir Jørgen Bekkevold (Kfr) i Familie- og kulturkomiteen, svært fornøyd med:

– Når vi spilte dette inn i budsjettforhandlingene, var det ikke først og fremst for å sikre midler til flere barnehagelærere, men å få opp volumet på bevilgningene. Det ble noen runder, men Krf var veldig fornøyde da de andre partiene ble enige om å prioritere dette, sier Bekkevold.

På god vei

– Hvorfor var dette så viktig for Krf?

– Vi har lyttet til sektoren og forstått at for å få til et kvalitetsløft i barnehagen, må det være nok voksne på jobb hele dagen, voksne med god kompetanse på det å jobbe med barn. Da sikrer vi at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp. Vi vil ha en bemanningsnorm og en barnehagelærernorm, og nå er vi på god vei til å få det, sier Bekkevold fornøyd.

Det var spesielt viktig at midlene ble øremerket, for å sikre at de går til det de er ment for.

– Det er ekstra gledelig at disse midlene ble øremerket til formålet. Det betyr at de ikke kan brukes til noe annet enn å ansette flere barnehagelærere. På den måten har Stortinget sikret at midlene må brukes til formålet, sier Bekkevold.

Skal komme alle til gode

– Hvordan vil dere sikre en rettferdig fordeling av midlene?

– Dette må komme alle barn og ansatte til gode og jeg forventer at Kunnskapsdepartementet går i dialog både med PBL og KS for å sikre at det ansettes flere barnehagelærere, uavhengig av om barnehagen er privat elle kommunal, sier Bekkevold, og legger til at barn i barnehager landet over har krav på en kvalitativt god barnehage, uavhengig av geografi og eierform.

Etter barnehageforliket i for 15 år siden, var målet full barnehagedekning innen år 2005. Det handlet om å bygge ut barnehagefeltet fort. Nå er målet for lengst nådd, og Krf mener det er på tide å fokusere på innhold og kvalitet i tilbudet.

Søkelys på kvalitet

– All den tid vi som foreldre overlater våre barn til andre voksne i mange timer hver dag, er det naturlig for Krf å sette søkelyset på kvaliteten i barnehagen. Og kvalitet og bemanning hører nøye sammen. Det er ikke bra for barna, det er ikke bra for foreldre og det er ikke bra for de som er ansatt i barnehagen når bemanningen er for lav, eller når personalet mangler viktig barnehagekompetanse. Krf er opptatt av at hvert enkelt barn må bli sett, at det kjenner trygghet i barnehagen. Derfor er dette så viktig for oss, sier Bekkevold.

– Hvordan vil flere barnehagelærere vil virke inn på en kommende bemanningsnorm?

– Hvis vi tar utgangspunkt i Øie-utvalget der man anbefaler en voksen per tre barn i liten avdeling og seks barn per voksen i stor avdeling så vil en 50 prosent barnehagelærernorm få stor betydning. For Krf er det viktig å understreke at dette må være en minimumsnorm. Man kan gjerne ha en tettere voksentetthet enn det som her blir anbefalt, sier Geir Jørgen Bekkevold.

For sent i 2020

I avisa Demokraten skriver stortingsrepresentant for KrF, Line Henriette Holten Hjemdal, at det er alt for sent å innføre en bemanningsnorm i 2020.

– Det tar tid å innføre normer, og det er ingen grunn til å vente med opptrappingen mot en bemanningsnorm sammen med en høyere andel ansatte med relevant utdanning. Vi vil ha på plass flere barnehagelærere umiddelbart! sier Hjemdal.

Under høringsrunden for forslag til ny rammeplan for barnehage, kommer det også fram at økt barnehagelærertetthet er noe sektoren krever å få på plass, sammen med bemanningsnormen.

For dårlig kompetanse

Fylkesmannen i Rogaland sier i sitt høringssvar at om det i det hele tatt skal være mulig å møte de ambisiøse forventningene og kravene som forslag til ny rammeplan nå legger opp til, må det flere barnehagelærere til, og peker på at dagens kompetansesituasjon i sektoren ikke på langt nær er god nok per i dag, til å møte rammeplanens forventninger på forsvarlig vis.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Dette er noe også PBL stiller seg helhjertet bak.

– Våre medlemmer og andre private barnehager har gått foran og styrket den pedagogiske bemanningen år for år. Nå er det viktig at barnehagene ruster seg for å kunne ansette enda flere pedagoger. Det vil løfte kvaliteten i barnehagene og være avgjørende for at barnehagene skal klare å innfri de høye forventingene i årene som kommer, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL på pbl.no.

Budsjettforhandlingene før jul førte til flere endringer som angår barns velferd: 

  • Regjeringen har planer om å sette i gang en prøveordning for gratis barnehage og SFO i utvalgte kommuner. Det er satt av 20 millioner kroner til dette.
  • 10 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagene.
  • Fra 1. august 2017 øker kontantstøtten for alle ettåringer til 7 500 kroner per måned. Dette er en økning på 1 500 kroner i måneden.
  • Bevilgningene til Statens barnehus øker med 35 millioner kroner.
  • Etterforskningen av vold mot barn styrkes med 50 millioner kroner.
  • 9 millioner kroner til senter for voldsutsatte barn, Stine-Sofie-senteret. 

Les alle detaljene fra budsjettavtalen her.

Powered by Labrador CMS